Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-370 2021-09-02
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)

                                                                                               Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės

                                                                                               teise priklausančio ir patikėjimo teise                                                                                              valdomo turto perdavimo panaudos

                                                                                               pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti                                                                                          ir naudoti tvarkos aprašo                                                                                                                  1 priedas

 

(Savivaldybės turto perdavimo panaudos sutarties forma)

 

SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO

PANAUDOS SUTARTIS

 

202    m. ______________ d. Nr. _______

Šiauliai

 

           

Panaudos davėjas Šiaulių miesto savivaldybė, kodas 111109429, atstovaujama Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ________________________, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą 2020 m. kovo 5 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-59 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos patvirtinimo“, ir Panaudos gavėjas, __________________________, kodas _____________, atstovaujama _________________ (toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos _____m._________ ____d. sprendimu Nr. __, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

 

I SKYRIUS

PAGRINDINĖS SUTARTIES SĄLYGOS

 

1. Panaudos davėjas pagal sutartį perduoda Panaudos gavėjui, veikiančiam pagal savo įstatus (nuostatus), laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti Šiaulių miesto savivaldybės turtą (toliau – turtas)_________________________________________________________________________

               (turto pavadinimas ir apibūdinimas: nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo turto inventorinis numeris, įsigijimo ir likutinė vertė; nekilnojamojo turto ar kito nekilnojamojo daikto panaudojimo paskirtis, pavadinimas, adresas, unikalus numeris, statinio pažymėjimas plane, bendras statinio plotas (jeigu toks yra) arba kiti statiniams būdingi parametrai, atsižvelgus į statinio naudojimo paskirtį; perduodamo nekilnojamojo turto plotas ir indeksai (jeigu tokie yra) arba kiti nekilnojamajam turtui būdingi parametrai, atsižvelgus į šio turto naudojimo paskirtį; trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė; jeigu turtas perduodamas pagal sąrašą, nurodoma, kad turtas perduodamas pagal pridedamą sąrašą)

_______________________________________________________________________________.

(nurodyti turto naudojimo paskirtį)

            Turto panaudos terminas nustatomas nuo turto perdavimo Panaudos gavėjui Savivaldybės turto, perduodamo pagal panaudos sutartį, perdavimo ir priėmimo aktu (toliau – Aktas) dienos (data, kai Aktą pasirašo paskutinė Šalis, todėl Šalys privalo nurodyti pasirašymo datą) ir galioja iki _____ m. ________________ d., bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės perėjimo kitam asmeniui.

            2. Kitos turto perdavimo sąlygos (jei reikia) _________________________________________.

            3. Panaudos gavėjui draudžiama išpirkti pagal Sutartį perduotą turtą.

 

II SKYRIUS

ŠALIŲ PAREIGOS

 

            4. Panaudos davėjas įsipareigoja:

            4.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (Sutarties įsigaliojimo diena laikoma data, kai Sutartį pasirašo paskutinė Šalis, todėl Šalys, pasirašydamos Sutartį, privalo nurodyti jos pasirašymo datą) perduoti suteikiamą panaudai turtą pagal Aktą, kuris yra Sutarties priedas;

4.2. pasibaigus turto panaudos terminui, numatytam Sutarties 1 punkte, iš Panaudos gavėjo priimti jam grąžinamą turtą pagal Aktą;

            4.3. kontroliuoti, nepažeisdamas Panaudos gavėjo teisių, ar Panaudos gavėjas naudojasi daiktu tinkamai pagal paskirtį ir Sutartį;

4.4. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos savo lėšomis įregistruoti sutartį Nekilnojamojo turto registre;

4.5. apmokėti išlaidas už pastato, kuriame yra perduotas turtas:

4.5.1. atnaujinimo (modernizavimo) darbus;

4.5.2. bendrojo naudojimo objektų atliktus remonto darbus.

5. Panaudos gavėjas įsipareigoja:

            5.1. naudoti perduotą turtą tik pagal tiesioginę paskirtį, nurodytą Sutartyje, griežtai laikytis šios paskirties turtui keliamų laikymo, priešgaisrinės saugos, sanitarinių ir techninių taisyklių, per visą Sutarties galiojimo laiką nekeisti turto paskirties reikalavimų;

5.2. sudaryti sąlygas Panaudos davėjui kontroliuoti, ar perduotas turtas naudojamas pagal paskirtį ir sutartį, ar Panaudos gavėjas verčiasi veikla, dėl kurios buvo perduotas turtas;

5.3. perduoto turto neišnuomoti ir neperduoti naudoti tretiesiems asmenims;

            5.4. be Panaudos davėjo rašytinio leidimo neperplanuoti ir nepertvarkyti turto arba jo dalies, gauti Panaudos davėjo rašytinį sutikimą pagerinti ar pertvarkyti turtą nekeičiant jo paskirties;

5.4.1. Panaudos gavėjas, gavęs Panaudos davėjo raštišką sutikimą, šiuos darbus turi vykdyti ir užbaigti teisės aktų nustatyta tvarka, nepažeidžiant kitų bendrojo naudojimo patalpų savininkų ir (ar) naudotojų teisių;

5.4.2. Panaudos gavėjas, baigęs turto ar jo dalies perplanavimo ir (ar) pertvarkymo darbus, turi atlikti kadastrinius matavimus ir pakeitimus įregistruoti VĮ Registrų centre;

5.4.3. Panaudos gavėjas patikslintų dokumentų originalus privalo pateikti Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriui;

5.4.4. Panaudos gavėjas yra atsakingas už reikalingų dokumentų parengimą, leidimų pateikimą ir gavimą, projektų parengimą, išlaidų, susijusių su projektų parengimu, leidimų sąlygų įvykdymu, jų išdavimu, apmokėjimą;

            5.5. laiku atlikti turto profilaktinį tikrinimą, savo lėšomis parengti turtą pasikeičiantiems metų sezonams, savo sąskaita atlikti su turto būklės išlaikymu ir gerinimu susijusius darbus;

5.5.1. atlyginti Panaudos davėjui nuostolius, jeigu perduotas turtas, neatlikus priežiūros ar remonto darbų, sugedo ar buvo sugadintas;

5.5.2. už avarijos, įvykusios patalpų vidaus inžineriniuose tinkluose dėl neatliktų priežiūros ir remonto darbų, padarytus nuostolius sumoka Panaudos gavėjas;

            5.6. savo lėšomis daryti perduoto turto paprastąjį ar statinio kapitalinį remontą, kito ilgalaikio materialiojo turto remontą; Panaudos gavėjui, pagerinusiam pagal Sutartį perduotą turtą (atlikus remonto darbus), už turto pagerinimą neatlyginama;  

5.7. per 10 (dešimt) darbo dienų nuo turto perdavimo Aktu dienos, sudaryti su pastatą administruojančia įmone ir atitinkamomis įmonėmis bei organizacijomis sutartis dėl atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas (buitinių atliekų išvežimą, bendrojo naudojimo patalpų ir namui priskirtos teritorijos valymą ir kitas), priežiūros, žemės nuomos ar panaudos, ryšio paslaugas;

5.8. mokėti mokesčius, susijusius su perduotu turtu, kas mėnesį, bet ne vėliau, kaip numatyta sudarytose sutartyse;

5.9. Sutarties pasibaigimo dieną įvykdyti visus mokestinius įsipareigojimus;

            5.10. savo lėšomis per 10 (dešimt) darbo dienų nuo turto perdavimo Aktu dienos apdrausti Sutarties galiojimo laikui gaunamą turtą Panaudos davėjo naudai nuo žalos, kuri gali būti padaryta ugnies, vandens, gamtos jėgų, nuo vagysčių ir kitų draudiminių įvykių ir pateikti draudimo poliso kopiją su apmokėjimą įrodančiais dokumentais Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriui;

            5.11. ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki panaudos termino, nurodyto Sutarties 1 punkte, pabaigos raštu pranešti Panaudos davėjui apie perduodamą turtą. Jei Panaudos gavėjas pageidauja sudaryti naują Sutartį, tai prašymą suteikti patalpas naujam terminui Savivaldybės administracijai turi pateikti ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius iki panaudos termino pabaigos;

            5.12. pasibaigus panaudos terminui arba nutraukus Sutartį prieš terminą, perduoti pagal Aktą Panaudos davėjui turtą tvarkingą, švarų, su visais atliktais pagerinimo elementais, neatskiriamais nuo turto. Turtą grąžinti tokios būklės, kokios jis buvo perduotas, atsižvelgiant į normatyvinį turto nusidėvėjimą, arba Sutartyje sulygtos būklės;

5.12.1. Panaudos gavėjui perdavus netvarkingą turtą (pvz., su paliktomis šiukšlėmis ar kitais daiktais) Panaudos davėjo patirtus nuostolius (išlaidas) dėl turto remonto, šiukšlių ir kitų daiktų išvežimo apmoka Panaudos gavėjas pagal Panaudos davėjo pateiktą sąskaitą faktūrą;

            5.13. Panaudos davėjo prašymu raštu teikti informaciją, kaip naudojamas perduotas turtas, ar vykdomos Sutarties sąlygos;

5.14. kasmet Panaudos davėjui teikti laisvos formos ataskaitą apie Sutarties 5 punkto nuostatų įvykdymą. Praėjusių kalendorinių metų ataskaita turi būti pateikta iki kitų metų I ketvirčio pabaigos.

 

III SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

            6. Už Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Šalis, nevykdanti ar netinkamai vykdanti Sutartį, įsipareigoja atlyginti su tuo susijusius visus kitos Šalies dėl to patirtus nuostolius.

            7. Šalių ginčai sprendžiami Šalių susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

 

IV SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

            8. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos. Sutarties įsigaliojimo diena laikoma data, kai Sutartį pasirašo paskutinė Šalis, todėl Šalys, pasirašydamos Sutartį, privalo nurodyti jos pasirašymo datą. Sutartis galioja iki Sutarties 1 punkte nurodyto turto panaudos pabaigos termino arba jos nutraukimo anksčiau termino.

            9. Sutartis gali būti keičiama, kai pasikeičia Panaudos gavėjo ar Panaudos davėjo duomenys, turto duomenys ar atsiranda naujų aplinkybių. Tada pasirašomas priedas prie Sutarties. Visi pakeitimai yra neatskiriamos Sutarties dalys.

10. Sutartis nutraukiama:

            10.1. bendru rašytiniu Šalių sutarimu, įspėjus apie tai antrąją Šalį prieš 30 kalendorinių dienų;

            10.2. pasibaigus panaudos subjekto, kaip juridinio asmens, įgaliojimams;

            10.3. nutrūksta automatiškai, jei Panaudos davėjas neperduoda naudotis turto per Sutarties 4.1 papunktyje nurodytą terminą.

11. Sutartis nutraukiama anksčiau termino, įspėjus prieš 10 kalendorinių dienų apie tai Panaudos gavėją, kai Panaudos gavėjas:

11.1. iš esmės blogina perduoto turto būklę;

11.2. nevykdo veiklos, dėl kurios buvo perduotas turtas, arba šį turtą naudoja ne pagal paskirtį;

11.3. perduotą turtą išnuomoja ar kitaip perduoda naudotis tretiesiems asmenims;

11.4. nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, nurodytus Sutarties 5 punkte;

11.5. nevykdo įsipareigojimų savo lėšomis atlikti jam perduoto turto einamąjį, statinio kapitalinį ar kito ilgalaikio materialiojo turto remontą;

            11.6.  nesudaro sąlygų kontroliuoti, ar perduotas pagal Sutartį turtas naudojamas pagal paskirtį;

11.7. jeigu perduotas turtas buvo parduotas viešame aukcione;

11.8. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais pagrindais.

12. Panaudos davėjas turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjęs prieš 10 kalendorinių dienų apie tai Panaudos gavėją, jei dėl nenumatytų ir nepaprastų aplinkybių turtas yra reikalingas pačiam Panaudos davėjui.

13. Panaudos davėjas gali nutraukti Sutartį, įspėjęs prieš 10 kalendorinių dienų apie tai Panaudos gavėją, jei perduotas turtas yra reikalingas Panaudos davėjui, po to, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar Savivaldybės taryba priima sprendimą dėl panaudos teise suteikto Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo nutraukimo.

 

V SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

14. Vykdydamos Sutartį, Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai, laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

15. Abi Šalys yra asmens duomenų valdytojos, kurios tvarko savo darbuotojų asmens duomenis teisėto intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus jos darbuotojų, įgaliotų asmenų, subrangovų darbuotojų ar kitų atstovų, kitų asmenų duomenis tvarko Sutarties vykdymo, teisėto intereso, siekdamos pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų,  taip pat įvykdyti Šaliai taikomuose teisės aktuose numatytas teisines prievoles, tikslais bei juos atitinkančiais teisiniais pagrindais.

 16. Šalys įsipareigoja įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, užtikrinančias tvarkomų asmens duomenų apsaugą. Šalys užtikrina gautų asmens duomenų apsaugą nuo neteisėtos prieigos prie jų, nuo neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo, nuo kitokio neteisėto asmens duomenų tvarkymo. Nurodytos priemonės turi užtikrinti iškilusią riziką atitinkantį saugumo lygį.

17. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų, arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

18. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys: (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) einamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas ar kiti duomenys, suformuoti Sutarties vykdymo metu.
Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykiams valdyti, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

19. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduoda kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

20. Kiekviena Šalis įsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus ir kitus asmenis, kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie jų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą kitos Šalies Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais, pateikdama visą Reglamento 13 ar 14 straipsnyje nurodytą informaciją. Informuojančioji Šalis su anksčiau nurodyta informacija privalo supažindinti pasirašytinai arba el. paštu (jei pagal elektroninio pašto adresą įmanoma identifikuoti gavėją), išsaugoti su tuo susijusią informaciją ir, kitai Šaliai pareikalavus, ją nedelsiant pateikti.

 

VI SKYRIUS

KITOS NUOSTATOS

 

21. Sutartis sudaryta 3 egzemplioriais, po vieną Panaudos davėjui ir Panaudos gavėjui, vienas egzempliorius pateikiamas VĮ Registrų centrui.

PRIDEDAMA (jeigu dokumentai pridedami):

1. ____________________________________, __ lapas (-ai).

(dokumento, kuriuo suteikiama teisė perduoti turtą, kopija)

2. ___________________________________, __ lapas (-ai).

(turto sąrašas, jeigu turtas perduodamas pagal sąrašą)

3. ______________________________________, __ lapas (-ai).

(nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos kopija)

4. ______________________________, __ lapas (-ai).

(panaudos gavėjo įstatų (nuostatų) kopija)

5. _____________________________________________________, __ lapas (-ai).

(Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko informacinis išrašas)

6. ______________________________________________________, __ lapas (-ai).

(perdavimo ir priėmimo aktas)

7. _____________________________________________, __ lapas (-ai).

(kiti dokumentai)

 

 

Šalių rekvizitai:

Panaudos davėjo: _________________________________________________________

(adresas, telefono numeris, atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris)

Panaudos gavėjo: _________________________________________________________

(adresas, telefono numeris, atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris)

 

 

 

Panaudos davėjas                                                       Panaudos gavėjas

A. V.                                                                                                    A. V.

________________                                                   ________________

(parašas)                                                                                              (parašas)

________________                                                   ________________

(vardas ir pavardė)                                                                            (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

_____________________________

Į pradžią