Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-370 2021-09-02
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės

teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti tvarkos aprašo

                                                                                               2 priedas

 

(Savivaldybės turto, perduodamo pagal panaudos sutartį, perdavimo ir priėmimo akto forma)

 

            SAVIVALDYBĖS TURTO, PERDUODAMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ, PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

 

____________ Nr._______

(data)                    

__________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamiesi Savivaldybės turto perdavimo panaudos sutartimi Nr.__________, sudaryta 20__ m. ______ d., Panaudos davėjas__________________________________________________

(turtą perduodančio subjekto pavadinimas ir kodas)

_______________________________________________________________________________,

pagal___________________________________________________________________________,

(įstatymą, įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris, data)

atstovaujamas (-a) ________________________________________________________________,

(atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

perduoda, o Panaudos gavėjas  ______________________________________________________,

(panaudos subjekto, priimančio turtą, pavadinimas ir kodas)

pagal _________________________________________________________________________,

(įstatymą, įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris, data)

atstovaujamas (-a) ___________________________________________________________________,

(atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

priima Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, panaudos davėjo valdomą turtą:

_________________________________________________________________________. (turto pavadinimas ir apibūdinimas: nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo turto inventorinis numeris, įsigijimo ir likutinė vertė; nekilnojamojo turto ar kito nekilnojamojo daikto panaudojimo paskirtis, pavadinimas, adresas, unikalus numeris, statinio pažymėjimas plane, bendras statinio plotas (jeigu toks yra) arba kiti statiniams būdingi parametrai, atsižvelgus į statinio naudojimo paskirtį; perduodamo nekilnojamojo turto plotas ir indeksai (jeigu tokie yra) arba kiti nekilnojamajam turtui būdingi parametrai, atsižvelgus į šio turto naudojimo paskirtį; trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė; jeigu turtas perduodamas pagal sąrašą, nurodoma, kad turtas perduodamas pagal pridedamą sąrašą)

 

Perduodamo turto būklė perdavimo metu: ________________________________________.

(nurodyti ir turto trūkumus, jeigu jų rasta)

 

Šis aktas surašytas 3 egzemplioriais, po vieną – turtą perduodančiam ir turtą perimančiam asmeniui, vienas egzempliorius pateikiamas VĮ Registro centrui.

 

Perdavė

____________________________                __________________                      ____________________________

(įgalioto perduoti turtą asmens                                    (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)                                                

 

Priėmė

____________________________                __________________                      ____________________________

(įgalioto priimti turtą asmens                              (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas

 

______________________

Į pradžią