Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-370 2021-09-02
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-370 

 

            ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Šiaulių miesto savivaldybei (toliau – Savivaldybė) nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti tvarką ir sąlygas. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Panaudos davėjas – Savivaldybės taryba arba jos įgaliota institucija (Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, turintys viešojo administravimo teises ir pareigas);

2.2. Panaudos gavėjas – įstaiga, organizacija, turinti teisę gauti Savivaldybės turtą panaudos teise;

2.3. Savivaldybės turtas – Savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai, patalpos ar jų dalys (toliau – Savivaldybės nekilnojamasis turtas), žemė, kiti nekilnojamieji daiktai, kitas ilgalaikis, trumpalaikis materialusis ir nematerialusis turtas.

3. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis Savivaldybės turtas panaudos pagrindais neatlygintinai valdyti ir naudoti gali būti perduotas šiems subjektams:

3.1. biudžetinėms įstaigoms;

3.2. viešosioms įstaigoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą laikomos viešojo sektoriaus subjektais, viešosioms įstaigoms – mokykloms ne ilgesniam kaip 10 metų terminui, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai (toliau – įstatymai) nenustato kitaip;

3.3. asociacijoms (tik Aprašo 4 punkte nustatytais atvejais), ne ilgesniam kaip 10 metų terminui, jeigu įstatymai nenustato kitaip;

3.4. labdaros ir paramos fondams (tik Aprašo 4 punkte nustatytais atvejais), ne ilgesniam kaip 10 metų terminui, jeigu įstatymai nenustato kitaip;

3.5. viešosios naudos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms nemokamą kompleksinę pagalbą krizinį nėštumą išgyvenančioms moterims ir jų artimiesiems, arba viešosios  naudos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms nemokamą paliatyviąją pagalbą, ne ilgesniam kaip 10 metų terminui, jeigu įstatymai nenustato kitaip;

3.6. egzilio sąlygomis veikiančioms aukštosioms mokykloms, ne ilgesniam kaip 10 metų terminui, jeigu įstatymai nenustato kitaip;

3.7. regionų plėtros taryboms, ne ilgesniam kaip 10 metų terminui, jeigu įstatymai nenustato kitaip;

3.8. kitiems subjektams, jeigu tokio perdavimo tvarka ir sąlygos nustatytos Lietuvos Respublikos Prezidento įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme, Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatyme, Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų koncesijos įstatyme, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose, ne ilgesniam kaip 10 metų terminui, jeigu įstatymai nenustato kitaip.

4. Savivaldybės turtas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis gali būti perduodamas tik toms asociacijoms, labdaros ir paramos fondams, kurių pagrindinis veiklos tikslas yra bent vienas iš šių tikslų:

4.1. užtikrinti vaiko ir (ar) šeimos gerovės ir (arba) vaiko teisių apsaugą;

4.2. teikti pagalbą nusikaltimų aukoms ir (arba) smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims;

4.3. užtikrinti neįgaliųjų ar kitų socialinę atskirti patiriančių asmenų grupių (prekybos žmonėmis aukų, asmenų, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, bei kitoms socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupėms priklausančių asmenų) ir užsieniečių socialinę integraciją;

4.4. teikti pagalbą ir (arba) socialines paslaugas asmenims, dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų socialinių problemų negalintiems pasirūpinti savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ar patiriantiems skurdą ir socialinę atskirtį;

4.5. teikti pagalbą, sietiną su pacientų teisių gynimu, organizuoti ir teikti ligų prevencijos paslaugas;

4.6. teikti pagalbą, sietiną su užimtumo arba socialinės integracijos per vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą ir kultūrinę veiklą skatinimu;

4.7. tenkinti gyvenamosios vietovės  bendruomenės viešuosius poreikius;

4.8. tenkinti žmonių fizinio aktyvumo poreikius per kūno kultūros ir sporto veiklos skatinimą;

4.9. tenkinti etninės kultūros, meno kūrėjų ir kultūros darbuotojų poreikius per kultūros ir meno plėtros, kultūrinės edukacijos ar kultūros paveldo apsaugos veiklą.

5. Savivaldybės turtas Aprašo 3.2–3.7 papunkčiuose nurodytiems Panaudos gavėjams gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis, jeigu:

5.1. Panaudos gavėjas pagrindžia, kad prašomas panaudos pagrindais suteikti Savivaldybės turtas reikalingas jo vykdomai veiklai (jeigu subjektas yra asociacija ar labdaros ir paramos fondas, Aprašo 4 punkte nurodytiems veiklos tikslams), dėl kurios turtas galėtų būti perduotas, ir jo naudojimo paskirtis atitinka Panaudos gavėjo steigimo dokumentuose nustatytas veiklos sritis ir tikslus;

5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka yra įvertintas poveikis konkurencijai ir atitiktis valstybės pagalbos reikalavimams.

 

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS

ORGANIZAVIMAS

 

6. Sprendimus dėl Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais priima Savivaldybės taryba, sprendimo projektą rengia ir jį teikia svarstyti Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius, atsižvelgęs į Negyvenamųjų patalpų, pastatų ir statinių skirstymo ir Gyvenamųjų patalpų naudojimo komisijų pasiūlymus.

7. Teikiant svarstyti Savivaldybės tarybai sprendimo projektą dėl Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis, turi būti pridėta:

7.1. Aprašo 3 punkte nurodyto Panaudos gavėjo motyvuotas prašymas perduoti panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti Savivaldybės turtą. Prašyme turi būti nurodyta prašomo perduoti Savivaldybės turto naudojimo paskirtis (tikslas), kokiai veiklai vykdyti norima naudoti Savivaldybės turtą, ar Savivaldybės turto naudojimo paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose;           

7.2. Aprašo 3.2–3.7 papunkčiuose nurodytų Panaudos gavėjų steigimo dokumentų kopijos;

7.3. rašytiniai pagrindimai, kad Panaudos gavėjo, nurodyto Aprašo 3.2–3.7 papunkčiuose, veikla atitinka bent vieną Aprašo 4.1–4.9 papunkčiuose nurodytų tikslų.

8. Perduodant kitą nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą, turi būti pridedamas perduodamo turto sąrašas, kuris turi būti įformintas kaip sprendimo priedas ir kuriame turi būti nurodyta:

8.1. turto pavadinimas;

8.2. Savivaldybės turto inventorinis numeris, markė, modelis, identifikavimo ir valstybinis numeris, jeigu perduodamos transporto priemonės, ir kita aktuali informacija.

9. Sprendime turi būti nurodytas Savivaldybės turto panaudos sutarties (toliau  – Panaudos sutartis; 1 priedas) terminas, turto panaudojimo paskirtis, perduodamo turto pavadinimas, Panaudos gavėjo pavadinimas, taip pat gali būti nurodytos papildomos panaudos sąlygos, kurios privalo būti įrašytos į Panaudos sutartį. 

 

III SKYRIUS

PANAUDOS SUTARTIES SUDARYMAS IR PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI JAI

 

10. Panaudos sutartį ir Savivaldybės turto, perduodamo pagal panaudos sutartį, perdavimo ir priėmimo aktą (toliau – Aktas; 2 priedas) pasirašančios šalys: Savivaldybės turto valdytojas – Savivaldybės administracijos direktorius, kai Panaudos sutartis sudaroma Savivaldybės vardu, arba Panaudos davėjo, valdančio Savivaldybės turtą patikėjimo teise, vadovas, arba kitas įgaliotas asmuo ir Panaudos gavėjas arba jo įgaliotas asmuo. Panaudos sutarties esminės sąlygos negali būti keičiamos, išskyrus atvejus, kai pasikeičia Panaudos gavėjo ar Panaudos davėjo duomenys, perduodamo turto duomenys ar atsiranda naujų aplinkybių. Tada pasirašomas priedas prie Panaudos sutarties.

11. Panaudos sutartyje privalo būti nurodyta:

11.1. perduodamo pagal Panaudos sutartį Savivaldybės turto pavadinimas, unikalus numeris ir kiti būtini duomenys;

11.2. Panaudos sutarties terminas;

11.3. Savivaldybės turto naudojimo paskirtis;

11.4. kiti su Savivaldybės turto naudojimu ir turto grąžinimu, pasibaigus Panaudos sutarčiai, Panaudos davėjo ir Panaudos gavėjo įsipareigojimai;

11.5. atsakomybė už Panaudos sutarties pažeidimus;

11.6. vienašališko Panaudos sutarties nutraukimo prieš terminą sąlygos;

11.7. Panaudos gavėjo pareiga apmokėti visas turto išlaikymo išlaidas: už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją, komunalines paslaugas (buitinių atliekų išvežimą, bendrojo naudojimo patalpų ir namui priskirtos teritorijos valymą ir kitas), priežiūros, žemės nuomos ar panaudos, ryšio paslaugas;

11.8. mokėti mokesčius, susijusius su perduotu turtu, kaip numatyta sudarytose sutartyse su įmonėmis;

11.9. savo lėšomis daryti perduoto turto paprastąjį ar statinio kapitalinį remontą, kito ilgalaikio materialiojo turto remontą;

11.10. Panaudos gavėjo pareiga sudaryti žemės sklypo, priskirto Savivaldybės turtui, nuomos ar Panaudos sutartį su Nacionaline žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.

12. Panaudos gavėjas negali jam perduoto Savivaldybės turto išnuomoti ar kitaip perduoti naudotis tretiesiems asmenims.

13. Panaudos sutartis nutraukiama prieš terminą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, jei Panaudos gavėjas:

13.1. iš esmės blogina perduoto turto būklę;

13.2. nevykdo veiklos, dėl kurios buvo perduotas turtas, arba šį turtą naudoja ne pagal paskirtį;

13.3. perduotą turtą išnuomoja ar kitaip perduoda naudotis tretiesiems asmenims;

13.4. nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, nurodytus Panaudos sutartyje;

13.5. nevykdo įsipareigojimų savo lėšomis atlikti jam perduoto turto einamąjį, statinio kapitalinį ar kito ilgalaikio materialiojo turto remontą;

13.6. nesudaro sąlygų kontroliuoti, ar perduotas pagal Panaudos sutartį turtas naudojamas pagal paskirtį;

13.7. jeigu perduotas turtas buvo parduotas viešame aukcione;

13.8. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais pagrindais.

14. Panaudos sutartis gali būti keičiama, kai pasikeičia Panaudos gavėjo ar Panaudos davėjo duomenys, perduodamo turto duomenys ar atsiranda naujos aplinkybės. Tada pasirašomas priedas prie Panaudos sutarties. Visi pakeitimai yra neatskiriamos Panaudos sutarties dalys.

15. Panaudos davėjas turi teisę nutraukti Panaudos sutartį, jei dėl nenumatytų ir nepaprastų aplinkybių Savivaldybės turtas yra reikalingas pačiam Panaudos davėjui.

16. Panaudos davėjas gali nutraukti Panaudos sutartį, jei perduotas turtas yra reikalingas Panaudos davėjui, po to, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar Savivaldybės taryba priima sprendimą dėl panaudos teise suteikto Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo nutraukimo.

17. Savivaldybės turtas po Panaudos sutarties pasirašymo (pasirašymo diena laikoma data, kai Panaudos sutartį pasirašo paskutinė Panaudos sutarties šalis), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi būti perduotas Panaudos gavėjui arba jo įgaliotam asmeniui pagal Savivaldybės turto, perduodamo pagal Panaudos sutartį, Aktą.

18. Panaudos gavėjas savo lėšomis per 10 (dešimt) darbo dienų nuo turto perdavimo Aktu dienos privalo apdrausti Panaudos sutarties galiojimo laikui gaunamą turtą Panaudos davėjo naudai nuo žalos, kuri gali būti padaryta ugnies, vandens, gamtos jėgų, nuo vagysčių ir kitų draudiminių įvykių ir pateikti draudimo poliso kopiją su apmokėjimą įrodančiais dokumentais Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriui.

19. Panaudos sutartis nepratęsiama. Jei Panaudos gavėjas pageidauja sudaryti naują Panaudos sutartį, tai ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius iki panaudos termino pabaigos, pateikia Savivaldybės administracijai prašymą suteikti patalpas naujam terminui ir visus dokumentus, nurodytus Aprašo 7.1–7.3 papunkčiuose.

20. Panaudos gavėjui, pagerinusiam (atlikusiam remonto darbus) pagal Panaudos sutartį perduotą turtą, už turto pagerinimą neatlyginama. Pasibaigus Panaudos sutarties terminui, Panaudos gavėjui, savo lėšomis atlikusiam perduoto turto remontą ir tinkamai vykdžiusiam sutartinius įsipareigojimus, suteikiama pirmumo teisė sudaryti Panaudos sutartį naujam terminui.

21. Panaudos davėjas apmoka išlaidas už pastato, kuriame yra perduotas turtas:

21.1. atnaujinimo (modernizavimo) darbus;

21.2. bendrojo naudojimo objektų atliktus remonto darbus.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Panaudos davėjas privalo kontroliuoti, ar Panaudos gavėjas naudoja gautą Savivaldybės turtą pagal paskirtį, ar verčiasi veikla, dėl kurios buvo gautas Savivaldybės turtas, ar vykdo visas Panaudos sutartyje nustatytas sąlygas.

23. Tai, kas nereglamentuota Apraše, sprendžiama taip, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

                       

____________

Į pradžią