Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-391 2021-09-03
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-315 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-315 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 2 d. Nr. T-391

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 7 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. P a k e i s t i Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimą Nr. T-315 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Sprendimas) taip:

1.1. Pakeisti Sprendimo pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“.

1.2. Pakeisti Sprendimo 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatus (pridedama).“

1.3. Pakeisti Sprendimo 3 punktu patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatus ir juos išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t y t i, kad Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatų 13, 14, 15 punktai ir 7.8, 10.4 papunkčiai taikomi nuo 2021 m. sausio 1 d. sudarytai Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijai.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                           Artūras Visockas

______________

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-315

(2021 m. rugsėjo 2 sprendimo Nr. T-391            nauja redakcija)

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija (toliau – Komisija) yra nuolatinė Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos komisija, sudaroma Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis.

2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Komisijos tikslus, uždavinius, funkcijas, teises, darbo organizavimo principus, atsakomybę ir kitus, su Komisijos veikla susijusius, klausimus. 

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu (toliau – Reglamentas), 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Nuostatais ir kitais teisės aktais.

            4 Komisijos tikslas – sudaryti palankias sąlygas įgyvendinti Savivaldybės korupcijos prevencijos politiką. Šio tikslo Komisija siekia atsižvelgdama į Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtą korupcijos situaciją ir lygį, išskirdama prioritetines jos prevencijos ir kontrolės kryptis,  nuosekliai įgyvendindama priemones, didinančias korupcijos prevencijos veiksmingumą.

            5. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS  UŽDAVINIAI  IR FUNKCIJOS

 

6. Komisijos uždaviniai:

6.1. pagal kompetenciją įgyvendinti Savivaldybėje valstybės politiką korupcijos prevencijos srityje;

6.2. užtikrinti, kad Savivaldybės institucijos, įstaigos, įmonės vykdytų korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

7. Komisija vykdo  šias funkcijas:

7.1. dalyvauja rengiant ir formuojant Savivaldybės strategiją ir politiką korupcijos prevencijos srityje;

7.2. dalyvauja atliekant savivaldybės, savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė) ir (ar) Savivaldybės kontroliuojamų įmonių (toliau –  Savivaldybės įstaiga) veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą;

7.3. teikia išvadas Savivaldybės tarybai dėl Savivaldybės įstaigų, kovos su korupcija programų įgyvendinimo;

7.4. analizuoja atliktą teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą arba inicijuoja Savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų ar teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

7.5. bendradarbiauja su korupcijos prevenciją atliekančiomis institucijomis;

7.6. nagrinėja Komisijai adresuotus pranešimus apie galimai padarytas neteisėtas korupcinio pobūdžio veikas, teikia išvadas ir rekomendacijas Savivaldybės institucijoms;

7.7. informuoja vietos bendruomenę apie korupcijos prevencijos būdus ir priemones Savivaldybėje;

7.8. korupcijos prevencijos tikslais analizuoja Savivaldybės administracijos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Savivaldybė, ir Savivaldybės valdomų įmonių atliktus viešuosius pirkimus ir apie galimus korupcijos atvejus informuoja Savivaldybės tarybą ir kompetentingas institucijas ar įstaigas. Komisijos pirmininkas ir nariai turi teisę susipažinti su visa analizuojamų viešųjų pirkimų informacija;

7.9. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su Savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

8. Komisija turi teisę:

8.1. svarstyti ir teikti pasiūlymus Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui ir Savivaldybės administracijos direktoriui dėl korupcijos prevencijos prioritetų Savivaldybės įstaigų veiklos srityse;

8.2. svarstyti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, Savivaldybės tarybos sprendimus, jų projektus ir teikti išvadas, ar juose nėra prielaidų korupcijai;

8.3. gauti jos veiklai reikalingą informaciją ir metodinę pagalbą korupcijos prevencijos klausimais iš Savivaldybės administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių, Savivaldybės įstaigų, kitų valstybės ir Savivaldybių institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų;

8.4. kviesti į Komisijos posėdžius (toliau – posėdis) Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, Savivaldybės įstaigų vadovus ir darbuotojus sudėtingiems klausimams nagrinėti;

            8.5. suderinusi su Savivaldybės administracijos direktoriumi, Savivaldybės įstaigų vadovais, pasitelkti į pagalbą kitų valstybės ir Savivaldybės įstaigų tarnautojus ar kitus darbuotojus ir specialistus sudėtingiems klausimams nagrinėti;

            8.6. perduoti medžiagą tirti teisėsaugos institucijoms.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS PIRMININKO IR KOMISIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

9. Komisijos darbą organizuoja, jam vadovauja ir posėdžiams pirmininkauja Komisijos pirmininkas, paskirtas iš Komisijos narių Įstatymo ir Reglamento nustatyta tvarka. Kai Komisijos pirmininko nėra arba jis negali eiti savo pareigų, Komisijos pirmininko pareigas laikinai eina ir posėdžiui pirmininkauja jo pavaduotojas.

10. Komisijos pirmininkas:

10.1. rengia Komisijos darbo planus, sudaro jos posėdžių darbotvarkių projektus;

10.2. vadovauja Komisijai svarstant teikiamus klausimus;

10.3. šaukia posėdžius ir jiems pirmininkauja;

10.4. turi teisę gauti Komisijos įgaliojimams vykdyti reikalingą informaciją iš valstybės ar Savivaldybės institucijų, įstaigų ir valstybės ar Savivaldybės valdomų įmonių;

10.5. vykdo kitus teisės aktų suteiktus įgaliojimus.

11. Komisijos narys:

11.1. bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar Savivaldybės įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę;

11.2. gavęs informaciją apie korupcines veikas, turinčias nusikalstamos veikos požymių, nedelsdamas informuoja merą, STT ar kitas atsakingas institucijas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

11.3. informuoja Komisiją apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir nusišalina nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant Komisijos sprendimus, kurie gali tokį konfliktą sukelti, ir nusišalinimo faktą fiksuoja dokumentuose;

11.4. gali pareikšti atskirąją nuomonę, jei nesutinka su Komisijos sprendimu;

11.5. saugo informaciją, kurią sužinojo eidamas tarnybines pareigas, jeigu ji sudaro valstybės, tarnybos, komercinę ar kitą įstatymų saugomą paslaptį, ir nenaudoja duomenų ar informacijos, gautos atliekant savo pareigas, asmeninei arba kitų asmenų naudai;

11.6. įsipareigoja neskelbti  informacijos apie tyrimo eigą, jeigu tai gali pažeisti asmens teises, pakenkti tyrimui.

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

12. Komisija sudaroma Savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis Įstatyme ir Reglamente nustatyta tvarka.

13. Komisijos nariai, kurie nėra Savivaldybės tarybos nariai, posėdžių metu atleidžiami nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje, išsaugant jiems darbo vietą. Už darbą Komisijoje nariams, kurie nėra Savivaldybės tarybos nariai, apmokama Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka.

14. Komisijos pirmininku gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Įstatymo 151 straipsnyje, Savivaldybės tarybos narys. Komisijos pirmininkas netenka įgaliojimų prieš terminą Įstatyme nustatyta tvarka.

15. Komisijos pirmininko pavaduotoją Savivaldybės mero siūlymu iš Komisijos narių – Savivaldybės tarybos narių – skiria Savivaldybės taryba.

16. Komisijos sekretoriaus pareigas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.  Komisijos sekretorius neturi Komisijos nario teisių.

17. Komisija jos kompetencijai priklausančius klausimus svarsto ir sprendimus priima posėdžiuose. Posėdžiai paprastai yra vieši. Kai posėdyje svarstomas su tarnybos ar komercine (gamybine) paslaptimi susijęs klausimas ar kai atviras klausimo svarstymas gali pažeisti asmens teises, pakenkti tyrimui, Komisija gali nuspręsti tokius klausimus nagrinėti uždarame posėdyje, kuriame gali dalyvauti tik Komisijos pakviesti asmenys.

18. Jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino posėdžiai negali vykti Komisijos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai, posėdžiai gali vykti nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis (toliau – nuotolinis būdas). Nuotoliniu būdu vyksiančiame posėdyje svarstytini klausimai rengiami ir posėdis vyksta laikantis visų Įstatymo, Reglamento ir Nuostatuose nustatytų reikalavimų ir užtikrinant juose nustatytas Komisijos nario teises. Nuotoliniu būdu priimant Komisijos sprendimus, turi būti užtikrintas Komisijos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas.

19. Komisija į posėdžius renkasi ne rečiau kaip vieną kartą per pusę metų. Gali vykti neeiliniai posėdžiai. Eilinius ir neeilinius posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Komisijos pirmininkas, jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Apie posėdį Komisijos nariams pranešama ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas.

20. Posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių. Jei Komisijos narys posėdyje dalyvauti negali, jis privalo apie tai pranešti Komisijos pirmininkui ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki posėdžio pradžios.

21. Komisija klausimus nagrinėja pagal sudarytą posėdžio darbotvarkę. Posėdžio darbotvarkę Komisija tvirtina posėdžio pradžioje. Taip pat klausimas gali būti pradėtas nagrinėti Savivaldybės tarybos nario arba Komisijos nario iniciatyva pagal asmenų skundus, pareigūnų pateiktą ar kitaip gautą informaciją apie korupcijos prielaidas ir atvejus.

22. Posėdžio eiga yra fiksuojama garso įrašu. Posėdžio garso įrašas laikomas posėdžio protokolu. Visais atvejais, kada daromas posėdžio garso įrašas, yra surašoma informacinė pažyma, kurioje nurodomas Komisijos pavadinimas, posėdžio data, vieta, posėdžio pradžios ir pabaigos laikas, posėdyje dalyvaujantys asmenys, posėdžio metu svarstyti klausimai ir priimti sprendimai, kita Komisijos pirmininko nuožiūra aktuali informacija.

23. Informacinė pažyma surašoma ir pasirašoma ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po posėdžio. Informacinę pažymą pasirašo Komisijos pirmininkas, jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas ir sekretorius.

 

VI SKYRIUS

KOMISIJOS SPRENDIMAI

 

24. Įgyvendindama savo įgaliojimus, Komisija priima sprendimus, kurie yra rekomendacinio pobūdžio. 

25. Komisijos sprendimai priimami posėdyje atviru balsavimu visų Komisijos narių paprasta balsų dauguma. Kai balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia Komisijos pirmininko balsas, o jam nedalyvaujant – Komisijos pirmininko pavaduotojo balsas. Komisijos sprendimai fiksuojami garso įrašu, kuris yra laikomas posėdžio protokolu, ir įforminami informacinėje pažymoje.

26. Komisijos narys, nesutinkantis su daugumos sprendimu, turi teisę raštu pareikšti atskirą nuomonę, kuri yra pridedama prie informacinės pažymos.

27. Komisija gali priimti šiuos sprendimus:

27.1. atkreipti Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, Savivaldybės įstaigų darbuotojų dėmesį į įstatymų nesilaikymą, tarnybinės etikos ir kitus pažeidimus ir reikalauti pašalinti nurodytus trūkumus;

27.2. perduoti medžiagą tirti teisėsaugos institucijoms;

27.3. siūlyti skirti tarnybines nuobaudas netinkamai savo pareigas einantiems Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, Savivaldybės įstaigų darbuotojams;

27.4. atsisakyti nagrinėti prašymą (pranešimą, kreipimąsi), kai jis nepagrįstas, kai kreipiamasi tuo pačiu klausimu nenurodant naujų aplinkybių, kai nenurodyti konkretūs nusižengimo faktai ar kai pranešimas nesusijęs su Komisijos funkcijomis;

27.5. kitus, susijusius su Komisijos veikla, sprendimus.

28.  Komisija savo išvadas ir pasiūlymus pateikia raštu.

29. Savivaldybės administravimo subjektai, Savivaldybės įstaigos, gavę Komisijos  sprendimus, privalo juos apsvarstyti ir per vieną mėnesį ar kitą Komisijos nurodytą laiką raštu informuoti Komisiją apie tai, kaip atsižvelgta į Komisijos pastabas ir pasiūlymus.

 

 

 

 

VII SKYRIUS

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

30. Informaciją apie Komisijos veiklą ir priimtus sprendimus žiniasklaidai teikia Komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas Komisijos narys. Komisijos parengtus siunčiamuosius dokumentus pasirašo Komisijos pirmininkas (jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas).

31. Visa informacija, susijusi su komisijos veikla (komisijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai, pranešimai, skirti visuomenės informavimo priemonėms, ir pan.), skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

            32. Už Komisijos darbo organizavimą ir veiklos rezultatus atsako Komisijos pirmininkas.

            33. Komisijos pirmininkas kasmet iki gegužės 1 dienos teikia Savivaldybės tarybai Komisijos veiklos ataskaitą.

            34. Už sprendimų objektyvumą ir teisingumą, konfidencialios informacijos apie asmenis paskleidimą atsako Komisijos pirmininkas, Komisijos nariai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

            35. Nuostatai keičiami, pildomi ir pripažįstami netekusiais galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

36. Komisijos veiklos dokumentai saugomi Savivaldybės administracijoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

________________

 

Į pradžią