Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-357 2021-09-02
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ (GATVIŲ) INVENTORIZAVIMO 2021–2023 METŲ PROGRAMOS, FINANSUOJAMOS IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ, OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ (GATVIŲ) INVENTORIZAVIMO 2021–2023 METŲ PROGRAMOS, FINANSUOJAMOS IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ, OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugsėjo 2 d. Nr. T-357

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 ir 32 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių (gatvių)  inventorizavimo 2021–2023 metų programos, finansuojamos iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, objektų sąrašą (toliau – Sąrašas; pridedama).

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių paskirstyti lėšas Sąraše nurodytiems objektams ir tvirtinti einamųjų metų objektų sąrašą pagal einamaisiais metais vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti einamųjų metų biudžete ir strateginiame veiklos plane skirtas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas.

             3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. sprendimą Nr. T-167 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vietinių kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2019–2021 metų programos, finansuojamos iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, objektų sąrašo patvirtinimo“ su visais  pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-357 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ (GATVIŲ) INVENTORIZAVIMO 2021–2023 METŲ PROGRAMOS, FINANSUOJAMOS IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ, OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią