Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-354 2021-09-02
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL NEMOKAMO VAŽIAVIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS ŠIAULIŲ MIESTE

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEMOKAMO VAŽIAVIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS ŠIAULIŲ MIESTE

 

2021 m. rugsėjo 2 d. Nr. T-354

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 33 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 37 punktais, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyto 5 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 3-457 „Dėl Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 9 d. įsakymą Nr. A-563 „Dėl Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A-290 redakcija) ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Finansų ir ekonomikos komiteto 2021 m. rugpjūčio 16 d. posėdžio protokolo Nr. TF-15 išrašą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti, kad rugsėjo 22 dieną – Tarptautinę dieną be automobilio ir Šiaulių miesto gimimo dieną visi asmenys visais vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste važiuoja nemokamai.

2. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ atitinkamo mėnesio nuostoliai, susidarę vežant keleivius Šiaulių miesto vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais nemokamai, šio sprendimo 1 punkte nustatyta tvarka  yra kompensuojami iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų teisės aktų nustatyta tvarka.

 Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

Į pradžią