Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1451 2021-09-03
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŽIBUTĖS SODŲ 1-OJI G. 52, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŽIBUTĖS SODŲ 1-OJI G. 52, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2021 m. rugsėjo 3 d. Nr. A-1451

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d.  įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija su pakeitimais) 21 punktu ir atsižvelgdamas į prašymą organizuoti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, pateiktą per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (paslaugos bylos Nr. ZSFP- 95553):

1. N u s p r e n d ž i u  pradėti rengti žemės sklypo Žibutės Sodų 1-oji g. 52, Šiauliuose, formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslas yra įsiterpusio valstybinės žemės sklypo ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu.

2. Į p a r e i g o j u  Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą nuolat skelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                 Eduardas Bivainis

______________

 

Į pradžią