Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1448 2021-09-03
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPO METALISTŲ G. 6B, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO METALISTŲ G. 6B, ŠIAULIUOSE,

DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugsėjo 3 d. Nr. A-1448

Šiauliai

 

                   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio                     9 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir atsižvelgdamas į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Nuolatinės statybos komisijos 2021 m. rugpjūčio 9 d. protokolą Nr. NSK-21-13 bei UAB „Laverta“ prašymą, registruotą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2021-08-16 numeriu G-6650:

                   1. T v i r t i n u  Žemės sklypo Metalistų g. 6B, Šiauliuose, detaliojo plano, patvirtinto 2008 m. kovo 27 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-123, koregavimą, kuriuo koreguojami nepagrindiniai rodikliai – statybos zona, statybos riba ir automobilių vietų išdėstymas.

                   2. N u s t a t a u, kad:

                   2.1. šis įsakymas ir juo patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

                   2.2. šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui, adresu Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

                   3. Į p a r e i g o j u:

                   3.1. Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą nuolat skelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje;

                   3.2. statytoją objekto techninį projektą rengti laikantis detaliajame plane nustatytų privalomųjų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų (nekeičiant sklypo naudojimo tipo, pastatų aukštų skaičiaus, užstatymo tankumo ir intensyvumo) bei norminių atstumų nuo sklypo ribų.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis administracijos direktorių                                                                   Eduardas Bivainis

______________

 

Į pradžią