Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-363 2021-09-02
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ENERGIJOS RŪŠIES PARINKIMO IR PANAUDOJIMO ŠIAULIŲ MIESTE SPECIALIOJO PLANO IR REGLAMENTO<br> KOREGAVIMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ENERGIJOS RŪŠIES PARINKIMO IR PANAUDOJIMO ŠIAULIŲ MIESTE SPECIALIOJO PLANO IR REGLAMENTO

KOREGAVIMO

 

2021 m. rugsėjo 2 d. Nr. T-363

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 ir 30 dalimis, Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 50 dalimi, 8 straipsnio 1 ir 5 dalimis, Teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 8 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Koreguoti Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialųjį planą ir reglamentą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-198 „Dėl Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento koregavimo patvirtinimo“.

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių vykdyti planavimo organizatoriaus funkcijas.

            Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

Į pradžią