Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1491 2021-09-09
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPO SKUODO G. 13, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO SKUODO G. 13,  ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugsėjo 9 d. Nr. A-1491

Šiauliai

 

              Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 7 dalies 4 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija su pakeitimais) „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 5, 72 ir 73 punktais, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2021 m. rugpjūčio 27 d. Žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktu Nr. FPA-4718-(8.30):                    1. T v i r t i n u žemės sklypo Skuodo g. 13, Šiauliuose, formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – Projektas), kuriuo suformuojamas 0,0672 ha. ploto valstybinis žemės sklypas. Suformuoto valstybinio žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita,  vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Projektu suformuoti:

              1.1. žemės sklypas Nr. 1, kurio:

              1.1.1. ribos ir plotas – 0,0672 ha;

              1.1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

              1.1.3. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos patvirtintos 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu:, 106 (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 109 (III skyrius, šeštasis skirsnis), 165 (III skyrius, pirmasis skirsnis), 120 (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), 149 (III skyrius, dešimtasis skirsnis), 101 (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), 155 (VII skyrius, ketvirtasis skirsnis), 170 (X skyrius, antrasis skirsnis);         

              1.1.4. siūlomas nustatyti servitutas:

              1.1.4.1.  Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas

(tarnaujantis daiktas) – 0,0211 ha        

              2. N u s t a t a u, kad:

              2.1. planavimo iniciatorius, vadovaudamasis Taisyklių 81 ir 82 punktais, turi pertvarkyti žemės sklypus, nustatyti kadastro duomenis ir teikti duomenis Nekilnojamojo turto registrui.         2.2. Projektas įsigalioja nuo šio įsakymo priėmimo dienos;

              2.3. šis įsakymas gali būti skundžiamas Taisyklių 69 punkte nustatyta tvarka.       

              3. Į p a r e i g o j u  ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šio įsakymo priėmimo dienos:

              3.1. Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą paskelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.siauliai.lt);

              3.2. Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrių informaciją apie šio įsakymo priėmimą (nurodant žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto pavadinimą, įsakymo priėmimo datą, numerį) paskelbti interneto svetainėje www.zpdris.lt, paslaugos bylos Nr. ZSFP-89162.

              4. Informuoju, kad:

              4.1. Žemės sklypo savininkas – duomenys neskelbiami;

              4.2. Projekto organizatorius – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;

              4.3. Projekto iniciatorius – duomenys neskelbiami;

              4.4. Projekto rengėjas –UAB ,,Geodezijos linija“.

 

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Antanas Bartulis

______________

 

Į pradžią