Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. A-1494 2021-09-10
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


Socialinių kompetencijų ugdymo

apskaitos sistemos naudojimo

tvarkos aprašo

2 priedas

SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO APSKAITOS SISTEMA

VARTOTOJO VADOVAS

II DALIS

VARTOTOJO INSTRUKCIJA

 Vartotojo instrukcijos paskirtis – padėti socialinių kompetencijų ugdymo apskaitos sistemos (toliau – Sistema) vartotojui (mokyklai, partneriui ir pan.) išmokti  savarankiškai naudotis bendrosiomis Sistemos funkcijomis.

Vartotojo vadovas supažindina vartotoją su pagrindinėmis sistemos funkcijomis, išmoko atlikti būtinus veiksmus ir ieškoti informacijos. Vartotojo instrukcija skirta būtent socialinių kompetencijų ugdymo apskaitos sistemos vartotojui (mokyklai, partneriui).

Šiame dokumente vartojami tokie terminai :

·           Sistema – socialinių kompetencijų ugdymo apskaitos sistema.

·           Mokyklos atstovas – bendrojo ugdymo mokyklos direktoriaus paskirtas asmuo, atsakingas už socialinių kompetencijų apskaitą mokykloje ir veiklų pateikimą į Sistemą.

·           Sistemos administratorius – Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro specialistas.

·           Partneris – bendradarbiaujanti įmonė, įstaiga ar organizacija.

·           Mokykla – Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokykla.

·           Vartotojas – partneris, mokykla.

·           Prisijungimas – įstaigos darbuotojo atpažinimas pagal vartotojo vardą ir slaptažodį prisijungiant sistemos adresu www.sku.siauliai.lt.

·           Vartotojo instrukcija – nurodymai Mokyklos atstovui, kaip veiklas įtraukti į Sistemą.

·           Problemos įvedimo instrukcija – nurodymai, kaip Sistemoje registruoti iškilusią problemą.

1.1         Darbas su sistema

1.      Prie Sistemos  prisijungęs vartotojas gali kurti veiklą, dalyje: „+Nauja veikla“; peržiūrėti jo paties užpildytas veiklas dalyje: „Mano veiklos“; peržiūrėti bendrą: „Veiklų kalendorių“ (visas kalendorius pateikiamas Meniu dalyje). Registruoti vartotojai mato jų atstovaujamų organizacijų informaciją ir gali atlikti Sistemos paskirtas administravimo funkcijas.

 

2.      Meniu dalyje „+Nauja veikla“ paskirtas  mokyklos atstovas (toliau – Vartotojas ) kuria savo administruojamą veiklą Sistemoje (jei Sistemoje veikla pildoma pirmą kartą, rekomenduojama pasitarti su Sistemos administratoriumi, tel. 8 XXXXXXXX, el. p. vardenis@gmail.com).

 

 

 

2.1.   Užpildžius visus „Naujos veiklos“ registravimo laukus įrašomas „Veiklos pavadinimas“, „Veiklos sritis“ pasirenkama iš iššokančio vietinio meniu.

, t

 

Pasirinkus veiklos sritį, pvz., „Profesinis veiklinimas“, atsiranda papildoma funkcija – galima nurodyti „Veiklos

 

formas“.

2.2.   Dalies „Nauja veikla“ eilutėje „Vieta“ nurodomi veiklos vietos duomenys: „Vieta“ – iš iššokančio sąrašo pasirenkami jau ten esantys vietovės duomenys. Jei tokios informacijos nėra, įrašomas vietos pavadinimas klaviatūra ir spaudžiama ENTER.

 

2.3.   Eilutėje „Adresas“ nurodomas tikslus veiklos vykdymo adresas: pateikiama iš Google Maps ar kitų vietovės fiksavimo priemonių nukopijuota nuoroda. Norint nukopijuoti nuorodą, paieškos laukelyje reikia įrašyti adresą  ir paspausti mygtuką Bendrinti, kad būtų iškviestas bendrinimo langas.

2.4.  

 

 

2.5.   Spaudžiamas mygtukas „Kopijuoti nuorodą“, nukopijuotas adresas įkeliamas į eilutę „Žemėlapio nuoroda“.

2.6.   Ši nuoroda reikalinga tam, kad būtų matoma bendroji informacija apie renginio vietą mieste.

2.7.   Kortelėje ,,Veikos vykdymo laikas ir trukmė“ nurodoma veiklos pradžios data ir laikas.P

Pageidautina, kad vartotojas datą ir laiką nurodytų pele (pasirinkęs tinkamus nustatymus iššokančiame lange).  Taip pat yra sukurta galimybė duomenis įrašyti klaviatūra.

2.8.   Jei įrašomi visi duomenys apie veiklos vykdymo datą ir laiką,  Sistema apskaičiuoja renginio trukmę.

 

2.9.   Jei veikla vykdoma su pertraukomis (skirtingu laiku, skirtingomis dienomis), spaudžiamas mygtukas

 

„Kitas papildomas veiklos laikas“,nurodomi skirtingi veiklos laikotarpiai. Sistema  bendrą veiklos trukmę apskaičiuos automatiškai.

 

2.10.                  Jei reikia,  informacija skiltyje „Veiklos trukmė  iš viso:“ įrašoma klaviatūra, veiklos trukmė nurodoma minučių tikslumu.

2.11.                  Kortelėje „Dalyviai“ įrašoma  informacija apie veiklos dalyvius (kiek ir kurios amžiaus grupės mokinių kviečiama į veiklą). Galima nurodyti skirtingas amžiaus grupes  ir skirtingą dalyvių skaičių

 

2.12.                  Pasirinkus „Amžiaus grupes“ bus galima įregistruoti mokinius veiklai. Būtina pasirinkti ne didesnį už maksimalų nurodytą dalyvių skaičių grupėje.

 

2.13.                  Kortelėje „Veiklos aprašymas“ nurodomas veiklos pobūdis, veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklės, taip pat galima nurodyti veiklai vykdyti reikalingas priemones (pavyzdžiui, parkui tvarkyti reikalingos šluotos, kibirai, pirštinės ir pan.)

2.14.                  Jei yra oficialus veiklos kvietimas, plakatas ar pan., galima  prie veiklos aprašymo įkelti priedą.

 

2.15.                  Veiklos kortelėje „Atsakingas asmuo“ nurodomas asmuo, kuris atsakingas už veiklos organizavimą. Jei  asmens duomenų kortelėje nėra, duomenis galima įrašyti ir patvirtinti mygtuku ENTER (rekomenduojama nurodyti atsakingą asmenį, su kuriuo būtų galima  susisiekti; jei toks asmuo nenurodomas, kontaktiniu asmeniu tampa mokyklos paskirtas atstovas, ir užregistruotas sistemoje asmuo (vartotojas)).

2.16.                  Veiklos kortelėje „Būsena“ galima registruoti veiklą ir stebėti veiklos būseną: Juodraštis skirtas veiklai pildyti kalendoriuje, bet jos neskelbti, tik surašyti duomenis ir juos išsaugoti iki paskelbimo.

Jeigu veikla paskelbta, ją mato mokyklos, į veiklą  galima registruoti mokinius.

Pavyzdyje nurodyta, kad į veiklą gali būti registruojami 1–4 klasių mokiniai, jų gali būti ne daugiau kaip 12.

 

Bandant pridėti daugiau dalyvių, sistema informuos apie klaidą  .

 

 

Galima nustatyti duomenų rodymo būdą: nurodyti  Visus (t. y. Pateikti visų mokinių duomenis), Neišsaugotus (t. y. pateikti duomenis apie į tą veiklą neregistruotus mokinius, registruotų mokinių duomenys nerodomi, Išsaugotus (t. y. pateikti pagalbinį mokinių, kurie gali būti registruoti į veiklą, sąrašą ), Registruotus (t. y. pateikti į veiklą registruotų mokinių sąrašą). Taip pat galima matyti registracijos statistiką.

 

Paveiksle nurodomi  duomenys  apie jau pasirinktos veiklos dalyvių registravimą. 

2.17.                  Registruojant veiklą  reikia remtis toliau pateikiama struktūra:
Veiklos trukmė
Ugdomi socialiniai-pilietiniai gebėjimai
Ką mokiniai veiks?
Kokių rezultatų bus siekiama? 

 

Pateikiamas praktinis pavyzdys, kokių veiklų negalima registruoti, pvz.
Pažintinis vizitas
Susipažins su augalais ir kvapais.
Laikas
Pradžia:    spalio 8 d.,
Pabaiga:    spalio 8 d.,
Trukmė :    1 val. 30 min.

Pažintinis vizitas
Pažintis su gido profesija
Išvyka į Pakruojo dvarą. Išvykos metu mokiniai susipažins su gido profesija – sužinos, kaip tapti gidu, kokios asmenybės savybės reikalingos šios profesijos atstovams. Stebės gido darbą.
Laikas
Pradžia:    spalio 19 d.,
Pabaiga:    spalio 19 d.,
Trukmė :    5 val.

Socialinė pilietinė veikla – konkretaus piliečio santykis su valstybe. Bendruomeniškumą ir praktinius pilietinio dalyvavimo gebėjimus  ugdanti veikla. Ji gali būti įgyvendinama bendradarbiaujant su savivaldos institucijomis, karitatyvinėmis, visuomeninėmis ar kitomis organizacijomis.

2.18.                  Tik užpildžius duomenis, galima išsaugoti juodraštį ir paskelbti Registraciją. 

2.19.                  Jei veikla turi būti atšaukta, reikia spausti mygtuką „Atšaukti veiklą“ (Jūsų paskelbtą veiklą gali atšaukti administratorius , veiklą taip pat galima ištrinti. Visi duomenys bus panaikinti, atkurti veiklos nebus galimybės.

2.20.                  Tik paskelbus veiklą galima  registruoti mokinius. Mokinių registracija gali vykti tiesiogiai per veiklos registravimo langą. Kitas būdas – kalendoriuje spausti ant registruotos veiklos ir pasirinkti mygtuką

„Registracija“.

2.21.                  Jeigu pateikta visa reikalinga  informacija, matomas langas su mokinių registracijos forma (galima pasitikrinti, ar visi pateikti duomenys teisingi).

 

 

2.22.                  Spaudžiamas  mygtukas „Pridėti / keisti veiklos dalyvius“.

 

 

 

Nuspaudus mygtuką galima pridėti tik savo mokyklos mokinius. Jei į renginį kviečiami mokiniai neatitinka amžiaus grupės, kuri yra nurodoma, bus matomas pranešimas:

 

 

 

 

2.23.                  Norint įtraukti mokinius, reikia pasirinkti filtrą Klasė (išfiltruojami mokinių sąrašai pagal klases) ir sužymimi mokiniai, kurie dalyvaus veikloje.

2.24.                  Jei registruojami mokiniai yra iš skirtingų klasių, pirmiausia sužymimi vienos klasės mokiniai, spaudžiamas mygtukas „Saugoti“, tada pasirenkami kiti mokiniai, informacija išsaugoma ir tik tada patvirtinama registracija..

 

 

 

 Veikloje dalyvavusių mokinių sąrašus galima koreguoti praėjus ne daugiau kaip 3 dienoms po veiklos pabaigos. Pasibaigus laikui, sąrašų koreguoti nebegalima, todėl duomenis surašyti reikia atidžiai.

2.25.                  Norint ištrinti blogai pateiktus mokinių duomenis reikia: 1. Išvalyti žymėjimus, („varneles“). 2. Išsaugoti atliktas funkcijas paspaudus mygtuką „Saugoti“ . 3. Patvirtinti / pakeisti registraciją . Detaliau nuotraukoje:

3.      Veiklų tvirtinimas. Užregistruoti mokinį į veiklą nepakanka, būtina užtikrinti, kad mokinys nuvyks į numatytą veiklą, joje dalyvaus.  Po veiklos įvykdymo per 3 dienas reikia patvirtinti mokinių sąrašą. Tik patvirtinus veikloje dalyvavusius mokinius, jų duomenys persikels į ataskaitas.

 

 

 

 

Grįžtama į registruotą veiklą, spaudžiamas mygtukas „Pridėti / keisti veiklos dalyvius“, pasirenkamas rodymas „Registruoti“, Patikrinami mokinių sąrašai ir spaudžiamas mygtukas .

 

 

Mokinių duomenys bus įskaityti, jei atsiras patvirtinantis ženklas . Po to, kai viskas bus padaryta iki galo, Sistemos administratorius patvirtins veiklą, o visi duomenys bus perkelti  į ataskaitą.

 

4.      Kalendoriuje pasitelkiamos tokios spalvų reikšmės: veiklos būsenos – juodraštis (pilka spalva), publikuota (galima registracija, žalia spalva), sustabdyta (sustabdyta registracija dėl laiko limito ar nelikusių vietų, raudona spalva), pasibaigusi (jau įvykusi, lieka istorijoje, geltona spalva).   Mėlyna spalva – privaloma veikla, skelbiama Šiaulių miesto savivaldybės

Juoda -  veikla atšaukta, registracija sustabdyta. Purpurinė spalva – veikla įvykusi ir nepatvirtinta.

Rėmelis veikloje  (gali būti geltonos, žalios ir kitos spalvos ) simbolizuoja „Mano veiklas“. Taip atskiriamos veiklos bendrame kalendoriuje, jas galima sužymėti arba nežymėti:

5.      Meniu dalyje „Veiklų kalendorius“  vartotojas mato savo administruojamą veiklą ir kitų Sistemą naudojančių vartotojų registruojamas veiklas. Peržiūros režimą galima keisti spaudžiant kalendoriaus atvaizdavimo būdus: mėnuo, savaitė, diena, sąrašas.  

 

6.      Filtrais  galima išfiltruoti veiklas pagal Veiklos sritis, Amžiaus grupes, Būseną.

7.      Meniu dalyje, kurioje vartotojas mato atstovaujamos mokyklos pavadinimą, spustelėjus ant pavadinimo galima atlikti administravimo funkcijas su pateiktais duomenimis:

7.1.   Spustelėjus išsiskleidžia vietinis meniu, kortelėje  matomi naudotojo prisijungimo duomenys.

7.2.   Naudotojas kortelėje gali keisti šiuos duomenis: Vardą, Pavardę, Telefono numerį, Prisijungimo elektroninį paštą, taip pat gali pasikeisti slaptažodį į naują. Kitų duomenų keisti negalima.

 

8.      Kortelėje galima  administruoti mokyklos mokinių duomenis, redaguoti, sukurti naujus, naikinti  duomenis.

8.1.   Spustelėjus mygtuką „Naujas mokinys“atsidaro mokinio duomenų suvedimo kortelė, kurioje naudotojas užpildo  duomenis apie registruojamą mokinį.

Įrašius visus duomenis, gaunamas pranešimas

8.2.   Mokinio duomenis galima išfiltruoti rašant tekstą, pagal vardą arba pavardę

8.3.   Yra sukurta galimybė importuoti mokinių sąrašus. Spaudžiame mygtuką Importuoti

8.4.   Atsidariusiame lange matome Importavimo failo šabloną. Norint importuoti, šabloną reikia pildyti parsisiuntus arba galima susikurti savo pagal pateiktą pavyzdį.

 

8.5.   Atsidariusiame Excel faile suvedate arba įkopijuojate mokinių duomenis, * pažymėti duomenys yra privalomi.

Surašyti duomenys importuojami, spaudžiamas mygtukas „Naršyti,“, įkeliamas failas, kuriame yra mokinių duomenys. , tinkamai suvesti duomenys bus importuoti.

Jei duomenys jau perkelti ir bandoma tai padaryti antrą kartą, bus matomas toks pranešimas:

Jei duomenys sėkmingai perkelti, bus matomas toks pranešimas:

 

Jei duomenys netinkamai surašyti, bus matomas toks pranešimas:

 

8. 6.Perkėlimas į aukštesnę klasę. Jei yra poreikis, galima  mokinius, jau esančius sistemoje, perkelti  į aukštesnę klasę. Pateiktame Excel faile mokinio vardas ir pavardė paliekami tokie patys, tik nurodoma kita klasė ir klasės klasifikatorius.

 

 

9.      Kortelėje Suvestinės galima peržiūrėti jau sukurtas ataskaitas-suvestines.

Galima parinkti norimus parametrus iš pateiktų filtravimo galimybių. Pasirinkus filtravimo kategorijas spaudžiamas mygtukas „Skaičiuoti“ ir matoma pateikta suvestinė.

 

 

10.                        Kortelėje galima  atsisiųsti duomenų, kurie reikalingi skaičiuojant. Iš pasirinktų parametrų renkami reikiami ir spaudžiamas mygtukas „Atsiųsti CSV“. Pateikiami tik įvykusių veiklų duomenys. CSV formato failas gali būti įkeliamas į Excel ar kitas skaičiuokles, duomenų analizės programas. Duomenis galima apdoroti programoje Excel sukuriant individualias ataskaitas.

 

11.  Kortelėje pateiktos instrukcijos, kurios padės mokytis dirbti su sistema. Čia taip pat pateikta instrukcija, kaip užregistruoti neatitikimą / problemą / gedimą.

12.  Baigus darbą reikia tinkamai atsijungti, spaudžiamas mygtukas .

_________________________________________________________________________

* Sistemoje tinkamų registruoti veiklų pavyzdžiai:

Profesinis veiklinimas:

patyriminis vizitas: šaltkalvis / remontininkas. UAB „Nissan servisas“ (tai mokinio bendravimas su tam tikros srities specialistu įmonėje / įstaigoje / organizacijoje ir dalyvavimas / asistavimas padedant atlikti leistinas pagal amžių ir darbų specifiką profesines veiklas (ne ilgiau kaip 1 dieną));

intensyvus profesinis veiklinimas: pažintis su teisininko profesija. Šiaulių apylinkės teismas (tai ilgesnė negu 1 dienos veikla / praktika, kurios metu mokiniai įmonėje / įstaigoje / organizacijoje atlieka pagal amžių ir darbų specifiką leistinas profesines veiklas ne mažiau kaip po 4 valandas). Būtina nurodyti konkrečias profesines veiklas, kurias bus leistina mokiniams atlikti;

pažintinis vizitas: supažindinimas su inžinieriaus profesija. UAB „Šiaulių plentas“ (grupės dydis ne daugiau 15 mokinių, veiklai vykstant nuotoliniu būdu galimas didesnis grupės dydis);

Socialinė-pilietinė veikla (akcija, labdaros vakaras, renginys ir pan.) – tai mokinių socialinį solidarumą, pilietinį ir tautinį aktyvumą, visuomeninę atsakomybę skatinanti, savanorystės principais grindžiama veikla. Ši veikla gali būti orientuota:

– į konkrečios įmonės / įstaigos /  organizacijos bendruomenę;

– į  miesto bendruomenę (miestiečius);

– į tam tikras visuomenės socialines grupes (pvz., ikimokyklinio amžiaus vaikus; senjorus; neįgaliuosius asmenis ir kt.);

pilietinė: mokinių pilietinė iniciatyva „Lietuva – tai aš!“. 3A klasės pilietinė iniciatyva „Lietuva – tai aš!“. Apie tai parengtas Šiaulių televizijos reportažas ir rodytas vasario 15 d. žiniose;

kraštotyrinė, ekologinė: veikla Šiaulių miesto senųjų (Talkšos) kapinių tvarkymas. Inkilų gaminimas, pagaminti inkilėliai bus padovanoti VUŠA Botanikos sodui;

karitatyvinė: pagalba senelių namų darbuotojams;

pedagoginė: Vasario 16-oji – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. 5c klasės mokinė U. B. l / d „Kregždutė“ (,,Boružiukų“ grupėje) organizavo ir vedė popietę, skirtą Vasario 16-ajai; mokymai Trečiojo amžiaus universiteto senjorams;

 – mokslinė-tiriamoji: dalyvavimas respublikinėje konferencijoje „Augu sveikas“, konferencijoje pranešimus skaitys: G. G. (,,Pasportuokime su lapute Fokse“ – vaizdo medžiaga); pranešimų skaitymas tarptautinėje mokinių konferencijoje „Laisvės kelias istorijos tėkmėje“. Mokiniai nuotoliniu būdu (Zoom  platforma) skaitys jų pačių parengtus pranešimus tarptautinėje mokinių konferencijoje „Laisvės kelias istorijos tėkmėje“;

Savanorystė: pagalba organizuojant tarptautinę mokinių konferenciją „Laisvės kelias istorijos tėkmėje“. Mokiniai rengs padėkų maketus, jų el. versijas ir moderuos sekcijas; pagalba „Binadoje“ (šunų vedžiojimas, kačių gardų tvarkymas, jų šėrimas); pagalba LMKL varžybų dėl 3 vietos metu sekretoriate.

 

** Sistemoje netinkamų registruoti veiklų pavyzdžiai:

– kurios neatitinka pažintinio vizito (pvz., interaktyvi nuotolinė paskaita „Šiuolaikinė gamyba – stereotipai ir tikrovė“, ,,Pažintis su augalais ir kvapais“), patyriminio vizito (pvz., praktinis užsiėmimas ,,Apsitarnauk pats“), intensyvaus profesinio veiklinimo (pvz., nuotolinis užsiėmimas ,,Staliaus darbo diena“) sąvokų turinio, kai susipažįstama su tolimesnėmis mokymosi galimybėmis, kai vienu kartu apžvelgiama daug profesijų;

– kurių socialinėje-pilietinėje veikloje mokinys pats neįdeda jokio indėlio – neskaito pranešimų, neatlieka užduočių (pvz.: forumas ,,Prancūzų kalba darbui ir karjerai“, projektas ,,Dirbsiu saugiai“, metodinė-praktinė ZOOM konferencija „Mokinių savivalda – pilietiškumo pavyzdys“, paskaita ,,Šventos ugnies istorija ir kelias iki dabarties“, Šventinis trispalvis meniu. Trispalvis šventinis meniu. Ką originalaus pasigaminti šventiniam Kovo 11dienos stalui. Patiekalų gaminimas, pristatymas. Pedagoginė (socialinė pilietinė) veikla „Teisiniai aspektai pamokoje, tinkamas elgesys“);

– kuriose savanoriškoje veikloje mokiniai savanoriškai nevykdo visuomenei / bendruomenei naudingos veiklos (pvz., skiria lėšų augintinių prieglaudai, bet nepadeda prižiūrėti ten gyvenančių gyvūnų).

 

Į pradžią