Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1525 2021-09-16
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ SENŲJŲ KAPINIŲ ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ SENŲJŲ KAPINIŲ ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugsėjo 16 d. Nr. A-1525

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 7 dalies 4 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija su pakeitimais) „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 5, 72 ir 73 punktais, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2021 m. liepos 28 d. žemės valdos projekto patikrinimo aktu Nr. FPA- 4091-(8.30):

                     1. T v i r t i n u  Šiaulių evangelikų liuteronų senųjų kapinių žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – Projektas). Projekto tikslas – formuoti naujus valstybinės žemės sklypus.

Projektu suformuotas žemės sklypas Nr. 1, kurio:

1.1. ribos ir plotas – 0,5221 ha;

1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – konservacinė; žemės naudojimo būdas – kultūros paveldo objektų žemės sklypai;

                     1.3. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos patvirtintos 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu: 106 (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 119 (V skyrius, pirmasis skirsnis), 120 (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), 155 (VII skyrius, ketvirtasis skirsnis), 165 (III skyrius, pirmasis skirsnis), 170 (X skyrius,  antrasis skirsnis).

                     2. N u s t a t a u, kad:

                     2.1. planavimo iniciatorius, vadovaudamasis Taisyklių 81 ir 82 punktais, turi pertvarkyti žemės sklypus, nustatyti kadastro duomenis ir teikti duomenis Nekilnojamojo turto registrui;

2.2. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas įsigalioja nuo šio įsakymo priėmimo dienos;

2.3. šis įsakymas gali būti skundžiamas Taisyklių 69 punkte nustatyta tvarka.

3. Į p a r e i g o j u  ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šio įsakymo priėmimo dienos:

3.1. Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą paskelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.siauliai.lt);

3.2. Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrių informaciją apie šio įsakymo priėmimą (nurodant žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto pavadinimą, įsakymo priėmimo datą, numerį) paskelbti interneto svetainėje www.zpdris.lt, paslaugos bylos Nr. ZSFP- 82558.

4. Informuoju, kad:

4.1. Žemės sklypo savininkė – Lietuvos Respublika;

4.2. Projekto organizatorius – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;

4.3. Projekto iniciatorius – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;

4.4. Projekto rengėjas – MB ,,Altagis“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Antanas Bartulis

______________

 

Į pradžią