Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1528 2021-09-20
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PASLAUGŲ, KURIŲ DĖL JŲ SPECIFIKOS NEĮMANOMA SUTEIKTI NUOTOLINIU BŪDU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PASLAUGŲ, KURIŲ DĖL JŲ SPECIFIKOS NEĮMANOMA SUTEIKTI NUOTOLINIU BŪDU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugsėjo 20 d. Nr. A-1528

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 31.16 papunkčiu bei įgyvendindamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. V1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų”:

1.    T v i r t i n u  Šiaulių miesto  savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų, kurių dėl jų specifikos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu, sąrašą (pridedama);

2.    Nustatau, kad šio įsakymo 1 punkte nurodytos paslaugos gali būti teikiamos kontaktiniu būdu asmenims, neatitinkantiems nei vieno Nutarimo 3.1.1. papunktyje nurodyto kriterijaus, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, kitus visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmenimis apsaugos priemonėmis ir kitus Nutarime nurodytus reikalavimus.

Šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu:  Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Antanas Bartulis

______________

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
A-1528 - DĖL PASLAUGŲ, KURIŲ DĖL JŲ SPECIFIKOS NEĮMANOMA SUTEIKTI NUOTOLINIU BŪDU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią