Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1558 2021-09-23
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPO JAVŲ G. 83, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO JAVŲ G. 83, ŠIAULIUOSE,

DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugsėjo 23 d. Nr. A-1558

Šiauliai

 

                   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 306, 307, 310 ir 311 punktais ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. rugpjūčio 18 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG189369 bei 2021-08-31 prašymą, teiktą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) patvirtinti teritorijų planavimo dokumentą:

                     1. T v i r t i n u Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) parengtą Žemės sklypo Javų g. 83, Šiauliuose, detaliojo plano koregavimą (aiškinamasis raštas ir sprendinių brėžinys pridedami) (http://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas TPD Nr. K-VT-29-20-433).

                   2. N u s t a t a u, kad:

                   2.1. sklypo ribos ir plotas gali būti tikslinami atlikus žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo ekspertizę;

                   2.2. sklypo užstatymas galimas įrengus būtinus inžinerinius tinklus ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane;

                   2.3. detaliojo plano įgyvendintojai (nekilnojamojo turto savininkai) inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas, reikalingus suplanuotiems statiniams funkcionuoti, perkelia, demontuoja, išplečia ar nutiesia savo lėšomis;

                   2.4. šis įsakymas ir juo patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

                   2.5. šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui, adresu Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

                   3. Į p a r e i g o j u  Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą nuolat skelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Antanas Bartulis

______________

 

Dokumento priedai:
A-1558 - DĖL ŽEMĖS SKLYPO JAVŲ G. 83, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
A-1558 - DĖL ŽEMĖS SKLYPO JAVŲ G. 83, ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią