Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1594 2021-09-29
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ STUMBRO G. 6 IR TILŽĖS G. 229, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ STUMBRO G. 6 IR TILŽĖS G. 229, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugsėjo 29 d. Nr. A-1594

                                                                          Šiauliai                                            

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 7 dalies 4 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija su pakeitimais) „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 5, 72 ir 73 punktais, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2021 m. rugsėjo 23 d. Žemės valdos patikrinimo aktu Nr. FPA-5258-(8.30):

1. Tvirtinu žemės sklypų Stumbro g. 6 ir Tilžės g. 229, Šiauliuose, formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – Projektas). Projekte I etapu suformuojamas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas. II etapu esami kitos pagrindinės žemės naudojimo paskirties, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos naudojimo būdo žemės sklypas Stumbro g. 6 (0,3291 ha ploto) ir pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdo žemės sklypas Tilžės g. 229 (1,3724 ha ploto), bei I etape suformuotas žemės sklypas sujungiami į vieną žemės sklypą. 

Projektu suformuoti:

1.1. žemės sklypas Nr. 1A (I etapas, įsiterpusio valstybinės žemės sklypo suformavimas), kurio:

1.1.1. ribos ir plotas – 0,1972 ha;

1.1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

1.1.3. siūlomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu:

1.1.3.1. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (kodas 120) (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis) – 0,1972 ha;

1.1.3.2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (kodas 149) (III skyrius, dešimtasis skirsnis) – 0,0768 ha;

1.1.3.3. Radiolokatorių apsaugos zonos (kodas 155) (VII skyrius, ketvirtasis skirsnis) – 0,1972;

1.1.3.4. Aerodromo apsaugos zonos (kodas 165) (III skyrius, pirmasis skirsnis) – 0,1972 ha;

1.1.3.5. Teritorijos, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi statybos apribojimai (kodas 170) (X skyrius, antrasis skirsnis) – 0,1972 ha;

1.1.4. siūlomos nustatyti kitos daiktinės teisės: kelio servitutas 215 – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis) 0,0658 ha.

 

1.2. žemės sklypas Nr. 1 (II etapas, įsiterpęs valstybinės žemės plotas Nr. 1A sujungiamas su besiribojančiais žemės sklypais Stumbro g. 6 ir Tilžės g. 229), kurio:

1.2.1. ribos ir plotas – 0,1,8987 ha;

1.2.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos;

1.2.3. siūlomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu:

1.2.3.1. Elektros tinklų apsaugos zonos (kodas 106) (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) – 0,0268 ha;

1.2.3.2. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (kodas 120) (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis) – 1,8987 ha;

1.2.3.3. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (kodas 149) (III skyrius, dešimtasis skirsnis) – 0,3111 ha;

1.2.3.4. Radiolokatorių apsaugos zonos (kodas 155) (VII skyrius, ketvirtasis skirsnis) – 1,8987;

1.2.3.5. Aerodromo apsaugos zonos (kodas 165) (III skyrius, pirmasis skirsnis) – 1,8987 ha;

1.2.3.6. Teritorijos, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi statybos apribojimai (kodas 170) (X skyrius, antrasis skirsnis) – 1,8987 ha;

1.2.4. siūlomos nustatyti kitos daiktinės teisės:

1.2.4.1. servitutas 222 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) 0,0100 ha (pažymėta sprendinių brėžinyje S-2);

1.2.4.2. servitutas 222 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) 0,0051 ha (pažymėta sprendinių brėžinyje S-3).

1.2.4.3. kelio servitutas 215 – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis) 0,0658 ha.

 

2. Nustatau, kad:

2.1. Projektas iš dalies pakeis Šiaulių miesto tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-24 patvirtintą Teritorijos tarp Tilžės ir projektuojamų Sodo ir Vinkšnos gatvių Šiauliuose detalųjį planą (T00040220), bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. A-1349 patvirtintą Teritorijos tarp Tilžės ir projektuojamų Sodo ir Vinkšnos gatvių, Šiauliuose, detaliojo plano koregavimą (T00080878);

2.2. planavimo iniciatorius, vadovaudamasis Taisyklių 81 ir 82 punktais, turi pertvarkyti žemės sklypus, nustatyti kadastro duomenis ir teikti duomenis Nekilnojamojo turto registrui.

2.3. Projektas įsigalioja nuo šio įsakymo priėmimo dienos;

2.4. šis įsakymas gali būti skundžiamas Taisyklių 69 punkte nustatyta tvarka.                    

3. Įpareigoju ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šio įsakymo priėmimo dienos:

3.1. Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą paskelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.siauliai.lt);

3.2. Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrių informaciją apie šio įsakymo priėmimą (nurodant žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto pavadinimą, įsakymo priėmimo datą, numerį) paskelbti interneto svetainėje www.zpdris.lt, paslaugos bylos Nr. ZSFP-85096.

4. Informuoju, kad:

4.1. Žemės sklypo savininkai – duomenys neskelbiami;

4.2. Projekto organizatorius – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;

4.3. Projekto iniciatorius – duomenys neskelbiami;

4.4. Projekto rengėjas – UAB „Geodezijos linija“, G. V. kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-743.

 

 

Administracijos direktorius                                                                   Antanas Bartulis

______________

 

Į pradžią