Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1592 2021-09-29
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPO AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELEI (UNIKALUS NR. 4400-0075-1113), ŠIAULIUOSE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELEI (UNIKALUS NR. 4400-0075-1113), ŠIAULIUOSE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugsėjo 29 d. Nr. A-1592

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 7 dalies 4 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija su pakeitimais) „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 5, 72 ir 73 punktais, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2021 m. rugsėjo 22 d. Žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktu Nr. FPA-5217-(8.30):

                     1. T v i r t i n u žemės sklypo automobilių stovėjimo aikštelei (unikalus Nr. 4400-0075-1113), Šiauliuose formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – Projektas). Projekto tikslas – formuoti naują valstybinės žemės sklypą.

1. suformuotas žemės sklypas Nr. 1, kurio:

1.1. ribos ir plotas – 0,1264 ha;

1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė; žemės naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

                     1.3. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos patvirtintos 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu: 101 - Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), 106 - Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 165 - Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis), 120 - Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), 149 - Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis), 155 - Radiolokatorių apsaugos zonos (VII skyrius, ketvirtasis skirsnis), 170 - Teritorijos, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi statybos apribojimai (X skyrius, antrasis skirsnis).

                     1.4. siūlomas nustatyti servitutas:

                     1.4.1. 222 (tarnaujantis daiktas) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas – 0,0263 ha (pažymėta sprendinių brėžinyje – 222).

                     2. N u s t a t a u, kad:

                     2.1. planavimo iniciatorius, vadovaudamasis Taisyklių 81 ir 82 punktais, turi pertvarkyti žemės sklypus, nustatyti kadastro duomenis ir teikti duomenis Nekilnojamojo turto registrui;

2.2. Projektas įsigalioja nuo šio įsakymo priėmimo dienos;

2.3. šis įsakymas gali būti skundžiamas Taisyklių 69 punkte nustatyta tvarka.

3. Į p a r e i g o j u  ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šio įsakymo priėmimo dienos:

3.1. Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą paskelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.siauliai.lt);

3.2. Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrių informaciją apie šio įsakymo priėmimą (nurodant žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto pavadinimą, įsakymo priėmimo datą, numerį) paskelbti interneto svetainėje www.zpdris.lt, paslaugos bylos Nr. ZSFP- 87797.

4. Informuoju, kad:

4.1. Žemės sklypo savininkas – Lietuvos Respublika;

4.2. Projekto organizatorius – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;

4.3. Projekto iniciatorius – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;

4.4. Projekto rengėjas – MB ,,Altagis“.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Antanas Bartulis

______________

 

Į pradžią