Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1595 2021-09-30
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPO UKMERGĖS G. 119D (KADASTRINIS NR. 2901/0113:15), ŠIAULIUOSE, ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO UKMERGĖS G. 119D (KADASTRINIS NR. 2901/0113:15), ŠIAULIUOSE, ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. A-1595

Šiauliai

 

                     Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 1, 2 dalimis, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Žemės naudojimo būdų turinio aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl Žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 3D-830/D1-920 redakcija su pakeitimais), Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T-87 „Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano koregavimo patvirtinimo“ patvirtintu Šiaulių miesto bendrojo plano koregavimu, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintu 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-473 ,,Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano dalies ,,Kraštovaizdžio ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymas“ koregavimo patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į prašymą pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą, registruotą Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje 2021 m. rugsėjo 8 d.,  registracijos Nr. GP-1081:

1. K e i č i u žemės ūkio paskirties, kiti žemės ūkio paskirties sklypai naudojimo būdo žemės sklypo Ukmergės g. 119D, kurio kadastrinis numeris 2901/0113:15 (0,1808 ha. ploto), pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. žemės sklypo savininkas turi kreiptis į matininkus dėl žemės sklypo vertės bei vidutinės rinkos vertės nustatymo;

2.2. žemės sklypo savininkas per 10 darbo dienų nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Vyriausybės nustatyta tvarka pateikia prašymą įregistruoti žemės sklypo kadastro duomenų (pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir žemės sklypo naudojimo būdo) pasikeitimą Nekilnojamojo turto registre – pasikeitusius žemės sklypo kadastro duomenis įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą.

Šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Antanas Bartulis

______________

 

Į pradžią