Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1616 2021-10-04
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŽEMAITĖS G. 17, ŠIAULIUOSE DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŽEMAITĖS G. 17, ŠIAULIUOSE DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

 

2021 m. spalio 4 d. Nr. A-1616

Šiauliai

 

                     Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio                     9 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir atsižvelgdamas į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo komisijos 2021 m. rugsėjo 13 d. protokolą Nr. NSK-21-14 ir į 2021 m. rugsėjo 16 d. prašymą, registruotą Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje (Nr. GP-1123):

            1. T v i r t i n u  Žemės sklypo Žemaitės g. 17, Šiauliuose detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-33, koregavimą, kuriuo koreguojami nepagrindiniai rodikliai – statybos zona ir statybos riba (sprendinių brėžinys pridedamas).

            2. N u s t a t a u, kad:

            2.1. šis įsakymas ir juo patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

            2.2. šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui, adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

            3. Į p a r e i g o j u:

            3.1. Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą nuolat skelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje;

            3.2. statytoją objekto techninį projektą rengti laikantis detaliajame plane nustatytų privalomųjų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų (nekeičiant sklypo naudojimo tipo, pastatų aukštų skaičiaus, užstatymo tankumo ir intensyvumo) bei norminių atstumų nuo sklypo ribų.        

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Antanas Bartulis

______________

 

Dokumento priedai:
A-1616 - DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŽEMAITĖS G. 17, ŠIAULIUOSE DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO (PRIEDAS)
Į pradžią