Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. TSP-498-(1.4 E) 2021-09-30
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Projektas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

EKONOMIKOS IR INVESTICIJŲ SKYRIUS

 

SPRENDIMO

„DĖL PRITARIMO ABIPUSIU ŠALIŲ SUSITARIMU NUTRAUKTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALFESTAS“ 2020 M. RUGSĖJO 16 D. INVESTICIJŲ ŠIAULIŲ PRAMONINIO PARKO VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPE SUTARTĮ NR. SŽ-1124“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2021 m. rugsėjo 28 d.

Šiauliai

 

Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.

Pritarti, kad abipusiu susitarimu būtų nutraukta Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Alfestas“ (toliau – Investuotojas) 2020 m. rugsėjo 16 d. investicijų Šiaulių pramoninio parko valstybinės žemės sklype sutartis Nr. SŽ-1124 (toliau – Investicijų sutartis), taikant sutartyje numatytas atsakomybes už įsipareigojimų neįvykdymą.

Nepritarti Investuotojo prašymui netaikyti Investicijų sutartyje numatytų sankcijų ir taikyti Investicijų sutarties 15 punkte nustatytą atsakomybę bei reikalauti, kad Investuotojas per 1 mėnesį nuo papildomo susitarimo dėl Investicijų sutarties nutraukimo šalių susitarimu įsigaliojimo dienos sumokėtų valstybinės žemės nuomos mokestį už valstybinės žemės sklypą (toliau – mokestis) adresu: Aerouosto g. 1, Šiauliai (sklypo A dalis, sklypo plotas – 1,638 ha), už laikotarpį nuo Investicijų sutarties ir Žemės nuomos sutarties įsigaliojimo iki Investicijų sutarties ir Žemės nuomos sutarties nutraukimo (mokesčio dydis – 1 926,29 Eur).

Dabartinis sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas.

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimo Nr. T-314 „Dėl pritarimo pasirašyti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Alfestas“ investicijų sutartį“ 1 punktu, 2020 m. rugsėjo 16 d. buvo pasirašyta Investicijų sutartis Nr. SŽ-1124 (su pakeitimais, padarytais 2021 m. kovo 18 d. Nr. SŽ-1124).

Sprendimo projekte numatytos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos.

2020 m. rugsėjo 16 d., pasirašydama Investicijų sutartį UAB „Alfestas“ žemės sklype, adresu Aerouosto g. 1 (sklypo A dalis, sklypo plotas – 1,638 ha) (unikalus daikto numeris 4400-3988-8930), įsipareigojo per pirmuosius trejus metus nuo Investicijų sutarties pasirašymo dienos investuoti ne mažiau kaip 985 318,03 Eur ir sukurti ne mažiau kaip 8 naujas darbo vietas. Investuotojas planavo statyti gamybinius ir sandėliavimo pastatus aliuminio langų, durų ir fasadų gamybai.

Pažymime, kad 2021 m. kovo 22 d. vienintelio akcininko sprendimu nuo 2021 m. kovo 27 d. atšauktas Justas Jurevičius iš UAB „Alfestas“ direktoriaus pareigų ir nuo 2021 m. kovo 27 d. (imtinai) naujuoju įmonės direktoriumi paskirtas Rimantas Gulbinas.

2021 m. rugsėjo 7 d. gautas UAB „Alfestas“ prašymas Nr. G-7298 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Alfestas“ 2020-09-16 investicijų Šiaulių pramoninio parko valstybės žemės sklype sutarties Nr. SŽ-1124 ir 2020-10-23 valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. 31SŽN-603-(14.31.55.) nutraukimo“.

UAB „Alfestas“ prašyme informavo, kad yra persikėlęs į naujas patalpas Šiaulių mieste (Išradėjų g. 13B, Šiauliai) ir toliau tęsia gamybos ir verslo plėtrą, todėl prašo inicijuoti minėtų sutarčių nutraukimą. Taip pat pažymi, kad, įsikūrę naujose patalpose, tęsia gamybinę veiklą Šiaulių mieste, t. y. investuoja į įrangą ir kuria naujas darbo vietas. Atsižvelgiant į pateiktą informaciją, UAB „Alfestas“ prašo netaikyti sankcijų dėl sutarčių nutraukimo ir nereikalauti žemės nuomos mokesčio už laikotarpį nuo nuomos sutarties pasirašymo iki nutraukimo.

UAB „Alfestas“ nuo 2020-11-01 iki 2021-10-01 priskaičiuotas žemės nuomos mokestis – 1926,29 Eur.

Pažymima, kad UAB „Alfestas“ nepradėjo vykdyti darbų žemės sklype, adresu Aerouosto g. 1 (sklypo A dalis), o Šiaulių miesto savivaldybės administracija nepatyrė išlaidų dėl žemės sklypo sutvarkymo.

2021 m. rugsėjo 14 d. įvyko Šaulių miesto savivaldybės investuotojų atrankos ir valstybinės žemės sklypų nuomos ne aukciono būdu Šiaulių pramoniniame parke vertinimo komisijos posėdis, kurio metu komisijos nariai pritarė teikti siūlymą Šiaulių miesto savivaldybės tarybai, kad tenkintų UAB „Alfestas“ prašymą dėl Investicijų sutarties nutraukimo, netaikant sutartyse numatytų sankcijų.

Priėmus sprendimą, galimos pasekmės (tiek teigiamos, tiek neigiamos).

Teigiamos pasekmės: sklypas, adresu Aerouosto g. 1, Šiauliai, sklypo A dalis, galės būti išnuomotas kitam investuotojui ir į Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą bus gauta 1 926,29 Eur už pritaikytas sankcijas UAB „Alfestas“.

Neigiamos pasekmės: nėra.

Priėmus sprendimą, keičiami ar pripažįstami negaliojančiais teisės aktai.

Priėmus sprendimą, keičiamų ar panaikinamų galiojančių Savivaldybės teisės aktų nėra.

Sprendimui įgyvendinti reikalingi priimti papildomi teisės aktai.

Papildomų teisės aktų sprendimo įgyvendinimui priimti nereikia.

Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos.

Sprendimui įgyvendinti lėšos nereikalingos.

Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas (jei tokį vertinimą reikia atlikti, nurodoma, kad pridedama Antikorupcinio vertinimo pažyma).

Antikorupciniu požiūriu sprendimo projektas vertintas, antikorupcinio vertinimo pažyma pridedama.

Sprendimo projektą parengė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyrius. L. e. Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėjos pareigas – Aistė Petkuvienė. Tiesioginis rengėjas – vyr. specialistė, Laura Bračaitė-Štabokienė, tel. (8 41) 383 435. Projekto iniciatoriai: Ekonomikos ir investicijų skyrius.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jei tokį vertinimą reikia atlikti).

Neatlikta ir nenumatyta.

 

 

L. e. Skyriaus vedėjos pareigas                                                                                   Aistė Petkuvienė

 

Į pradžią