Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMO PROJEKTAS, Nr. TSP-495-(1.4 E) 2021-09-24
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Projektas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL BUTŲ PIRKIMO PAGAL PROJEKTĄ „SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA  ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ KOMISIJOS SPRENDIMO PATVIRTINIMO

 

2021 m.        d.        Nr. T-

Šiauliai

 

              Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. T-308 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“, atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos, sudarytos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. A-755 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A-98 „Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ pakeitimo“, posėdžio 2021 m. rugsėjo 8 d. protokolą Nr. VAK- 471, posėdžio 2021 m. rugsėjo 20 d. protokolą Nr. VAK- 496, į Šiaulių miesto savivaldybės butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos 2021 m. rugsėjo 9 d. ataskaitą Nr. VAK- 473 „Dėl butų pirkimo“ ir 2021 m. rugsėjo 21 d. ataskaitą Nr. VAK-500 „Dėl butų pirkimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti tokį perkamų butų, finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“, sąrašą:

1.1. butas (bendras plotas 31,83 kv. m, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), su rūsiu (6,53 kv. m, pažymėtu R-25), esantis (duomenys neskelbtini), perkamas už 31 000,00 Eur iš A. A.;

1.2. butas (bendras plotas 31,90 kv. m, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), su rūsiu (2,67 kv. m, pažymėtu R-3), esantis (duomenys neskelbtini), perkamas už 34 400,00 Eur iš A. A.;

1.3. butas (bendras plotas 49,97 kv. m, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), su rūsiu (3,54 kv. m, pažymėtu R-27), esantis (duomenys neskelbtini), perkamas už 54 000,00 Eur iš A. A. ir A. A.;

1.4. butas (bendras plotas 30,14 kv. m, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), su rūsiu (4,23 kv. m, pažymėtu R-88), esantis (duomenys neskelbtini), perkamas už 32 300,00 Eur iš A. A.

2.    Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto pirkimo ir pardavimo sutartis.

          Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         

 

Dokumento priedai:
TSP-495-(1.4 E) - SPRENDIMAS DĖL BUTŲ PIRKIMO PAGAL PROJEKTĄ „SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ KOMISIJOS SPRENDIMO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią