Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. TSP-495-(1.4 E) 2021-09-24
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Projektas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIUS

 

TARYBOS SPRENDIMO „DĖL BUTŲ PIRKIMO PAGAL PROJEKTĄ „SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE “KOMISIJOS SPRENDIMO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2021 m. rugsėjo 23 d.

Šiauliai

 

 

Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.

              Tikslas – patvirtinti butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos sprendimą, t.y. pritarti, kad būtų perkamas butas, finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“, bei įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti turto pirkimo ir pardavimo sutartį.

 

Dabartinis sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas.

Tarybos sprendimas parengtas vadovaujantis:

1.    Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi;

2.    Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo;

3.    2015 m. spalio 29 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-308 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“.

Sprendimo projekte numatytos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos.

Naujos teisinio reguliavimo nuostatos nenumatomos.

 

Priėmus sprendimą, galimos pasekmės.

2015 m. spalio 29 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-308 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“, Šiaulių miesto savivaldybės administracija įgyvendiną Projektą. Projekto tikslas – padidinti Šiaulių miesto savivaldybės socialinio būsto fondą, siekiant išplėsti galimybes apsirūpinti būstu socialiai pažeidžiamiems gyventojams. Uždavinys – plėtoti socialinio būsto fondą naujomis gyvenamosiomis patalpomis, kurių dalis būtų pritaikyta judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų turinčių neįgalių asmenų poreikiams. Viena pagrindinių Projekto veiklų yra socialinių būstų įsigijimas (78 vnt. – 57 vnt. vieno kambario, 17 vnt. dviejų kambarių ir 4 vnt. trijų kambarių). 2021 m. gegužės 13 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-755 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A-98 „Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ pakeitimo“, sudaryta Šiaulių miesto savivaldybės butų pirkimo komisija, kuri liepos– rugsėjo mėnesiais vykdė vieno ir dviejų kambarių butų pirkimą skelbiamų derybų būdu. Pirkimo metu buvo gauta 13 pasiūlymų. Šiaulių miesto savivaldybės butų pirkimo komisija, įvertinusi siūlomų pirkti butų ekonominį naudingumą, atsižvelgdama į derybų metu pasiektus rezultatus, gautas Nekilnojamo turto vertintojo išvadas, 2021 m. rugsėjo 8 d. protokolu Nr. VAK-471 ir 2021 m. rugsėjo 20 d. protokolu Nr. VAK-496, priėmė sprendimą pirkti nekilnojamus daiktus (butus) savivaldybės nuosavybėn už derybų metu susitartą kainą bei sąlygomis:

1.      Dainų g. 56-21, Šiauliuose, už 31 000,00 Eur (1 kambario butas);

2.      Lyros g. 7-3, Šiauliuose, už 34 400,00 Eur (1 kambario butas);

3.      S. Dariaus ir S. Girėno g. 20-45, Šiauliuose, už 54 000,00 Eur (2 kambarių butas);

4.      Gegužių g. 13-79, Šiauliuose, už 32 300 Eur (1 kambario butas).

Nekilnojamų daiktų (butų) bendra vertė – 151 700,00 Eur. Notaro išlaidos kainuos apie 850 Eur. Viso 152 550,00 Eur.

 

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis 85 proc. (125 247,50 Eur) bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos privalomo prisidėjimo 15 proc. (22 102,50 Eur), nenumatytos ar netinkamos finansuoti, tačiau nekilnojamiems daiktams (butams) įsigyti būtinų išlaidų dalis 3,5 proc. (5 200,00 Eur).

 

Priėmus sprendimą, keičiami ar pripažįstami negaliojančiais teisės aktai.

Priėmus sprendimą, teisės aktai nekeičiami ir nepripažįstami negaliojančiais.

 

Sprendimui įgyvendinti reikalingi priimti papildomi teisės aktai.

Sprendimui įgyvendinti papildomi teisės aktai nebus reikalingi.

 

Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos.

Sprendimui įgyvendinti bus reikalingos Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos: 15 proc. (butų įsigijimui 21 975,00 Eur, notaro išlaidoms apie 127,50 Eur.) bei nenumatytoms ar netinkamoms  finansuoti, tačiau nekilnojamiems daiktams (butams) įsigyti būtinų išlaidų dalis 3,5 proc. (5 200,00 Eur).

 

Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 str. 1 d. 4 p. nustato, kad teisės akto rengėjas atlieka teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, jeigu rengiamame teisės akte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius susijusius su Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimu. Projekto veiklos ir rezultatai nereguliuos visuomeninių santykių, taip pat Šiaulių miesto savivaldybės administracija nėra Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikėja, todėl sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas nėra taikytinas.

 

Sprendimo projektą parengė. Administracijos direktorius Antanas Bartulis. Tiesioginis rengėjas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Projekto valdymo skyriaus vyr. specialistė Rita Montvilienė, tel. 8 41 383 422.

 

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas.

 

 

Projektų valdymo skyriaus vedėja                                                   Ieva Džiaugienė

Į pradžią