Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMO PROJEKTAS, Nr. TSP-452-(1.4 E) 2021-09-02
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TURTO PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMAMS

 

2021 m.                     d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalimis, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-8 „Dėl Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12.2 papunktį ir 16 punktą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

            1. Perduoti biudžetinei įstaigai Šiaulių miesto savivaldybės globos namams Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą (priedas) valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

  2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1  punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

            Šis sprendimas ne vėliau kaip per mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Parengė                                

Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė

 

Vita Jančenkienė

2021-08-24

Dokumento priedai:
TSP-452-(1.4 E) - DĖL TURTO PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMAMS (1 PRIEDAS)
TSP-452-(1.4 E) - DĖL TURTO PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMAMS (2 PRIEDAS)
TSP-452-(1.4 E) - DĖL TURTO PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMAMS (3 PRIEDAS)
Į pradžią