Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMO PROJEKTAS, Nr. TSP-461-(1.4 E) 2021-09-07
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO VIDURINĖS MOKYKLOS

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. spalio      d. Nr.

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šiaulių menų mokyklos nuostatus (pridedama).    

2. Įpareigoti Šiaulių menų mokyklos direktorių pasirašyti nuostatus ir įregistruoti juos valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale.

3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimą Nr. T-452 „Dėl Šiaulių menų mokyklos nuostatų patvirtinimo“.

 4. Nustatyti, kad šio sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

 

 

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Švietimo skyriaus vedėja

 

Edita Minkuvienė, tel. 38 64 72

2021-08-19

Dokumento priedai:
TSP-461-(1.4 E) - DĖL ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
TSP-461-(1.4 E) - DĖL ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
TSP-461-(1.4 E) - DĖL ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
Į pradžią