Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMO PROJEKTAS, Nr. TSP-497-(1.4 E) 2021-09-26
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                                                                               

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR JAI PAVALDŽIŲ BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS)  NORMATYVŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m.             d. Nr. T-

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimą Nr. 564 „Dėl Minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybė n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės ir jai pavaldžių biudžetinių ir viešųjų įstaigų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų sąrašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimą Nr. T-400 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų patvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

            Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
TSP-497-(1.4 E) - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR JAI PAVALDŽIŲ BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) NORMATYVŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
TSP-497-(1.4 E) - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR JAI PAVALDŽIŲ BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) NORMATYVŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
TSP-497-(1.4 E) - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR JAI PAVALDŽIŲ BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) NORMATYVŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
Į pradžią