Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. TSP-497-(1.4 E) 2021-09-26
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TURTO VALDYMO SKYRIUS

 

SPRENDIMO ,, DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR JAI PAVALDŽIŲ BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS)  NORMATYVŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2021-09-13

Šiauliai

 

                   Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:

                   Patvirtinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominius normatyvus Šiaulių miesto savivaldybės viešojo sektoriaus subjektams.

                   Dabartinis sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas.

                   Nesikeičia.

                   Sprendimo projekte numatytos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos:

       Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T-400 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų patvirtinimo“ buvo patvirtinti viešojo sektoriaus subjektams ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai. Kadangi vis atsiranda turto, kuriam nebuvo nustatyti normatyvai, iškilo būtinybė keisti ir įtraukti naujas turto grupes.  Sprendimo projektas papildytas nauja lauko statinių grupe ir pakeisti kai kurių turto grupių turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais). Todėl šiuo sprendimu siūlome priimti naują sprendimą ir patvirtinti Šiaulių miesto biudžetinėms ir viešosioms įstaigos naujus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominius normatyvus. Taip pat pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės  tarybos  2020 m. lapkričio 5 d. sprendimas Nr. T-400 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų patvirtinimo“. 

       Šiaulių miesto savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai turi vadovautis Savivaldybės tarybos patvirtintais ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvais.  

                   Priėmus sprendimą, galimos pasekmės (tiek teigiamos, tiek neigiamos).

                   Priėmus sprendimą neigiamų pasekmių nenumatoma.

                   Priėmus sprendimą, keičiami ar pripažįstami negaliojančiais teisės aktai.

                   Priėmus Tarybos sprendimą, bus pripažintas netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimas Nr. T-400 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų patvirtinimo“.

                   Sprendimui įgyvendinti reikalingi priimti papildomi teisės aktai.

                   Sprendimui įgyvendinti priimti papildomų teisės aktų nereikia.

                   Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos.

                   Sprendimui įgyvendinti lėšos nebus reikalingos.

                   Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.

                   Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas nereikalingas, nes šis projektas nėra susijęs nei su viena iš sričių, išvardintų Šiaulių miesto savivaldybės teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikoje.

                   Sprendimo projektą parengė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius. Tiesioginis rengėjas − skyriaus vyr. specialistė Vita Jančenkienė, tel. 8 41 596 255.

                   Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

                   Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas, nes sprendimo projektu nėra numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius ar iš esmės keisti teisinį reguliavimą.

 

 

Turto valdymo skyriaus vedėja                                                                                   Ija Jencienė

Į pradžią