Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMO PROJEKTAS, Nr. TSP-494-(1.4 E) 2021-09-24
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                                                                 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 64, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI

 

2021 m. spalio          d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalies 6 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-370 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos „Menų šaltinis“ 2021-09-03 prašymą Nr. G-7189 ir į Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisijos posėdžio 2021-09-13 protokolą Nr. VAK-481, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

            1. Perduoti  pagal panaudos sutartį trejiems metams 16,54 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas Aušros al. 64, Šiauliuose (pastato unikalus numeris 2993-5008-7018, patalpos indeksas antrame aukšte 2-13, plotas 14,07 kv. m, bendrojo naudojimo patalpų indeksai ir plotai: 1-1 plotas 0,32 kv. m, 2-9 plotas 0,05 kv. m, 2-12 plotas 1,12 kv. m, m, 2-15 plotas 0,63 kv. m, 2-18 plotas 0,23 kv. m, 2-19 plotas 0,12 kv. m, bendras plotas 2,47 kv. m), poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijai „Menų šaltinis“ asociacijos veiklai, išskyrus ūkinę veiklą, vykdyti.   

            2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį.

            Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
TSP-494-(1.4 E) - DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 64, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI (1 PRIEDAS)
TSP-494-(1.4 E) - DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 64, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI (2 PRIEDAS)
Į pradžią