Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. TSP-494-(1.4 E) 2021-09-24
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TURTO VALDYMO SKYRIUS

 

 

SPRENDIMO ,, DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 64, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI“

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2021-09-13

Šiauliai

 

 

            Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:

            Perduoti panaudos teise negyvenamąsias patalpas 16,54 kv. m ploto Aušros al. 64, Šiauliuose, poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijai „Menų šaltinis“.

            Dabartinis sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas.

            Turto perdavimą apsprendžia Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas ir Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-370 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisijos pasiūlymai.

            Sprendimo projekte numatytos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos:

            Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 punkto 3 papunkčiu, savivaldybių turtas gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis asociacijoms, kurių pagrindinis veiklos tikslas atitinka bent vieną iš tikslų nurodytų šio straipsnio 2 punkte. Poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacija „Menų šaltinis“ jungia 66 senjorus. Tai literatai ir poezijos puoselėtojai, dailininkai, mėgėjai, rankdarbių ir išmaniųjų technologijų būreliai, ansamblis „Darna“ ir ansamblis „Šaltinėlis“, dramos studija „Vit. C“. Asociacija leidžia literatūrinį laikraštį „Tėkmė“. Jų renginiai skirti Šiaulių miesto gyventojams ir svečiams. Asociacijos tikslas koordinuoti narių veiklą, atstovauti jos narių interesus ir juos ginti, aktyvinti pagyvenusių žmonių protinę veiklą, atitolinant senatvės negalią, lavinti oratorinį bei aktorinį meistriškumą. Šie tikslai atitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 2 punkto 6 ir 7 papunkčius. Kad asociacija ir toliau galėtų plėsti savo kultūrinę veiklą, įtraukiant senjorus į švietėjiškų veiklų ir fizinio aktyvumo skatinimą, jai reikalingos patalpos.

 2021 m. rugsėjo 10 d. Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisija, atsižvelgdama į tai, kad 16,54 kv. m ploto patalpos, esančios Aušros al. 64, Šiauliuose, yra nenaudojamos nuo 2021 m. liepos 1 d., nutarė rengti tarybos sprendimo projektą ir šias negyvenamąsias patalpas panaudos teise perduoti poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijai „Menų šaltinis“.

Sprendimo projekto 1 punktu siūloma perduoti panaudos teise trejiems metams 16,54 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas Aušros al. 64, Šiauliuose, poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos „Menų šaltinis“ veiklai, išskyrus ūkinę veiklą, vykdyti.

            Priėmus sprendimą, galimos pasekmės (tiek teigiamos, tiek neigiamos).

            Priėmus sprendimą neigiamų pasekmių nenumatoma.

            Priėmus sprendimą, keičiami ar pripažįstami negaliojančiais teisės aktai.

            Priėmus sprendimą, teisės aktai nekeičiami ir nepripažįstami negaliojančiais.

            Sprendimui įgyvendinti reikalingi priimti papildomi teisės aktai.

            Sprendimui įgyvendinti priimti papildomų teisės aktų nereikia.

            Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos.

            Sprendimui įgyvendinti lėšos nebus reikalingos.

            Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.

            Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas nereikalingas, nes šis projektas nėra susijęs nei su viena iš sričių, išvardintų Šiaulių miesto savivaldybės teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikoje.

            Sprendimo projektą parengė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius. Tiesioginis rengėjas − skyriaus vyr. specialistė Leta Petraitienė, tel. 8 41 596 285.

            Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

            Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas, nes sprendimo projektu nėra numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius ar iš esmės keisti teisinį reguliavimą.

 

 

 

Turto valdymo skyriaus vedėja                                                                                     Ija Jencienė

Į pradžią