Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMO PROJEKTAS, Nr. TSP-496-(1.4 E) 2021-09-24
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Projektas

Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-329 DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

2021 m.                  d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Mokesčių lengvatų teikimo taisykles, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu:

1. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Asmenys prašymus suteikti mokesčių lengvatas teikia Savivaldybės administracijos direktoriui, prašymus nagrinėja Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyrius (toliau – Ekonomikos ir investicijų skyrius).“

2. Pakeisti 8.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.2.     žemės savininkams (atkuriant nuosavybės teises į turėtą žemę ar už sugrąžintus neatlygintinus žemės sklypus ar įsigyjant žemės sklypus pagal pirkimo ir pardavimo, dovanojimo ar paveldėjimo sutartis), kurių nuosavybės teise valdoma žemė yra Naujojo Medelyno kvartale su prieigomis (teritorijos schema pateikta 1 priede), teritorijose tarp Aukštabalio, Garažų ir Baltų g. su prieigomis (teritorijos schema pateikta 2 priede) ir Jakštaičių g. su prieigomis (teritorijos schema pateikta 3 priede), gavus Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus (toliau – Miesto ūkio ir aplinkos skyrius), Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus (toliau – Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius) rekomendacijas, kuriose neįrengta būtina infrastruktūra (nenutiestos gatvės ir neatvestos magistralinės elektros tiekimo linijos). Kitose teritorijose esantiems sklypams lengvata netaikoma;“.

3. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

„21. Nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokėtojai, kurie yra atleidžiami nuo nuomos mokesčio už valstybinę žemę pagal Taisyklių 9.1, 9.2 ir 9.9 papunkčius, Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriui (toliau – Strateginio planavimo ir finansų skyrius) turi pateikti šiuos dokumentus:“.

4. Papildyti 1 priedu (pridedama).

5. Papildyti 2 priedu (pridedama).

6. Papildyti 3 priedu (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
TSP-496-(1.4 E) - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-329 „DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
TSP-496-(1.4 E) - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-329 „DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
TSP-496-(1.4 E) - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-329 „DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (3 PRIEDAS)
TSP-496-(1.4 E) - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-329 „DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (4 PRIEDAS)
Į pradžią