Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. TSP-496-(1.4 E) 2021-09-24
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Projektas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

EKONOMIKOS IR INVESTICIJŲ SKYRIUS

 

SPRENDIMO

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-329 „DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO

    AIŠKINAMASIS  RAŠTAS      

                                             

2021 m. rugsėjo 17 d.

Šiauliai

 

Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.

Sprendimo projekto tikslas – pakeisti Mokesčių lengvatų teikimo taisykles, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-329  „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu:

1. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Asmenys prašymus suteikti mokesčių lengvatas teikia Savivaldybės administracijos direktoriui, prašymus nagrinėja Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyrius (toliau – Ekonomikos ir investicijų skyrius).“

2. Pakeisti 8.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.2.žemės savininkams (atkuriant nuosavybės teises į turėtą žemę ar už sugrąžintus neatlygintinus žemės sklypus ar įsigyjant žemės sklypus pagal pirkimo ir pardavimo, dovanojimo ar paveldėjimo sutartis), kurių nuosavybės teise valdoma žemė yra Naujojo Medelyno kvartale su prieigomis (teritorijos schema pateikta 1 priede), teritorijose tarp Aukštabalio, Garažų ir Baltų g. su prieigomis (teritorijos schema pateikta 2 priede) ir Jakštaičių g. su prieigomis (teritorijos schema pateikta 3 priede), gavus Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus (toliau – Miesto ūkio ir aplinkos skyrius), Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus (toliau – Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius) rekomendacijas, kuriose neįrengta būtina infrastruktūra (nenutiestos gatvės ir neatvestos magistralinės elektros tiekimo linijos). Kitose teritorijose esantiems sklypams lengvata netaikoma;“.

3. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

„21. Nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokėtojai, kurie yra atleidžiami nuo nuomos mokesčio už valstybinę žemę pagal Taisyklių 9.1, 9.2 ir 9.9 papunkčius, Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriui (toliau – Strateginio planavimo ir finansų skyrius) turi pateikti šiuos dokumentus:“.

4. Papildyti 1 priedu (pridedama).

5. Papildyti 2 priedu (pridedama).

6. Papildyti 3 priedu (pridedama).

 

Mokesčių lengvatų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) keičiamos dėl šių priežasčių:

- Tikslinamas 8.2 papunktis dėl žemės mokesčio lengvatos taikymo fiziniams asmenims, kurių žemė yra Naujojo Medelyno kvartale, teritorijose prie Garažų g. ir Jakštaičių g. Įgyvendinant minėtą punktą, susiduriama su problema vertinant interesantų prašymus, kurių valdoma žemė nepatenka į nurodytą teritoriją, yra šalia jos, tačiau joje nėra įrengtos infrastruktūros. Siekiant išvengti neteisėto sprendimų priėmimo, tikslinamas minėtas papunktis, nurodant, kad žemės mokesčio lengvata taikoma ne tik nurodytoje teritorijoje, tačiau ir jos prieigose.  

- Savivaldybės struktūroje įvykus struktūriniams pakeitimams, tikslinami punktai, kuriuose buvo nurodyti departamentai.

 

Dabartinis sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas.

Šiuo metu Šiaulių miesto savivaldybės taryba, taikydama mokesčių lengvatas, vadovaujasi Mokesčių lengvatų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu (Taisyklių pakeitimai: 2017-12-21 Nr. T-442; 2018-06-07 Nr. T-217; 2019-07-04 Nr. T-286 (suvestinė redakcija nuo 2019-07-06).

 

Sprendimo projekte numatytos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos.

Taisyklėse atlikti pakeitimai/papildymai:

1)      5 punkte išbraukiamas buvęs nurodytas departamentas, paliekant Savivaldybės skyriaus pavadinimą, taip pat punkto pabaigoje nurodoma, kad informacija neaktuali kreipiantis dėl infrastruktūros plėtros mokesčio: Asmenys prašymus suteikti mokesčių lengvatas teikia Savivaldybės administracijos direktoriui, prašymus nagrinėja Savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyrius (toliau – Ekonomikos ir investicijų skyrius).

2)      patikslintas 8.2 papunktis, pridedant teritorijų schemas ir nurodant, kad į nurodytas teritorijas patenka ir jų prieigose esantys sklypai. Taip pat išbraukiami buvę nurodyti departamentai, paliekant Skyrių pavadinimus: žemės savininkams (atkuriant nuosavybės teises į turėtą žemę ar už sugrąžintus neatlygintinus žemės sklypus ar įsigyjant žemės sklypus pagal pirkimo ir pardavimo, dovanojimo ar paveldėjimo sutartis), kurių nuosavybės teise valdoma žemė yra Naujojo Medelyno kvartale su prieigomis (teritorijos schema pateikta 1 priede), teritorijose tarp Aukštabalio, Garažų ir Baltų g. su prieigomis (teritorijos schema pateikta 2 priede) ir Jakštaičių g. su prieigomis (teritorijos schema pateikta 3 priede) (gavus Savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus (toliau – Miesto ūkio ir aplinkos skyrius), Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus (toliau – Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius) rekomendacijas), kuriose neįrengta būtina infrastruktūra (nenutiestos gatvės ir neatvestos magistralinės elektros tiekimo linijos). Kitose teritorijose esantiems sklypams lengvata neteikiama;“

3)      21 punkte išbraukiamas buvęs departamentas: Nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokėtojai, kurie yra atleidžiami nuo nuomos mokesčio už valstybinę žemę pagal Taisyklių 9.1, 9.2 ir 9.9 papunkčius, Savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir finansų skyriui (toliau – Strateginio planavimo ir finansų skyrius) turi pateikti šiuos dokumentus:

4)      Taisykles papildytos teritorijų schemomis, kurios pateikiamos 1 – 3 prieduose.

             

              Priėmus sprendimą, galimos pasekmės (nurodomos tiek teigiamos, tiek neigiamos galimos pasekmės).

Teigiamos pasekmėsatlikus Taisyklių pakeitimus, bus aiškesnis ir išsamesnis reglamentavimas rengiant Savivaldybės administracijos atsakingiems skyriams rekomendacijas ir Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, nebus dviprasmiško aiškinimo.

Neigiamos pasekmės – neigiamų pasekmių nenumatoma.

 

Priėmus sprendimą, keičiami ar pripažįstami negaliojančiais teisės aktai.

Priėmus sprendimą, keičiami Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“ sprendimo 1 punktu patvirtintų Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių atskiri punktai ir taisyklės papildomos priedais.

 

Sprendimui įgyvendinti reikalingi priimti papildomi teisės aktai.

Sprendimo įgyvendinimui papildomų teisės aktų priimti nereikia.

 

Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos (nurodoma, kiek biudžeto lėšų pareikalaus ar leis sutaupyti sprendimo įgyvendinimas).

Pritaikius mokesčių lengvatas, savivaldybė neteks dalies biudžeto pajamų.

 

Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas (jei tokį vertinimą reikia atlikti, nurodoma, kad pridedama Antikorupcinio vertinimo pažyma).

Antikorupciniu požiūriu sprendimo projektas nevertintas, antikorupcinio vertinimo pažyma nepridedama, nes šis projektas nėra susijęs nė su vienu atveju, išvardintu Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje.

Sprendimo projektą parengė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyrius. L. e. Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėjos pareigas – Aistė Petkuvienė. Tiesioginis rengėjas – vyr. specialistė, Brigita Mareckienė, tel. (8 41) 383 437. Projekto iniciatoriai: Ekonomikos ir investicijų skyrius.

 

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Neatlikta ir nenumatyta.

 

 

L. e. Skyriaus vedėjos pareigas                                                                                   Aistė Petkuvienė

 

 

Į pradžią