Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. TSP-486-(1.4 E) 2021-09-19
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS

 

 

SPRENDIMO DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS FINANSAVIMO” projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2021 m. rugsėjo 14 d.

Šiauliai

 

Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministras  2021 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. A1–440  patvirtino  Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo naują redakciją (toliau - Globos centro aprašas), kuriame detaliai aprašyta: Globos centro veiklos tikslas ir funkcijos, budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) veikla, valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atestuoto asmens pagalbos koordinavimas ir teikimas, pagalbos budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams koordinavimas ir teikimas, Globos centro ir budinčio globotojo veiklos finansavimas, Globos centro veiklos kokybės priežiūra. Įvertinę tai, manome, kad nėra tikslinga keisti ar nauja redakcija išdėstyti Globos centro veiklos organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo, todėl parengėme šį tarybos sprendimo projektą, kuriuo įpareigojamos Globos centrų funkcijas įgyvendinančios įstaigos vadovautis Globos centro aprašu, nustatomi budinčiam globotojui mokamo atlygio dydžiai.

Dabartinis sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas.

2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2021 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. A1–440 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nauja redakcija) patvirtintas Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas (toliau - Globos centro aprašas).

Šiaulių Globos centrų veiklą reglamentuoja Globos centro veiklos organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 5 d. sprendimu Nr. T-362 „Dėl Globos centro veiklos organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Tarybos sprendimo projektas suderintas su Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro ir Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų direktoriumi.

Sprendimo projekte numatytos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos: nėra.

Priėmus sprendimą, galimos pasekmės.

Priėmus sprendimą neigiamų pasekmių nenumatoma.

Teigiamos pasekmės – bus įgyvendinami teisės aktai ir Globos centrų veikla bus vykdoma vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – SADM) įsakymu patvirtintu Globos centro aprašu. SADM pakeitus minėtą aprašą, nereikės rengti Savivaldybės tarybos sprendimo projekto dėl Globos centro aprašo keitimo.

Priėmus sprendimą, keičiami ar pripažįstami negaliojančiais teisės aktai.

Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 5 d. sprendimą Nr. T-362 „Dėl Globos centro veiklos organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais).

Sprendimui įgyvendinti reikalingi priimti papildomi teisės aktai.

Sprendimui įgyvendinti nebus priimami papildomi teisės aktai.

Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos.

Sprendimui įgyvendinti papildomų biudžeto lėšų skirti nereikės.

Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas neatliekamas.

Sprendimo projektą parengė Socialinių paslaugų skyrius. Tiesioginis rengėjas - Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė Vaidotė Vitkauskienė, tel. 8 41 386 464. Projekto iniciatoriai: Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Ramutė Pilypienė.

 

 

 

Skyriaus vedėja                                                                                                  Ramutė Pilypienė

 

Į pradžią