Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMO PROJEKTAS, Nr. TSP-456-(1.4 E) 2021-09-03
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR  PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS

 

2021 m.                 d. Nr. T-

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir atsižvelgdama į Nacionalinės švietimo agentūros ir Šiaulių miesto savivaldybės 2016 m. spalio 24 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. F3-46-(05) 2020 m. balandžio 16 d. papildymą Nr. BS-67, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

            1. Sutikti perimti Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą turtą (1 priedas).

            2. Perduoti šio sprendimo 1 punkte nurodytą, Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn perimtą turtą:

            2.1. Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinėms švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (2 priedas);

            2.2. Šiaulių miesto savivaldybės viešosioms švietimo įstaigoms valdyti ir naudoti panaudos pagrindais (3 priedas).

            3. Nustatyti, kad Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn perduotas turtas bus skirtas bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumui didinti, mokymo(si) aplinkai modernizuoti (t. y. turtas skirtas naudoti mokinių nuotoliniam mokymui(si) ir skaitmeniniam ugdymo turiniui plėtoti).

4. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių Šiaulių miesto savivaldybės vardu pasirašyti šio sprendimo 1 ir 2 punktuose nurodyto turto priėmimo ir perdavimo aktus.

5. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 3 d. sprendimą Nr. T-281 „Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo švietimo įstaigoms“.

            Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

Parengė                                

Turto valdymo skyriaus

vyr. specialistė

 

Vita Jančenkienė

2021-08-31

Dokumento priedai:
TSP-456-(1.4 E) - DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JOS PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS (1 PRIEDAS)
TSP-456-(1.4 E) - DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JOS PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS (2 PRIEDAS)
TSP-456-(1.4 E) - DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JOS PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS (3 PRIEDAS)
TSP-456-(1.4 E) - DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JOS PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS (4 PRIEDAS)
TSP-456-(1.4 E) - DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JOS PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS (5 PRIEDAS)
Į pradžią