Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMO PROJEKTAS, Nr. TSP-451-(1.4 E) 2021-09-02
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-67 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO, BIUDŽETO VYKDYMO IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. spalio 7 d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. T-494 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-67 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.      Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6. Savivaldybės administracijos direktorius paskiria Savivaldybės administracijai skirtų asignavimų programų vykdytojus – skyrių vedėjus (toliau – programų vykdytojai).“

2.      Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Savivaldybės tarybai patvirtinus savivaldybės biudžetą, Strateginio planavimo ir finansų skyrius per 5 darbo dienas nuo Savivaldybės tarybos sprendimo, kuriuo patvirtintas savivaldybės biudžetas, įsigaliojimo raštu praneša savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams ir programų vykdytojams apie jiems patvirtintus savivaldybės biudžeto asignavimus.“

3.      Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

„12. Savivaldybės tarybai patvirtinus atitinkamų metų savivaldybės biudžetą:

12.1. biudžeto asignavimų valdytojai arba jų įgalioti asmenys (išskyrus Savivaldybės administraciją), vadovaudamiesi patvirtintais asignavimų dydžiais, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Savivaldybės tarybos sprendimo įsigaliojimo suveda savo vykdomų programų priemonių sąmatų duomenis pagal Strateginiame veiklos plane patvirtintų priemonių pavadinimą, kodą, programų finansavimo šaltinius, valstybės funkcijų ir išlaidų ekonominės klasifikacijos kodus į informacinę sistemą, patvirtina programų priemonių sąmatas ir jas su sąmatų formomis, pareigybių ir tarifiniais sąrašais pateikia Strateginio planavimo ir finansų skyriui;

12.2. Apskaitos skyrius ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Savivaldybės tarybos sprendimo įsigaliojimo suveda Savivaldybės administracijai skirtų asignavimų programų priemonių sąmatų duomenis pagal Strateginiame veiklos plane patvirtintų priemonių pavadinimą, kodą, programų finansavimo šaltinius, valstybės funkcijų ir išlaidų ekonominės klasifikacijos kodus į informacinę sistemą ir pateikia sąmatas per DVS „Avilys“ programos priemonių vykdytojui derinti, programos vykdytojui  pasirašyti ir Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti. Patvirtintos programų sąmatos pateikiamos Strateginio planavimo ir finansų skyriui;

12.3. Strateginio planavimo ir finansų skyrius per 10 darbo dienų registruoja sąmatas apskaitos informacinėje sistemoje „Biudžetas VS“ (toliau – sistema „Biudžetas VS“). Strateginio planavimo ir finansų skyriui užregistravus sąmatas sistemoje „Biudžetas VS“, asignavimų valdytojai sąmatos išskaidymą registruoja ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.“

4.      Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Sudarydami savivaldybės biudžeto programų sąmatas, asignavimų valdytojai turi užtikrinti, kad:

13.1. asignavimų paskirstymas pagal ekonominę klasifikaciją neprieštarautų priimtų teisės aktų, taip pat ir skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų, reikalavimams;

13.2. praėjusių metų įsiskolinimai už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes būtų numatyti padengti planuojamais metais, neviršijant tiems metams skirtų savivaldybės biudžeto asignavimų. Tos įsiskolinimo dalies, kurios nenumatyta padengti planuojamais metais, sudaromas skolos dengimo grafikas.“

5. Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

„29. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai, pateikę Strateginio planavimo ir finansų skyriui prašymą, kuris neprieštarauja priimtų teisės aktų, taip pat ir skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų, reikalavimams,  ir nurodę asignavimų keitimo priežastis, pridėję sistemoje „Biudžetas VS“ suformuotą Pažymą-pranešimą apie biudžeto asignavimų pakeitimus, turi teisę biudžetiniais metais:

29.1. ne vėliau kaip likus 10 dienų iki atitinkamo ketvirčio pabaigos, keisti patvirtintų jiems savivaldybės biudžeto asignavimų pagal ekonominę klasifikaciją paskirtį, neviršydami tam tikrai programai ir funkcijai patvirtintų bendrųjų asignavimų išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui, sumų. Asignavimų sumos išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui, yra maksimalios ir jų ekonomija, jeigu nėra įsiskolinimų, gali būti naudojama turtui įsigyti ir investicijų projektams, kuriems numatyta skirti lėšų atitinkamų metų valstybės investicijų programoje arba savivaldybės biudžete, papildomai finansuoti. Asignavimų sumos turtui įsigyti ekonomija, jeigu nėra įsiskolinimų, gali būti naudojama investicijų projektams, kuriems numatyta skirti lėšų atitinkamų metų valstybės investicijų programoje arba savivaldybės biudžete, papildomai finansuoti. Iš sutaupytų asignavimų išlaidoms ekonomijos pirmiausia turi būti dengiamas kreditinis įsiskolinimas;

29.2. vieną kartą per ketvirtį keisti bendrosios asignavimų sumos ketvirtinį paskirstymą programai vykdyti;

29.3. tikslinti pajamų įmokų ir asignavimų planą, jei pajamų už teikiamas paslaugas gauta daugiau nei planuota.“

6. Papildyti 39.11 papunkčiu:

39.11. Strateginio planavimo ir finansų skyrius vertina, ar asignavimų valdytojų pateikti prašymai atitinka teisės aktų, taip pat ir skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų, reikalavimus.“

 

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyr. specialistė

 

Janina Rusteikienė

2021-08-27

Dokumento priedai:
TSP-451-(1.4 E) - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-67 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO, BIUDŽETO VYKDYMO IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
TSP-451-(1.4 E) - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-67 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO, BIUDŽETO VYKDYMO IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią