Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMO PROJEKTAS, Nr. TSP-491-(1.4 E) 2021-09-23
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                                                                               

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO S. DAUKANTO G. 71, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI

 

2021 m.              d. Nr. T-

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-370 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-8 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17 punktą, atsižvelgdama į Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos 2021-05-28 raštą Nr. S-47 „Dėl sutikimo nekilnojamojo turto panaudos sutarties sudarymui“ ir Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisijos posėdžio 2021-08-10 protokolą Nr. VAK-419, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

            1. Leisti Šiaulių Simono Daukanto gimnazijai perduoti pagal panaudos sutartį penkeriems metams šiuo metu patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą S. Daukanto g. 71, Šiauliuose (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 3979 negyvenamosios paskirties pastatas garažas, pažymėtas plane 5G1/p, unikalus numeris 2995-3002-5054, perduodamų patalpų plotas 65,48 kv. m; negyvenamosios paskirties pastatas garažas, pažymėtas plane 7G1/p, unikalus numeris 2995-3002-5076, perduodamų patalpų plotas 58,96 kv. m), biudžetinei įstaigai Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centrui įstaigos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti.

            2. Įgalioti Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1  punkte nurodytų patalpų panaudos sutartį su Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centru.

            Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
TSP-491-(1.4 E) - DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO S. DAUKANTO G. 71, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI (1 PRIEDAS)
TSP-491-(1.4 E) - DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO S. DAUKANTO G. 71, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI (2 PRIEDAS)
Į pradžią