Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. TSP-489-(1.4 E) 2021-09-23
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TURTO VALDYMO SKYRIUS

 

SPRENDIMO ,, DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO K. KALINAUSKO G. 19, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI“

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2021-08-27

Šiauliai

 

Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:

            Leisti Šiaulių Salduvės progimnazijai perduoti pagal panaudos sutartį penkeriems metams nekilnojamąjį turtą (pastatą – sandėlį), esantį K. Kalinausko g. 19, Šiauliuose, biudžetinei įstaigai Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centrui.

            Dabartinis sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas:

            Turto perdavimą apsprendžia Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas ir Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-370 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisijos pasiūlymai.

            Sprendimo projekte numatytos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos:

            Šiaulių Salduvės progimnazija pateikė prašymą, dėl patikėjimo teise valdomo  nekilnojamojo turto (pastato – sandėlio), esančio K. Kalinausko g. 19, Šiauliuose, perdavimo panaudos sutartimi biudžetinei įstaigai Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centrui. Prašymą apsvarstė Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisija ir sutiko, kad Šiaulių Salduvės progimnazija pagal panaudos sutartį perduotų patikėjimo teise valdomą savivaldybės nekilnojamąjį turtą biudžetinei įstaigai Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centrui.

            Sprendimo projekto 1 punktu siūloma leisti Šiaulių Salduvės progimnazijai perduoti pagal panaudos sutartį penkeriems metams šiuo metu patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą K. Kalinausko g. 19, Šiauliuose (negyvenamosios paskirties pastatas – sandėlis nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 4896 pažymėtas plane 5I1/p, unikalus numeris 2995-8006-4054, perduodamų patalpų plotas 102,40 kv. m), biudžetinei įstaigai Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centrui įstaigos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti.

            Priėmus sprendimą, galimos pasekmės (tiek teigiamos, tiek neigiamos).

            Priėmus sprendimą neigiamų pasekmių nenumatoma.

            Priėmus sprendimą, keičiami ar pripažįstami negaliojančiais teisės aktai.

            Priėmus sprendimą, teisės aktai nekeičiami ir nepripažįstami negaliojančiais.

            Sprendimui įgyvendinti reikalingi priimti papildomi teisės aktai.

            Sprendimui įgyvendinti priimti papildomų teisės aktų nereikia.

            Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos.

            Sprendimui įgyvendinti lėšos nebus reikalingos.

            Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.

            Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas nereikalingas, nes šis projektas nėra susijęs nei su viena iš sričių, išvardintų Šiaulių miesto savivaldybės teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikoje.

            Sprendimo projektą parengė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius. Tiesioginis rengėjas − skyriaus vyr. specialistė Vita Jančenkienė, tel. 8 41 596 255.

           

 

 

 

            Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

            Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas, nes sprendimo projektu nėra numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius ar iš esmės keisti teisinį reguliavimą.

  

 

Turto valdymo skyriaus vedėja                                                                                          Ija Jencienė

  

 

Į pradžią