Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMO PROJEKTAS, Nr. TSP-462-(1.4 E) 2021-09-07
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO VIDURINĖS MOKYKLOS

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TECHNIKŲ CENTRO BUVEINĖS ADRESO PAKEITIMO, PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m.                 d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 ir 3 punktais, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.          Pakeisti Šiaulių jaunųjų technikų centro buveinės adresą „Gumbinės g. 18, LT-77166 Šiauliai“ į adresą „Stoties g. 11, LT-77156 Šiauliai“.

2.          Pakeisti Šiaulių jaunųjų technikų centro pavadinimą ir pavadinti jį Šiaulių techninės kūrybos centru.

3.      Patvirtinti Šiaulių techninės kūrybos centro nuostatus (pridedama).

4.          Įgalioti Šiaulių techninės kūrybos centro direktorių pasirašyti šio sprendimo 3 punktu patvirtintus Šiaulių techninės kūrybos centro nuostatus ir įregistruoti juos valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale.

5.          Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimo Nr. T-344 „Dėl Šiaulių neformaliojo vaikų švietimo mokyklų nuostatų patvirtinimo1.5 papunktį.

6.         Nustatyti, kad šio sprendimo 5 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 3 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Švietimo skyriaus vedėja

 

Edita Minkuvienė, tel. 38 64 72

2021-08-10

Dokumento priedai:
TSP-462-(1.4 E) - DĖL ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TECHNIKŲ CENTRO BUVEINĖS ADRESO PAKEITIMO, PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
TSP-462-(1.4 E) - DĖL ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TECHNIKŲ CENTRO BUVEINĖS ADRESO PAKEITIMO, PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
TSP-462-(1.4 E) - DĖL ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TECHNIKŲ CENTRO BUVEINĖS ADRESO PAKEITIMO, PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią