Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMO PROJEKTAS, Nr. TSP-453-(1.4 E) 2021-09-02
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

 

2021 m.                 d. Nr. T-   

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 6 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu, atsižvelgdama į Nacionalinės švietimo agentūros 2021-08-12 raštą Nr. SD-2575 „Dėl mokyklinių autobusų skyrimo įgyvendinant projektą „Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0002“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.    Sutikti perimti Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą mokyklinį M2 klasės autobusą „Iveco Daily 50C18“, kurio vieneto įsigijimo (likutinė) vertė su PVM – 46 101,00 Eur (keturiasdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas vienas euras).

2.    Perduoti perimtą Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn šio sprendimo 1 punkte nurodytą turtą Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

3.    Nustatyti, kad Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn perduotas turtas bus naudojamas vežioti pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokančius, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, kurie nepajėgia savarankiškai vaikščioti arba dėl turimų sutrikimų yra nesaugūs kelyje.

4. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 ir 2 punktuose nurodyto turto priėmimo ir perdavimo aktus.

            Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė                                

Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė

 

Vita Jančenkienė

2021-08-25

Dokumento priedai:
TSP-453-(1.4 E) - DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (1 PRIEDAS)
TSP-453-(1.4 E) - DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (2 PRIEDAS)
Į pradžią