Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. TSP-453-(1.4 E) 2021-09-02
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TURTO VALDYMO SKYRIUS

 

SPRENDIMO ,, DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2021-08-25

Šiauliai

 

Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:

            Sutikti perimti Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį, šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą mokyklinį autobusą. Jį perėmus, perduoti Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

            Dabartinis sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas:

            Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 6 ir 7 punktais, kurie nustato savivaldybės savarankiškąsias funkcijas – švietimo pagalbos teikimą mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimą ir koordinavimą. Taip pat vadovaujamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu, kurie apibrėžia, kad savivaldybė turtą įgyja savivaldybės tarybos sutikimu perimdama valstybės turtą savivaldybių savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti, o valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas perduodamas savivaldybių nuosavybėn Vyriausybės nutarimu.

            Sprendimo projekte numatytos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos:

            Nacionalinė švietimo agentūra vadovaudamasi 2015 m. gruodžio 21 d. su Centrine projektų valdymo agentūra pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0002 finansavimo sutartimi, vykdo projektą “Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“.

            2021 metais už projekto lėšas nupirkti mokykliniai M2 klasės autobusai „Iveco Daily 50C18“. Vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. liepos 26  d. įsakymu Nr. V-1377 „Dėl mokyklų, kurioms 2021 metais geltonieji autobusai skiriami įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“, sąrašų patvirtinimo“ mokykliniai autobusai paskirstyti šalies mokykloms.

            Šiaulių miesto savivaldybei skirtas vienas mokyklinis autobusas, kuris bus perduotas Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centrui. 

            Sprendimo projekto 1 punktu siūloma perimti Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn mokyklinį M2 klasės autobusą „Iveco Daily 50C18“, kurio vieneto įsigijimo (likutinė) vertė su PVM – 46 101,00 euras. Sprendimo projekto 2 punktu siūloma, perėmus šį turtą, perduoti jį Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

            Mokyklinis autobusas, esant Šiaulių miesto savivaldybės sutikimui, bus perduotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

             Priėmus sprendimą, galimos pasekmės (tiek teigiamos, tiek neigiamos).

            Priėmus sprendimą neigiamų pasekmių nenumatoma.

            Priėmus sprendimą, keičiami ar pripažįstami negaliojančiais teisės aktai.

            Priėmus sprendimą, teisės aktai nekeičiami ir nepripažįstami negaliojančiais.

            Sprendimui įgyvendinti reikalingi priimti papildomi teisės aktai.

            Sprendimui įgyvendinti priimti papildomų teisės aktų nereikia.

            Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos.

            Sprendimui įgyvendinti lėšos bus reikalingos tiesioginei veiklai (kurui ir vairuotojo darbo užmokesčiui), techninės būklės palaikymui (draudimui, techninėms apžiūroms, remontui) ir kitoms mokyklinių autobusų eksploatavimo išlaidoms.

            Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.

            Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas nereikalingas, nes šis projektas nėra susijęs nei su viena iš sričių, išvardintų Šiaulių miesto savivaldybės teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikoje.

            Sprendimo projektą parengė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius. Tiesioginis rengėjas − skyriaus vyr. specialistė Vita Jančenkienė, tel. 8 41 596 255. Projekto iniciatorius – Švietimo skyrius.

            Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

            Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas, nes sprendimo projektu nėra numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius ar iš esmės keisti teisinį reguliavimą.

 

 

Turto valdymo skyriaus vedėja                                                                                             Ija Jencienė

 

 

Į pradžią