Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-407 2021-10-14
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-467 „DĖL SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-467 „DĖL SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO

 

2021 m. spalio 14 d. Nr. T-407

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

            Pakeisti Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-467 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-467

(Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2021 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T-407

redakcija)

 

 

SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Šiaulių miesto savivaldybei (toliau – Savivaldybė) pavaldžių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) atsparumo korupcijai indekso nustatymo, skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo kriterijus ir skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. ASPĮ atsparumo korupcijai indeksasrodiklis, kuriuo parodoma, kiek ir kokių korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių yra įdiegta ASPĮ, šių priemonių diegimo kokybė ir praktinis pritaikomumas bei jas taikant pasiekti rezultatai. Atsparumo korupcijai indeksas nustatomas pagal Asmens sveikatos priežiūros įstaigos atsparumo korupcijai indekso nustatymo kriterijus (toliau – ASPĮ atsparumo korupcijai indekso nustatymo kriterijai; Aprašo 1 priedas) ir išreiškiamas balais. 

2.2. Skaidri asmens sveikatos priežiūros įstaigaatspari korupcijai ASPĮ, kuriai Aprašo nustatyta tvarka suteiktas skaidrios ASPĮ vardas ir kuri įrašyta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą.

2.3. Kandidatė gauti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą ASPĮ, kuriai Aprašo nustatyta tvarka suteiktas kandidatės gauti skaidrios ASPĮ vardą statusas ir kuri įrašyta į Kandidačių gauti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą sąrašą.

2.4. ASPĮ, turinti korupcijos rizikos veiksnių, – ASPĮ, kuriai Aprašo nustatyta tvarka skirtas ASPĮ, turinčios korupcijos rizikos veiksnių, statusas ir kuri įrašyta į Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, turinčių korupcijos rizikos veiksnių, sąrašą.

 

II SKYRIUS

ASPĮ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMAS, FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

3. Savivaldybei pavaldžių ASPĮ vertinimą atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo komisija (toliau – Komisija).

4. Komisiją sudaro šeši nariai: trys Savivaldybės administracijos atstovai, vienas Teritorinės ligonių kasos atstovas, vienas Savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos atstovas, vienas nevyriausybinės organizacijos atstovas. Komisijos pirmininku ir sekretoriumi skiriami Savivaldybės administracijos atstovai. Komisijos techninį organizacinį darbą atlieka jos sekretorius.

5. Komisija vykdo šias funkcijas:

5.1. vertina Savivaldybei pavaldžias ASPĮ pagal ASPĮ atsparumo korupcijai indekso nustatymo kriterijus ir nustato ASPĮ atsparumo korupcijai indeksą;

5.2. teikia išvadas dėl ASPĮ atitikties skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo kriterijams ir siūlymus Savivaldybės tarybai dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo.

6. Komisija, vykdydama savo funkcijas, teisės aktų, reguliuojančių informacijos ir dokumentų tvarkymą, nustatyta tvarka turi teisę gauti reikalingą informaciją ir dokumentų, reikalingų ASPĮ atsparumo korupcijai indeksui nustatyti, kopijas.  

7. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, nešališkumo, konfidencialumo, skaidrumo, tolerancijos, teisėtumo ir viešumo principais.

 

III SKYRIUS

ASPĮ KORUPCIJOS INDEKSO NUSTATYMO TVARKA

 

8. Skaidrios ASPĮ  Aprašo nustatyta tvarka vertinamos kas trejus metus, o kandidatės gauti skaidrios ASPĮ vardą ir ASPĮ, turinčios korupcijos rizikos veiksnių, vertinamos kiekvienais metais. Komisija ASPĮ pagal ASPĮ atsparumo korupcijai indekso nustatymo kriterijus vertina nuvykusi į vertinamąją ASPĮ. Kiekvieną ASPĮ vietoje vertina ne mažiau kaip trys Komisijos nariai. ASPĮ vertinimas atliekamas iki  sausio 15 dienos.

9. ASPĮ, kurią ketinama vertinti pagal ASPĮ atsparumo korupcijai indekso nustatymo kriterijus, apie tai informuojama raštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki šio vertinimo dienos.

10. ASPĮ vertinimas pagal ASPĮ atsparumo korupcijai indekso nustatymo kriterijus atliekamas per 1–2 darbo dienas. Atliekant ASPĮ vertinimą, stebėtojo teisėmis dalyvauja vertinamos ASPĮ vadovo įgaliotas asmuo.

11. Komisijos nariai, nustatę ASPĮ atsparumo korupcijai indekso nustatymo kriterijų reikšmes, jas įrašo į ASPĮ atsparumo korupcijai indekso nustatymo kriterijų vertinimo protokolą (Aprašo 3 priedas) ir jį pasirašo.

 

IV SKYRIUS

ASPĮ ATITIKTIES SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO KRITERIJAMS VERTINIMAS IR KOMISIJOS SIŪLYMAI

 

12. Komisija, atsižvelgdama į ASPĮ atitikties skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo kriterijams vertinimo rezultatus, priima sprendimą siūlyti Savivaldybės tarybai:

12.1. suteikti ASPĮ skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą;

12.2. suteikti kandidatės gauti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą;

12.3. suteikti ASPĮ, turinčios korupcijos rizikos veiksnių, statusą.

13. Komisijos posėdis protokoluojamas. Protokole nurodoma posėdžio data, posėdžio pirmininkas, dalyviai, nustatyti ASPĮ atsparumo korupcijai indeksai, ASPĮ vertinimo pagal atsparumo korupcijai indeksą kriterijus rezultatai ir siūlymas Savivaldybės tarybai. Komisijos posėdžio protokolą rengia jos sekretorius. Protokolą pasirašo visi Komisijos nariai. Prie protokolo pridedami ASPĮ vertinimo pagal ASPĮ atsparumo korupcijai indekso nustatymo kriterijus vertinimo protokolai.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Komisijos siūlymus, priima sprendimą, suteikti ASPĮ skaidrios ASPĮ vardą, kandidatės gauti skaidrios ASPĮ vardą ar ASPĮ, turinčios korupcijos rizikos veiksnių, statusą ir patvirtinti Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, Kandidačių gauti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą, ir Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, turinčių korupcijos rizikos veiksnių, sąrašus.

15. Savivaldybės interneto svetainėje skelbiami Savivaldybei pavaldžių Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, Kandidačių gauti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą ir Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, turinčių korupcijos rizikos veiksnių, sąrašai.

 

_____________________

 

 

 

Skaidrios asmens sveikatos priežiūros

įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS ATSPARUMO KORUPCIJAI INDEKSO NUSTATYMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Kriterijai

Balai

Kriterijų reikšmės*

1.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – įstaiga) antikorupcinė politika

 

 

1.1.

Paskirtas asmuo arba įsteigtas padalinys, arba sudaryta komisija, atsakingi už korupcijos prevenciją

 

0

Nepaskirtas asmuo, neįsteigtas padalinys ir nesudaryta komisija

1

Paskirtas asmuo dirba ne visu etatu arba korupcijos prevencija yra papildoma jo funkcija

2

Paskirtas asmuo (dirba visu etatu ir tai yra jo pagrindinė funkcija), įsteigtas padalinys arba sudaryta komisija


1.2.

 

 

 

 

 

Turi ir (ar) įgyvendina korupcijos prevencijos programą ir (ar) jos priemonių planą

 

 

0

Neturi

1

Turi, bet daugiau nei 70 % priemonių apima galiojančios Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje programos įgyvendinimo priemonių ar   daugiau nei 25 % priemonių yra vėluojama įgyvendinti nesant objektyvių priežasčių

 

 

2

Turi, bet mažiau nei 70 % priemonių apima  Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje programos įgyvendinimo priemonių ar mažiau nei 25 % priemonių yra vėluojama įgyvendinti nesant objektyvių priežasčių

1.3.

Turi pasitvirtinusi  dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašą

0

Neturi

2

Turi

1.4.

 

Turi patvirtintus etikos ir (ar) elgesio kodeksą ar taisykles

0

Neturi

2

Turi


1.5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimo Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka vykdomas įstaigos veiklos sričių vertinimas – korupcijos pasireiškimo tikimybės (toliau – KPT) nustatymas

 

 

0

Nevykdoma

1

Vykdoma tik Šiaulių miesto savivaldybės pavedimu ir tik jos parinktoje (-ose) veiklos srityje (-yse) arba vėliau nei einamųjų metų III ketvirtį

2

Vykdoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimo Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka

1.6.

Atlikus KPT nustatymą ir nustačius korupcijos rizikos veiksnius siūlo Šiaulių miesto savivaldybei jų šalinimo priemones

 

 

0

Nesiūlo

2

Siūlo, jei buvo nustatyta korupcijos rizikos veiksnių arba atlikus KPT nebuvo nustatyta korupcijos rizikos veiksnių

1.7.

Užtikrinamas KPT nustatymo metu pateiktų pasiūlymų ar priemonių įgyvendinimas

 

 

0

Neužtikrinamas

2

Užtikrinamas arba  atlikus KPT nebuvo pateikta pasiūlymų ir priemonių, nes nenustatyta korupcijos rizikos veiksnių

1.8.

 

Užtikrinama Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT) teikiamose korupcijos rizikos analizės (toliau – KRA) išvadose nurodytų pasiūlymų ir rekomendacijų įgyvendinimo kontrolė ir vėlesnė jų įgyvendinimo stebėsena

0

Neužtikrinama

2

 Užtikrinama arba nebuvo atlikta KRA, arba atlikus KRA negauta pasiūlymų ir rekomendacijų

1.9.

Įstaigoje organizuojamas asmenų tikrinimas pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – KPĮ) 9 straipsnį

 

 

 

 

 

0

Buvo tokio tikrinimo poreikis, bet prašymas pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas įstaigoje, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai  nepateiktas

2

Buvo tokio tikrinimo poreikis, ir prašymas pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas įstaigoje,  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateiktas

2

Nebuvo poreikio

1.10.

Vykdoma viešųjų ir privačių interesų derinimo stebėsena ir kontrolė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigos vadovas, vadovo pavaduotojas, padalinio vadovas ar jo pavaduotojas buvo pripažinti pažeidę Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas ir (arba) privačius interesus deklaravo mažiau nei 95 % privalančių tai daryti įstaigos darbuotojų

1

Privačius interesus deklaravo ne mažiau kaip 95 %, bet mažiau kaip 100 % privalančių tai daryti įstaigos darbuotojų ir (arba) ne mažiau kaip 2 atvejais darbuotojai (išskyrus įstaigos vadovą, vadovo pavaduotoją, padalinio vadovus ir jo pavaduotojus) buvo pripažinti pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas

2

Privačius interesus deklaravo 100 % privalančių tai daryti įstaigos darbuotojų ir 1 (išskyrus įstaigos vadovą, vadovo pavaduotoją, padalinio vadovus ir jo pavaduotojus) ar nė vienas darbuotojas nebuvo pripažintas pažeidęs Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų

1.11.

Įstaigoje yra sudarytas sąrašas pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus

 

0

Nėra

2

Yra

1.12.

Įdiegti vidaus informacijos apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus teikimo kanalai

 

 

 

0

Nėra

2

Įstaigos interneto svetainėje yra nurodyta, kur galima pranešti apie pastebėtus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus,   ar įdėta nuoroda į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ar

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) informacijos apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus teikimo kanalus 

5

Yra

1.13.

Yra patvirtintas informacijos apie Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nurodytus pažeidimus teikimo tvarkos aprašas

0

Nėra

2

Yra

1.14.

Sukurta ir taikoma įstaigos paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistema, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-1985 „Dėl rekomendacijų dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistemos taikymo“

 

0

Nesukurta

2

Sukurta, bet netaikoma

5

Sukurta ir taikoma

2.

Antikorupcinio sąmoningumo didinimas

 

 

2.1.

Informacijos skelbimas įstaigos interneto svetainėje 

 

 

2.1.1.

Informacija interneto svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“ (arba kitame informacijos paskelbimo šaltinyje, į kurį pateikiamos nuorodos) skelbiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“, t. y. įstaigos vadovo patvirtinta korupcijos prevencijos programa ir informacija apie jos vykdymą, kitų įstaigai priskirtų korupcijos prevencijos programų priemonių ar veiksmų vykdymą; korupcijos pasireiškimo tikimybės išvada; informacija apie korupcijos rizikos analizės išvados ir joje nurodytų pasiūlymų vykdymą; informacija apie pareigybes, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatomis; informacija, kur ir kaip pranešti apie korupciją; informacija apie subjektą, atsakingą už korupcijos prevenciją įstaigoje 

0

Neskelbiama

2

Skelbiama ne visa, neišsami  arba neatnaujinta

5

Skelbiama visa, išsami  ir atnaujinta

2.1.2.

Informacija apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

0

Neskelbiama

2

Skelbiama

2.1.3.

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarka

 

0

Neskelbiama

2

Skelbiama

2.1.4.

Etikos  ir (ar) elgesio kodeksas ar taisyklės

 

 

0

Neskelbiama

2

Skelbiama

2.1.5. 

Paramos panaudojimo ataskaitos forma ir Informacijos apie paramos davėjų asmens sveikatos priežiūros įstaigai suteiktą paramą ir jų laimėtus asmens sveikatos priežiūros įstaigos organizuojamus viešuosius pirkimus forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-1985 „Dėl   rekomendacijų dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistemos taikymo“

 

0

Neskelbiamos

5

Skelbiamos

2.1.6.

Visų nuo 2018 m. sausio 1 d. vykusių viešųjų pirkimų stebėsenos rodiklių, nurodytų  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. V-1651 „Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“ 1.1 papunktyje, reikšmės už kiekvienus kalendorinius metus atskirai

0

 

Neskelbiama

 

2

Skelbiama

2.1.7.

Informacija apie mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir jų apmokėjimo tvarką

0

Neskelbiama

2

Skelbiama

2.1.8.

Informacija apie nemokamas (apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis) asmens sveikatos priežiūros paslaugas

 

0

Neskelbiama

2

Skelbiama

 

2.1.9.

Informacija apie visas įstaigas, teikiančias medicininės reabilitacijos paslaugas suaugusiesiems ar vaikams pagal gydomų pacientų profilius, tų profilių pacientų organizacijų telefonai, kontaktiniai asmenys

 

0

 

Neskelbiama

 

2

Skelbiama

2.1.10.

 

Įstaigos veiklos ataskaita

0

Neskelbiama

2

Skelbiama   

2.1.11.

 

Įstaigos metinis finansinių ataskaitų rinkinys

0

Neskelbiama

2

Skelbiama

2.1.12.

Pacientų teisės ir pareigos

0

Neskelbiama

2

Skelbiama

2.1.13.

Sudaryta galimybė įstaigos interneto svetainėje pacientams pateikti savo atsiliepimus, komentarus, informaciją apie įstaigos veiklos trūkumus, apie galimas korupcinio pobūdžio veikas

0

Nėra galimybės

5

Yra galimybė

2.1.14.

Informacija visuomenei apie įstaigoje nustatytus korupcijos ir korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčius atvejus

 

0

Neviešinama

2

Įstaigoje nebuvo nustatyta korupcijos atvejų

2

Viešinama

2.2.

Informaciniuose stenduose skelbiama informacija

 

 

2.2.1.

Informacija, į ką kreiptis, susidūrus įstaigoje su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika (vadovas ar jo įgaliotas darbuotojas, padalinys ar komisija, įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę, kabineto numeris, telefono numeris, elektroninis paštas)

0

Neskelbiama

1

Skelbiama ne visuose padaliniuose

2

Skelbiama

2.2.2.

Informacija apie įstaigos pasitikėjimo telefoną

0

Neskelbiama

1

Skelbiama ne visuose padaliniuose

2

Skelbiama

2.2.3.

Informacija apie SAM pasitikėjimo telefoną (+370 800 66004)

0

Neskelbiama

1

Skelbiama ne visuose padaliniuose

2

Skelbiama

2.2.4.

Informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam.lt)

0

Neskelbiama

1

Skelbiama ne visuose padaliniuose

2

Skelbiama

2.2.5.

Informacija apie STT karštosios linijos telefoną (+370 5 2663333)

0

Neskelbiama

1

Skelbiama ne visuose padaliniuose

2

Skelbiama

2.2.6.

Informacija apie STT el. paštą (pranesk@stt.lt)

0

Neskelbiama

1

Skelbiama ne visuose padaliniuose

2

Skelbiama

2.2.7.

Informacija apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

0

Neskelbiama

1

Skelbiama ne visuose padaliniuose

2

Skelbiama

2.2.8.

 

Informacija apie mokamai teikiamas paslaugas ir jų apmokėjimo tvarką (arba stenduose nurodoma, kur yra ši informacija)

 

 

0

Neskelbiama

1

Skelbiama ne visuose padaliniuose

2

Skelbiama

2.2.9.

Informacija apie nemokamas (apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis) asmens sveikatos priežiūros paslaugas (arba stenduose nurodoma, kur yra ši informacija)

 

 

0

Neskelbiama

1

Skelbiama ne visuose padaliniuose

2

Skelbiama

2.2.10.

Informacija apie visas įstaigas, teikiančias medicininės reabilitacijos paslaugas suaugusiesiems ar vaikams pagal gydomų pacientų profilius, tų profilių pacientų organizacijų telefonai, kontaktiniai asmenys (arba stenduose nurodoma, kur yra ši informacija)

 

0

Neskelbiama

1

Skelbiama ne visuose padaliniuose

2

Skelbiama

2.2.11.

Atitinkamos gydytojų specialistų medicinos normos pagal padaliniuose teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų pobūdį (arba stenduose nurodoma, kur yra ši informacija)

 

 

 

0

Neskelbiama

1

Skelbiama ne visuose padaliniuose

2

Skelbiama

2.2.12.

Etikos  ir (ar) elgesio kodeksas ar taisyklės

 

 

 

0

Neskelbiama

1

Skelbiama  ne visuose padaliniuose

2

Skelbiama

2.3.

Informacijos skelbimas monitoriuose

 

 

2.3.1.

Monitoriuose demonstruojami antikorupciniai klipai

0

Nedemonstruojami

2

Demonstruojami

2.3.2.

Monitoriuose demonstruojamas ASPĮ vadovo ar jo įgalioto asmens kreipimasis į lankytojus (jei įstaiga monitoriaus neturi, raštiškas kreipimasis turi būti iškabintas informaciniuose stenduose)

0

Nedemonstruojamas arba neiškabintas

2

Demonstruojamas arba iškabintas

2.4.

Darbuotojų antikorupcinio švietimo organizavimas

 

 

2.4.1.

Naujai priimami darbuotojai supažindinami su:

 

 

2.4.1.1.

įstaigos antikorupcine politika 

0

Nesupažindinami

1

Supažindinami ne visi

2

Supažindinami

2.4.1.2.

Etikos  ir (ar) elgesio kodeksu ar taisyklėmis

 

0

Nesupažindinami

1

Supažindinami ne visi

2

Supažindinami

2.4.1.3.

dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarka

 

0

Nesupažindinami

1

Supažindinami ne visi

2

Supažindinami

2.4.1.4.

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V-773Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo

0

Nesupažindinami

1

Supažindinami ne visi

 

2

Supažindinami

2.4.1.5.

 

Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašu (įgyvendinant Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas)

 

0

Nesupažindinami

1

Supažindinami ne visi

2

Supažindinami

2.4.1.6.

kaip ir kada reikia deklaruoti privačius interesus ir kaip įstaigoje valdomi galimi interesų konfliktai (įgyvendinant Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas)

0

Nesupažindinami

1

Supažindinami ne visi

2

Supažindinami

2.4.2.

Organizuojami darbuotojų mokymai korupcijos prevencijos temomis  pagal įstaigoje patvirtintą korupcijos prevencijos priemonių planą ar įstaigos vadovo nustatytą tvarką ir prioritetus

0

 

Įstaigos korupcijos prevencijos priemonių plane darbuotojų mokymai korupcijos prevencijos temomis neįtraukti arba įtraukti, bet mokymai neorganizuoti  

2

 

 

 

 

Organizuoti mokymai ne daugiau nei trimis korupcijos prevencijos temomis ir mokymuose dalyvavo daugiau nei 10 % darbuotojų arba organizuoti mokymai daugiau nei trimis korupcijos prevencijos temomis ir mokymuose dalyvavo ne daugiau nei 10 % darbuotojų, arba nuolat rengiama ir atnaujinama dalijamoji medžiaga korupcijos prevencijos klausimais ir elektroniniu paštu išplatinta mažiau kaip 50 % darbuotojų

5

 

Organizuoti mokymai daugiau nei trimis korupcijos prevencijos temomis ir mokymuose dalyvavo daugiau nei 10 % darbuotojų arba nuolat rengiama ir atnaujinama dalijamoji medžiaga korupcijos prevencijos klausimais ir elektroniniu paštu išplatinta daugiau kaip 50 % darbuotojų

2.4.3.

Darbuotojų, atsakingų už korupcijos prevenciją, dalyvavimas mokymuose korupcijos prevencijos klausimais

 

0

Nedalyvavo

2

Dalyvavo

2.5.

Apklausos

 

 

2.5.1.

Anoniminė darbuotojų apklausa, vykdoma siekiant įvertinti atsparumą korupcijai, o apklausų apibendrinimas pristatomas visiems darbuotojams

0

Apklausos nevykdomos

2

Vykdomos apklausos,  su jų rezultatais supažindinami darbuotojai

2.5.2.

Anoniminė pacientų apklausa (apklausiant ne mažiau nei 100 pacientų), vykdoma siekiant įvertinti pacientų požiūrį į korupciją ir galimą korupcijos paplitimą įstaigoje, o apklausų apibendrinimas pristatomas darbuotojams bei viešinamas įstaigos interneto svetainėje

0

Apklausos nevykdomos

5

Vykdomos apklausos, su jų apibendrintais rezultatais supažindinami darbuotojai ir rezultatai skelbiami įstaigos interneto svetainėje

2.5.3.

Jei apklausos metu gauta informacijos apie galimą korupciją įstaigoje ar veiklos trūkumus, galinčius sudaryti sąlygas korupcijai pasireikšti, imtasi atitinkamų priemonių dėl gautos informacijos patikrinimo ir korupcijos prevencijos veiksmų

0

 

Gavus informacijos nebuvo imtasi atitinkamų priemonių

2

Gavus informacijos imtasi visų būtinų priemonių 

3.

Skundai dėl galimos korupcijos

 

 

3.1.

Užtikrinama, kad įstaigoje pagal kompetenciją būtų išnagrinėti gauti skundai ir pranešimai dėl galimos korupcijos

0

 

 

Ne visi gauti skundai ir pranešimai išnagrinėti per teisės aktuose nustatytus terminus ir priimti sprendimai

2

Visi skundai ir pranešimai išnagrinėti  per teisės aktuose nustatytus terminus ir priimti sprendimai arba skundų ir pranešimų nebuvo gauta

3.2.

Darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, pranešimai, vadovaujantis Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“, įstaigos, įgyvendinant Pranešėjų apsaugos įstatymą, patvirtintu informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašu 

0

 

 

Gauta pranešimų, bet priemonių pagal teisės aktus nesiimta

2

Gauta pranešimų ir imtasi visų priemonių pagal teisės aktus arba pranešimų nebuvo gauta

 

3.3.

Šiaulių miesto savivaldybėje gauta skundų ar pranešimų apie galimus korupcijos atvejus  įstaigoje

0

 

 

Gauta ir pagal gautą informaciją ar skundą pradėtas ikiteisminis tyrimas 

2

Nebuvo gauta arba buvo gauta, bet  pagal gautą informaciją ar skundą ikiteisminis tyrimas nepradėtas 

3.4.

Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir (arba) teritorinėje ligonių kasoje gauta pacientų skundų dėl nepagrįstai savo lėšomis įsigytų vaistinių preparatų, medicinos pagalbos ir kt. priemonių stacionarinio ar ambulatorinio gydymo metu (nepriklausomai, ar buvo sutikimas, ar ne)

0

 

 

Buvo gauta skundų, iš kurių bent du pripažinti pagrįstais, o lėšos pacientui

(-ams) negrąžintos

1

 

 

Buvo gauta skundų, iš kurių bent du pripažinti pagrįstais ir lėšos pacientui (-ams) grąžintos

2

 

Skundų nebuvo gauta arba gautas tik vienas pagrįstas skundas, bet lėšos pacientui grąžintos, arba gauti skundai nepagrįsti

3.5.

Pacientų skundai, pateikti įstaigai, dėl nepagrįstai savo lėšomis įsigytų vaistinių preparatų, medicinos pagalbos ir kt. priemonių stacionarinio ar ambulatorinio gydymo metu (nepriklausomai, ar buvo sutikimas, ar ne)

0

 

 

Buvo gauta skundų, iš kurių bent du pripažinti pagrįstais, o lėšos pacientui (-ams)   negrąžintos

1

Buvo gauta skundų, iš kurių bent du pripažinti pagrįstais ir lėšos pacientui (-ams) grąžintos

2

Skundų nebuvo gauta arba  gautas tik vienas pagrįstas skundas, bet lėšos pacientui  grąžintos, arba gauti skundai nepagrįsti

4.

Priemonės, skirtos skaidriam asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui užtikrinti

 

 

4.1.

Įstaiga yra pasirašiusi sutartį su VĮ Registrų centru dėl išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos (toliau – IPR IS) naudojimo ir deklaruoja joje registracijos laikus

 

0

 

Neturi sutarties ar IPR IS deklaruoja ne daugiau kaip

29 % registracijos laikų   

5

Turi sutartį ir IPR IS deklaruoja ne mažiau kaip 30 % registracijos laikų

4.2.

Įstaigoje įdiegtos techninės priemonės, padidinančios pacientų galimybę prisiskambinti į ASPĮ registratūrą ir (ar) užtikrinančios grįžtamąjį ryšį (perskambinimą į neatsilieptus skambučius) 

0

Neįdiegtos techninės priemonės

2

Pradėti paruošiamieji darbai

5

Įdiegtos techninės priemonės

5.

Viešieji pirkimai 

 

 

5.1.

Naudojasi SAM parengtomis standartizuotomis medicininės įrangos (prietaisų), įsigyjamos viešojo pirkimo būdu, techninėmis specifikacijomis

0

Nesinaudoja nei viena standartizuota technine specifikacija

5

Naudojasi bent viena standartizuota technine specifikacija arba nesinaudoja, nes nebuvo poreikio

5.2.

Einamųjų metų viešųjų pirkimų plano skelbimas interneto svetainėje ir Centriniame viešųjų pirkimų portale

0

Neskelbiamas

2

Skelbiamas


5.3.

 

Viešieji pirkimai vykdomi nepažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų

0

 

 

Kompetentinga institucija pripažino, kad bent vienas viešasis pirkimas buvo vykdomas pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo  nuostatas 

2

Nebuvo nustatyta atvejų, kad įstaigoje viešieji pirkimai buvo vykdomi pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas

 

* Vertinamos  praėjusiais kalendoriniais metais pasiektos kriterijų reikšmės.  Jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaiga vertinama po dvejų metų nuo paskutinio vertinimo, vertinamos abejų metų pasiektos kriterijų reikšmės. 

 

____________________________

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VERTINIMO

PAGAL ATSPARUMO KORUPCIJAI INDEKSĄ KRITERIJŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) vertinimo rezultatai

ASPĮ atsparumo korupcijai indeksas (surinktų balų skaičius)

1

2

3

1.

ASPĮ suteikiamas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas

Nuo 131 iki 156 balų

2.

ASPĮ suteikiamas kandidatės gauti  skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą statusas

Nuo 93 iki 130 balų

3.

ASPĮ suteikiamas ASPĮ, turinčios korupcijos rizikos veiksnių, statusas

 

Iki 93 balų

 

_________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skaidrios asmens sveikatos priežiūros

įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Protokolo forma)

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VERTINIMO PAGAL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS ATSPARUMO KORUPCIJAI INDEKSO NUSTATYMO KRITERIJUS VERTINIMO PROTOKOLAS

 

ASPĮ pavadinimas: _____________________________________________________________________  Vertinimo data: _________________

 

 

 

Eil. Nr.

 

Kriterijai

 

Balai

 

Kriterijų reikšmės

 

Gautas balas

 

Pastabos

1.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – įstaiga)  antikorupcinė politika

 

 

 

 

 

 

1.1.

Paskirtas asmuo arba įsteigtas padalinys, arba sudaryta komisija, atsakingi už korupcijos prevenciją

0

Nepaskirtas asmuo, neįsteigtas padalinys ir nesudaryta komisija

 

 

 

 

1

Paskirtas asmuo dirba ne visu etatu arba korupcijos prevencija yra papildoma jo funkcija

2

Paskirtas asmuo (dirba visu etatu ir tai yra jo pagrindinė funkcija), įsteigtas padalinys arba sudaryta komisija

1.2.

Turi ir (ar) įgyvendina korupcijos prevencijos programą ir (ar) jos priemonių planą

 

0

Neturi

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Turi, bet daugiau nei 70 % priemonių apima galiojančios Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje programos įgyvendinimo priemonių ar   daugiau nei 25 % priemonių yra vėluojama įgyvendinti nesant objektyvių priežasčių

2

Turi, bet mažiau nei 70 % priemonių apima Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje programos įgyvendinimo priemonių ar mažiau nei 25 % priemonių yra vėluojama įgyvendinti nesant objektyvių priežasčių

1.3.

Turi pasitvirtinusi  dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašą

 

0

Neturi

 

 

 

 

2

Turi

1.4.

Turi patvirtintus etikos ir (ar) elgesio kodeksą ar taisykles

 

0

Neturi

 

 

 

 

2

Turi

1.5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka vykdomas įstaigos veiklos sričių vertinimas – korupcijos pasireiškimo tikimybės (toliau – KPT) nustatymas

 

0

Nevykdoma

 

 

 

 

1

 

 

 

Vykdoma tik Šiaulių miesto savivaldybės pavedimu ir tik jos parinktoje (-ose) veiklos srityje (-yse) arba vėliau nei einamųjų metų III ketvirtį

2

Vykdoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimo Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka

1.6.

Atlikus KPT nustatymą ir nustačius korupcijos rizikos veiksnius siūlo Šiaulių miesto savivaldybei jų šalinimo priemones

0

Nesiūlo

 

 

 

 

2

Siūlo, jei buvo nustatyta korupcijos rizikos veiksnių arba atlikus KPT nebuvo nustatyta korupcijos rizikos veiksnių

1.7.

Užtikrinamas KPT nustatymo metu pateiktų pasiūlymų ar priemonių

įgyvendinimas

 

0

Neužtikrinamas

 

 

 

 

2

 Užtikrinamas arba  atlikus KPT nebuvo pateikta pasiūlymų ir priemonių, nes nenustatyta korupcijos rizikos veiksnių

1.8.

Užtikrinama STT teikiamose korupcijos rizikos analizės (toliau – KRA) išvadose nurodytų pasiūlymų ir rekomendacijų įgyvendinimo kontrolė ir vėlesnė jų įgyvendinimo stebėsena

0

Neužtikrinama

 

 

 

 

2

 

Užtikrinama arba nebuvo atlikta KRA, arba atlikus KRA negauta pasiūlymų ir rekomendacijų

1.9.

Įstaigoje organizuojamas asmenų tikrinimas pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – KPĮ) 9 straipsnį

 

0

Buvo tokio tikrinimo poreikis, bet prašymas pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas įstaigoje, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai  nepateiktas

 

 

 

 

2

Buvo tokio tikrinimo poreikis, ir prašymas pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas įstaigoje,  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateiktas

2

Nebuvo poreikio

1.10.

Vykdoma viešųjų ir privačių interesų derinimo stebėsena ir kontrolė

 

0

 

 

 

 

 

 

Įstaigos vadovas, vadovo pavaduotojas, padalinio vadovas ar jo pavaduotojas buvo pripažinti pažeidę Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas ir (arba) privačius interesus deklaravo mažiau nei 95 % privalančių tai daryti įstaigos darbuotojų

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Privačius interesus deklaravo ne mažiau kaip 95 %, bet mažiau kaip 100 % privalančių tai daryti įstaigos darbuotojų ir (arba) ne mažiau kaip 2 atvejais darbuotojai (išskyrus įstaigos vadovą, vadovo pavaduotoją, padalinio vadovus ir jų pavaduotojus) buvo pripažinti pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas

2

 

Privačius interesus deklaravo 100  % privalančių tai daryti įstaigos darbuotojų ir 1 (išskyrus įstaigos vadovą, vadovo pavaduotoją, padalinio vadovus ir jų pavaduotojus) ar nė vienas darbuotojas nebuvo pripažintas pažeidęs Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų

1.11.

Įstaigoje yra sudarytas sąrašas pareigybių, kurias užimantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus

 

0

Nėra

 

 

 

 

2

Yra

 

 

 

 

1.12.

 

Įdiegti vidaus informacijos apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus teikimo kanalai

 

0

Nėra

 

 

 

 

2

 

 

Įstaigos interneto svetainėje yra nurodyta, kur galima pranešti apie pastebėtus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus,   ar įdėta nuoroda į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ar SAM informacijos apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus teikimo kanalus 

5

Yra

1.13.

Yra patvirtintas informacijos apie Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nurodytus pažeidimus teikimo tvarkos aprašas

0

Nėra

 

 

 

 

2

Yra

1.14.

Sukurta ir taikoma įstaigos paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistema, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-1985 „Dėl rekomendacijų dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistemos taikymo“

 

0

Nesukurta

 

 

 

 

2

 

Sukurta, bet netaikoma

5

Sukurta ir taikoma

2.

 

Antikorupcinio sąmoningumo didinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Informacijos skelbimas įstaigos interneto svetainėje

 

 

 

 

2.1.1.

Informacija interneto svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“ (arba kitame informacijos paskelbimo šaltinyje, į kurį pateikiamos nuorodos) skelbiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“, t. y. įstaigos vadovo patvirtinta korupcijos prevencijos programa ir informacija apie jos vykdymą, kitų įstaigai priskirtų korupcijos prevencijos programų priemonių ar veiksmų vykdymą; korupcijos pasireiškimo tikimybės išvada; informacija apie korupcijos rizikos analizės išvados ir joje nurodytų pasiūlymų vykdymą; informacija apie pareigybes, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatomis, informacija, kur ir kaip pranešti apie korupciją; informacija apie subjektą, atsakingą už korupcijos prevenciją įstaigoje 

        0

 

Neskelbiama

 

 

 

2

Skelbiama ne visa, neišsami  arba neatnaujinta

5

Skelbiama visa, išsami ir atnaujinta

2.1.2.

Informacija apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

0

Neskelbiama

 

 

 

 

2

Skelbiama

2.1.3.

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarka

 

0

Neskelbiama

 

 

 

 

2

Skelbiama

2.1.4.

Etikos  ir (ar) elgesio kodeksas ar taisyklės

 

0

Neskelbiama

 

 

 

 

2

Skelbiama

2.1.5. 

Paramos panaudojimo ataskaitos forma ir Informacijos apie paramos davėjų asmens sveikatos priežiūros įstaigai suteiktą paramą ir jų laimėtus asmens sveikatos priežiūros įstaigos organizuojamus viešuosius pirkimus forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-1985 „Dėl rekomendacijų dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistemos taikymo“

 

0

Neskelbiamos

 

 

 

 

5

Skelbiamos

 

 

2.1.6.

Visų nuo 2018 m. sausio 1 d. vykusių viešųjų pirkimų stebėsenos rodiklių, nurodytų  Lietuvos Respublikos  sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. V-1651 „Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“ 1.1 papunktyje, reikšmės kiekvienų kalendorinių metų atskirai

0

 

Neskelbiama

 

 

 

2

Skelbiama

2.1.7.

Informacija apie mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir jų apmokėjimo tvarką

0

Neskelbiama

 

 

 

 

2

Skelbiama

2.1.8.

Informacija apie nemokamas (apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis) asmens sveikatos priežiūros  paslaugas

0

Neskelbiama

 

 

 

 

2

Skelbiama

 

 

2.1.9.

Informacija apie visas įstaigas, teikiančias medicininės reabilitacijos paslaugas suaugusiesiems ar vaikams pagal gydomų pacientų profilius, tų profilių pacientų organizacijų telefonai, kontaktiniai asmenys

0

Neskelbiama

 

 

 

 

2

Skelbiama

 

 

2.1.10.

Įstaigos veiklos ataskaita

0

Neskelbiama

 

 

2

Skelbiama    

2.1.11.

 

Įstaigos metinis finansinių ataskaitų rinkinys

0

Neskelbiama

 

 

2

Skelbiama

2.1.12.

Pacientų teisės ir pareigos

0

Neskelbiama

 

 

2

Skelbiama

2.1.13.

Sudaryta galimybė įstaigos interneto svetainėje pacientams pateikti savo atsiliepimus, komentarus, informaciją apie įstaigos veiklos trūkumus, apie galimas korupcinio pobūdžio veikas

0

Nėra galimybės

 

 

5

Yra galimybė

2.1.14.

Informacija visuomenei apie įstaigoje nustatytus korupcijos ir korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčius atvejus

 

0

Neviešinama

 

 

2

Įstaigoje nebuvo nustatyta korupcijos atvejų

2

Viešinama

2.2.

Informaciniuose stenduose skelbiama informacija

 

 

 

 

 

 

2.2.1.

Informacija, į ką kreiptis, susidūrus įstaigoje su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika (vadovas ar jo įgaliotas darbuotojas, padalinys ar komisija, įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę, kabineto numeris, telefono numeris, elektroninis paštas)

0

Neskelbiama

 

 

 

 

1

Skelbiama ne visuose padaliniuose

2

Skelbiama

2.2.2.

Informacija apie įstaigos pasitikėjimo telefoną

0

Neskelbiama

 

 

 

 

1

Skelbiama ne visuose padaliniuose

2

Skelbiama

2.2.3.

Informacija apie SAM pasitikėjimo telefoną (+370 800 66004)

 

0

Neskelbiama

 

 

1

Skelbiama ne visuose padaliniuose

2

Skelbiama

2.2.4.

Informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam.lt)

 

0

Neskelbiama

 

 

1

Skelbiama ne visuose padaliniuose

2

Skelbiama

2.2.5

Informacija apie STT „karštosios linijos“ telefoną (+370 5 2663333)

 

0

Neskelbiama

 

 

1

Skelbiama ne visuose padaliniuose

2

Skelbiama

2.2.6.

Informacija apie STT el. paštą (pranesk@stt.lt)

 

0

Neskelbiama

 

 

1

Skelbiama ne visuose padaliniuose

2

Skelbiama

2.2.7.

Informacija apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

0

Neskelbiama

 

 

1

Skelbiama visuose padaliniuose

2

Skelbiama

2.2.8.

Informacija apie mokamai teikiamas paslaugas ir jų apmokėjimo tvarką (arba stenduose nurodoma, kur yra ši informacija)

0

Neskelbiama

 

 

1

Skelbiama ne visuose padaliniuose

2

Skelbiama

2.2.9.

Informacija apie nemokamas (apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis) asmens sveikatos priežiūros paslaugas (arba stenduose nurodoma, kur yra ši informacija)

 

0

Neskelbiama

 

 

1

Skelbiama ne visuose padaliniuose

2

 

Skelbiama

 

2.2.10.

Informacija apie visas įstaigas, teikiančias medicininės reabilitacijos paslaugas suaugusiesiems ar vaikams pagal gydomų pacientų profilius, tų profilių pacientų organizacijų telefonai, kontaktiniai asmenys (arba stenduose nurodoma, kur yra ši informacija)

 

0

Neskelbiama

 

 

1

Skelbiama ne visuose padaliniuose

2

Skelbiama

2.2.11.

 

Atitinkamos gydytojų specialistų medicinos normos pagal padaliniuose teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų pobūdį (arba stenduose nurodoma, kur yra ši informacija)

 

0

Neskelbiama

 

 

1

Skelbiama ne visuose padaliniuose

2

Skelbiama

2.2.12.

Etikos  ir (ar) elgesio kodeksas ar taisyklės

 

0

Neskelbiama

 

 

1

Skelbiama  ne visuose padaliniuose

2

Skelbiama

2.3.

Informacijos skelbimas monitoriuose

 

 

 

 

 

 

2.3.1

 

Monitoriuose demonstruojami antikorupciniai klipai

0

Nedemonstruojami

2

Demonstruojami

2.3.2.

Monitoriuose demonstruojamas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens kreipimasis į lankytojus (jei įstaiga monitoriaus neturi, raštiškas kreipimasis turi būti iškabintas informaciniuose stenduose)

0

Nedemonstruojamas arba neiškabintas

 

 

 

 

2

Demonstruojamas arba iškabintas

2.4

Darbuotojų antikorupcinio švietimo organizavimas

 

 

 

 

 

 

2.4.1.