Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-412 2021-10-14
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS FINANSAVIMO

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS FINANSAVIMO

 

2021 m. spalio 14 d. Nr. T-412

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.           Pavesti vykdyti globos centro funkcijas:

1.1.  Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namams:

1.1.1.      sudaryti su budinčiu globotoju tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį;

1.1.2.      koordinuoti budinčių globotojų veiklą;

1.1.3.      vertinti budinčio globotojo vykdomos veiklos kokybę;

1.1.4.      koordinuoti pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų šeimose ir teikti jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą;

1.1.5.      pagal poreikį bendradarbiauti su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošti vaiką susitikimams su jais, dalyvauti vaiką grąžinant biologiniams tėvams;

1.1.6.      organizuoti budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką;

1.1.7.      informuoti ir konsultuoti asmenis, pageidaujančius globoti (rūpinti), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais;

1.2.  Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrui:

1.2.1. organizuoti ir (ar) vykdyti globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių paiešką;

1.2.2. konsultuoti asmenis, pageidaujančius globoti (rūpinti) vaikus, įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, ir siekiančius steigti šeimynas ir (ar) tapti šeimynos dalyviais;

1.2.3. vykdyti budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių, šeimynos dalyvių pasirengimo globoti (rūpinti), prižiūrėti, auginti, įvaikinti vaikus bei bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijas, patvirtintas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (toliau – VVTAĮT) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. BV-16 „Dėl Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – GIMK programa);

1.2.4. teikti informavimo ir konsultavimo paslaugas globėjams (rūpintojams), įtėviams, šeimynos dalyviams ir norintiems jais tapti asmenims, rengti asmenų, siekiančių tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais, šeimynos dalyviais, mokymus ir pasirengimo tėvų globos netekusio vaiko globai, priežiūrai ar įvaikinimui vertinimą, organizuoti savitarpio pagalbos grupes;

1.2.5. dalyvauti vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose, nuolatinės globos (rūpybos) peržiūrose;

1.2.6. koordinuoti pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) globėjų (rūpintojų), šeimynų, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams ir (ar) teikti jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą reikiamą pagalbą;

1.2.7. bendradarbiauti su Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija), VVTAĮT ir jos įgaliotu teritoriniu skyriumi, kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis, atvejo vadybininkais, siekiant užtikrinti geriausius vaiko interesus;

1.2.8. pagal poreikį bendradarbiauti su prižiūrimo, globojamo (rūpinamo) vaiko (jei tai neprieštarauja vaiko interesams) tėvais, artimais giminaičiais ir su fiziniais asmenimis, emociniais ryšiais susijusiais su vaiku, paruošti prižiūrimą, globojamą (rūpinamą) vaiką, jeigu yra poreikis, globėją (rūpintoją) susitikimams su jais, dalyvauti vaiką grąžinant vaiko tėvams ar kitiems atstovams pagal įstatymą.

2.    Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų Globos centrą ir Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centrą (toliau – Globos centras, (-ai), vykdant globos centro funkcijas, budinčiojo globotojo, globėjo (rūpintojo) veiklą, pagalbos koordinavimą ir teikimą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams, šeimynų dalyviams, vaikų globos namų ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, globos centro veiklos kokybės priežiūrą ir budinčiojo globotojo veiklos finansavimą, vadovautis Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais.

3.    Nustatyti, kad Savivaldybės administracija skiria ir moka vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas įgyvendinančiam Globos centrui už budinčio globotojo, kuris yra sudaręs tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su Globos centru, teikiamas paslaugas:

       3.1. vienos minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio atlygį  per mėnesį, neatsižvelgiant į faktiškai prižiūrimų vaikų skaičių;

3.2. vaiko išlaikymo budinčio globotojo šeimoje išlaidas – 0,35 bazinės socialinės išmokos dydį už kiekvieną dieną kiekvieną prižiūrimą vaiką, kai budinčiam globotojui perduodamas prižiūrėti vaikas, kol jam nustatoma globa (rūpyba) ar vaikas grąžinamas tėvams ar kitiems jo atstovams pagal įstatymą, ar teikia globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviui laikiną atokvėpį krizės atveju;

3.3. atlygis budinčiam globotojui didinamas, kai vaikas perduotas prižiūrėti budinčiam globotojui:

3.3.1. po 0,75 minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydį per mėnesį už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką (išskyrus 3.3.2 papunktyje numatytas aplinkybes);

3.3.2. po 1 MMA dydį per mėnesį už kiekvieną faktiškai prižiūrimą kūdikį, paauglį nuo 12 metų ar neįgalų vaiką;

3.4. skirti vienkartinę 400 Eurų dydžio išmoką vaiko apgyvendinimo vietai įkurti (toliau – įsikūrimo išmoka). Įsikūrimo išmoka turi būti naudojama vaiko gyvenimo sąlygoms pritaikyti, įsigyti būtiniausiems daiktams, namų apyvokos reikmenims, taip pat kitoms einamosioms išlaidoms, susijusioms su prižiūrimo vaiko poreikių tenkinimu. Globos centras, apgyvendindamas vaiką budinčio globotojo šeimoje, įvertina naujai kuriamos vaiko priežiūros vietos įkūrimo tikslingumą ir, esant poreikiui, per 14 darbo dienų nuo vaiko, kuriam reikia pritaikyti gyvenimo vietą, apgyvendinimo pas budintį globotoją perveda įsikūrimo išmoką į budinčio globotojo sąskaitą. Esant aplinkybėms, dėl kurių budintis globotojas neturi finansinių galimybių savo lėšomis įrengti vaiko priežiūros vietos, Globos centras turi teisę pagal budinčio globotojo pateiktą argumentuotą prašymą išmokėti nustatyto dydžio vienkartinę įsikūrimo išmoką. Nustačius, kad įsikūrimo išmoką budintis globotojas panaudojo ne pagal paskirtį, pinigai turi būti grąžinami į Globos centro sąskaitą.

4. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 5 d. sprendimą Nr. T-362 „Dėl Globos centro veiklos organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

                                                              

Į pradžią