Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-413 2021-10-14
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ NUOMOS IŠ FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ IR JŲ SUBNUOMOS ASMENIMS IR ŠEIMOMS, TURINTIEMS TEISĘ Į SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ NUOMOS IŠ FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ IR JŲ SUBNUOMOS ASMENIMS IR ŠEIMOMS, TURINTIEMS TEISĘ Į SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. spalio 14 d. Nr. T-413

Šiauliai

 

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31 punktu, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi ir 5 straipsnio 5 dalimi, Valstybės biudžeto lėšų, skirtų būstų nuomai iš fizinių ar juridinių asmenų apmokėti, savivaldybių biudžetams paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A1-759 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų būstų nuomai iš fizinių ar juridinių asmenų apmokėti, savivaldybių biudžetams paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. T-394 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.5 papunkčiu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės būstų nuomos iš fizinių ar juridinių asmenų ir jų subnuomos asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavesti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui organizuoti skelbiamų derybų būdu ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui fiziniams ar juridiniams asmenims priklausančių būstų, esančių Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, nuomos procedūras.

3. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių Šiaulių miesto savivaldybės vardu pasirašyti dokumentus, susijusius su būstų nuoma iš fizinių ar juridinių asmenų.

 

          

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-413 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ NUOMOS IŠ FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ IR JŲ SUBNUOMOS ASMENIMS IR ŠEIMOMS, TURINTIEMS TEISĘ Į SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią