Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-414 2021-10-14
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR JAI PAVALDŽIŲ BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) NORMATYVŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR JAI PAVALDŽIŲ BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS)  NORMATYVŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. spalio 14 d. Nr. T-414

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimą Nr. 564 „Dėl Minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybė  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės ir jai pavaldžių biudžetinių ir viešųjų įstaigų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų sąrašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimą Nr. T-400 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų patvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

            Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-414 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR JAI PAVALDŽIŲ BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) NORMATYVŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią