Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-426 2021-10-14
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VIEŠOJO TUALETO PERDAVIMO PATIKĖJIMO SUTARTIMI UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „SAULĖS DOMINIJA“

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOJO TUALETO PERDAVIMO PATIKĖJIMO SUTARTIMI UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „SAULĖS DOMINIJA“

 

2021 m. spalio 14 d. Nr. T-426

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 36 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1, 3 ir 4 dalimis, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-8 „Dėl Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 18 punktą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba                  n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti dešimčiai metų Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį turtą – vienos kabinos viešąjį automatizuotą tualetą (įsigijimo vertė 67 412,73 Eur), pastatytą Šiaulių miesto centriniame parke, esančiame Žemaitės g. 70B, Šiauliuose, uždarajai akcinei bendrovei „Saulės dominija“ pagal turto patikėjimo sutartį savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms – sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimas ir jų laikymosi kontrolės organizavimas, švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimas – įgyvendinti.

2. Nustatyti, kad:

2.1. naudojimasis viešuoju tualetu yra nemokamas;

2.2. viešojo tualeto naudojimo ir priežiūros išlaidos apmokamos iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto.

3. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto patikėjimo sutartį ir perdavimo–priėmimo aktą.

            Šis sprendimas ne vėliau kaip per mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią