Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-403 2021-10-14
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS ORGANIZAVIMO FUNKCIJOS, CENTRALIZUOTAI ATLIEKAMOS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRE, PAVEDIMO VYKDYTI BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ APSKAITOS CENTRUI

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS ORGANIZAVIMO FUNKCIJOS, CENTRALIZUOTAI ATLIEKAMOS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRE, PAVEDIMO VYKDYTI BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ APSKAITOS CENTRUI

 

2021 m. spalio 14 d. Nr. T-403

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi ir 103 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 91 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 488 „Dėl Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktu, Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1K-170 „Dėl Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11.2 papunkčiu ir 19 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.        Pavesti biudžetinei įstaigai Šiaulių apskaitos centrui nuo 2022 m. vasario 1 d. centralizuotai tvarkyti biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą pagal sąrašą (1 priedas).

2.        Įpareigoti:

2.1. Šiaulių miesto savivaldybės merą ne vėliau kaip iki 2022 m. sausio 1 d. paskirti biudžetinės įstaigos Šiaulių apskaitos centro laikinąjį vadovą ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo laikinojo vadovo paskyrimo dienos paskelbti konkursą į vadovo pareigas;

2.2. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro ir biudžetinės įstaigos Šiaulių apskaitos centro vadovus ne vėliau kaip iki 2022 m. sausio 31 d.:

2.2.1. sudaryti teisių ir pareigų, susijusių su šio sprendimo 1 punkte nurodytų įstaigų buhalterinės apskaitos centralizuotu organizavimu, perleidimo sutartį;

2.2.2. atlikti visus veiksmus ir pasirašyti visus dokumentus, reikalingus centralizuotai organizuoti buhalterinę apskaitą šio sprendimo 1 punkte nurodytų biudžetinių įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti;

2.2.3. užtikrinti, kad būtų atlikti darbuotojų darbo sąlygų ir darbo organizavimo pakeitimai.

  3. Pripažinti netekusiu galios nuo 2022 m. vasario 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-307 „Dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos“ 2 punktą.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

                                                                                               

Dokumento priedai:
T-403 - DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS ORGANIZAVIMO FUNKCIJOS, CENTRALIZUOTAI ATLIEKAMOS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRE, PAVEDIMO VYKDYTI BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ APSKAITOS CENTRUI (PRIEDAS)
Į pradžią