Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-405 2021-10-14
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2021 m. spalio 14 d. sprendimu Nr. T-405

 

FUTBOLO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMA

 

Biudžetiniai metai

2022–2024 m.

Asignavimų valdytojas

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius

Kodas

188771865

 

Priemonių vykdytojas

Sporto skyrius

Kodas

11

Programos pavadinimas

Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programa

Kodas

07

Programos parengimo (tęsimo) argumentai

Greitas gyvenimo tempas, sporto mokslininkų atradimai bei tyrimai sporte įpareigoja ieškoti ir kurti naujų sportinio rengimo formų, atskleisti ir pritaikyti sportininkų gebėjimus, nepanaudotus organizmo funkcinius išteklius, todėl labai svarbu ir reikšminga tinkamai atrinkti sportininkus, gebančius išlaikyti reikiamus fizinius krūvius ir pasiekti svarių futbolo sporto šakos rezultatų. Futbolui perspektyvaus jaunimo atranką, centralizuotą mokomąjį sportinį darbą tikslinga organizuoti taip, kad būtų pastebėti visi gabieji Šiaulių miesto, regiono jaunieji futbolininkai ir sudarytos geriausios sąlygos jų talentams atskleisti. Siekiant maksimalaus rezultato, futbolo sporto šakos sportininkų rengimas turi būti vykdomas nuosekliai ir piramidės principu: vaikų, jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų sportininkų sportinis rengimas, suteikiantis galimybę kiekvienam sportininkui įgyti atitinkamas kompetencijas, reikalingas profesionaliam sportininkui ir (ar) treneriui, pajusti judėjimo džiaugsmą (rengti aukštos kvalifikacijos, visapusiškai išsilavinusius futbolininkus, Lietuvos rinktinių narius, organizuoti ir rengti futbolo varžybas ir kitus sportinius renginius kartu su miesto, šalies ir užsienio sporto organizacijomis, vykdyti sveikatą stiprinantį fizinį aktyvumą, mėgėjų sportą, vystyti bendrą sportinę veiklą, sudaryti sąlygas fiziniam ir dvasinam tobulėjimui).

Vadovaujantis 2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginiu plėtros planu, 2021–2023 metų Šiaulių miesto strateginiu veiklos planu ir atsižvelgiant į 2021–2030 m. valstybinę sporto plėtros programą, Lietuvos futbolo federacijos (LFF) strategiją „Žaidimo planas 2024“,Lietuvos futbolo plėtros strategiją 20172020 m., parengta 2022–2024 metų futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programa.

Ilgalaikis prioritetas (pagal ŠSPP)

Atviras – aktyvi, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė

Kodas

1

Saugus – draugiška gamtai kokybiška gyvenamoji aplinka

Kodas

3

Šia programa įgyvendinamas:

Lietuvos futbolo plėtros strategija 2017-2020 m.

 

 

Savivaldybės strateginis tikslas

Kurti modernią sporto ir sveikatos sistemą

Kodas

1.2

Kurti saugią socialinę aplinką

Kodas

1.3

Sporto plėtros programos tikslas

Plėtoti aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemą

Kodas

07.01

Sporto plėtros programos uždavinys

Užtikrinti optimalų sporto įstaigų prieinamumą ir paslaugų įvairovę

 

Kodas

07.01.05

Sporto plėtros programos priemonė

Plėtoti sportininkų rengimo centrų veiklą

Kodas

07.01.05.01

Programos tikslas

Sukurti ir vystyti struktūrizuotą futbolininkų sportinio rengimo sistemą, užtikrinti futbolo bendruomenei prieinamą, modernią ir saugią aplinką

Kodas

01

Uždaviniai:

1. Plėtoti futbolo sporto šakos sportininkų rengimo sistemą.

Uždavinys realizuojamas šiomis priemonėmis:

1.1.  parengta ilgalaikė futbolo žaidėjų vyrų sportinio rengimo sistema pagal komandos žaidimo modelį;

1.2.  sudarytas kiekvieno amžiaus tarpsnio metinis planas, nurodant pagrindinę veiklą: žaidimo modelį, treniruočių ciklus, stovyklas, turnyrus ir atrankos sesijas;

1.3.   parengta individualaus ir specializuoto sportinio rengimo futbolo programa;

1.4.   įdiegta ir naudojama sportinio rengimo proceso skaitmeninė platforma;

1.5.   naudojama centralizuota žaidėjų duomenų bazė, skirta kaupti, analizuoti, vertinti žaidėjus;

1.6.   sukurtas žaidėjo profilis;

1.7.   sukurta talentų identifikavimo sistema ir žaidėjų atrankos modelis;

1.8.   naudojamos technologijos sportinio rengimo proceso kokybei užtikrinti;

1.9.   sukurtos alternatyvios įvairaus amžiaus vaikams, nesiekiantiems sportinio rezultato, laisvalaikio praleidimo formos, gerinančios viešųjų paslaugų kokybę, pasirinkimo galimybę ir prieinamumą;

1.10. suformuotas kokybinis požiūris į sportinį rengimą ir jo kaitą;

1.11. parengtos rekomendacijos sportininkui, nesusijusiam su futbolu, ugdyti (sportininko būtinasis režimas,  mityba, draudžiamų medžiagų naudojimo poveikis ir žala bei kt.).

 

2. Sudaryti sąlygas futbolo komandoms dalyvauti šalies čempionatuose ir pirmenybėse, šalies ir tarptautiniuose futbolo turnyruose.

Uždavinys realizuojamas šiomis priemonėmis:

2.1.  licencijuota ir sertifikuota visa su futbolu susijusi veikla (vaikų ir jaunimo, suaugusiųjų futbolas);

2.2.  miestui atstovaujančių komandų dalyvavimas Lietuvos futbolo federacijos varžybose (vaikų ir jaunimo futbolas);

2.3. miestui atstovaujančių komandų dalyvavimas Lietuvos futbolo federacijos varžybose (suaugusiųjų futbolas);

2.4.   šalies čempionatuose ir pirmenybėse dalyvaujančių žaidėjų registracija LFF žaidėjų registracijos sistemoje;

2.5. šalies ir tarptautinių futbolo turnyrų organizavimas ir miestui atstovaujančių komandų dalyvavimas juose;

2.6.   inicijavimas, vykdymas ir dalyvavimas organizuojant šalies ir tarptautinius sporto renginius.

 

3. Užtikrinti talentingų futbolo žaidėjų dalyvavimą atrankose į nacionalinę ir jaunimo rinktines.

Uždavinys realizuojamas šiomis priemonėmis:

3.1.  bendradarbiavimas su Šiaulių sporto gimnazija, Lietuvos futbolo federacija dėl Šiaulių miesto sportininkų įtraukimo į jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų rinktines;

3.2.  žaidėjų atstovavimas jaunių ir jaunimo Lietuvos nacionalinėms rinktinėms;

3.3.  žaidėjų atstovavimas suaugusiųjų Lietuvos nacionalinėms rinktinėms.

 

4. Užtikrinti kvalifikacijos tobulinimo galimybes tiesiogiai ir netiesiogiai su futbolo veikla susijusiems personalo darbuotojams.

Uždavinys realizuojamas šiomis priemonėmis:

4.1.  įdiegta darbuotojų dalykinių ir specialiųjų kompetencijų tobulinimo sistema;

4.2. atliekama kvalifikuoto personalo, dirbančio su futbolo sporto šakos sportininkų grupėmis, atranka ir kompetencijų ugdymas;

4.3.  sukurta geriausios praktikos futbolininko sportinio rengimo metodų e. biblioteka;

4.4.  parengta darbuotojų pasitenkinimo darbu vertinimo sistema.

 

5. Užtikrinti futbolo sporto šakos vystymuisi palankią, saugią ir patrauklią aplinką.

Uždavinys realizuojamas šiomis priemonėmis:

5.1.  efektyviai ir kryptingai vystoma ir plėtojama futbolo infrastruktūra;

5.2. užtikrintas sporto bazių turėjimas (futbolo stadionai ir aikštės, sporto salės, įskaitant ir nuomojamas bazes);

5.3. užtikrintas techninių išteklių (įrangos ir inventoriaus) turėjimas pagal LFF futbolo ugdymo organizacijų  sertifikavimo sistemą;

5.4.  rekonstruojamos ir remontuojamos futbolo sporto šakai tinkamos sporto bazės;

5.5.  parengta vaikų saugumo ir gerovės užtikrinimo strategija;

5.6.  parengtas socialinės veiklos planas;

5.7.  parengtas etikos kodeksas, apimantis sąžiningo žaidimo, alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, dopingo vartojimo, puoselėjamų vertybių ir kitus organizacijai aktualius klausimus;

5.8.  efektyviai ir kryptingai vystoma ir plėtojama futbolo infrastruktūra.

 

Rezultato pasiekimo vertinimo kriterijai:

1. Plėtojant futbolo sporto šakos sportininkų rengimo sistemą:

1.1. sudarytos sąlygos miesto sportininkus rengti pagal futbolo sporto šakos vystymo programą, atitinkančią LFF sertifikavimo ir licencijavimo kriterijus;

1.2. sudarytos sąlygos rengti sportininkus pagal individualias ir specializuotas sportinio rengimo programas;

1.3.  plėtojamas sportas, įtraukiantis didesnį mieste besimokančio jaunimo skaičių;

1.4.  naudojamos naujausios technologijos sportinio rengimo darbe;

1.5.  suformuotas grįžtamasis ryšys (refleksija), pasiektas visapusiškas sportininkų pasitikėjimas ir motyvacijos garantas;

1.6.  skatinama veiksminga konkurencija, gerinama viešųjų paslaugų kokybė, didinamos pasirinkimo galimybės ir prieinamumo skatinimas;

1.7.  formuojamas miesto įvaizdis įvairiu lygmeniu.

 

2. Sudarius sąlygas futbolo komandoms dalyvauti šalies čempionatuose ir pirmenybėse, šalies ir tarptautiniuose futbolo turnyruose:

2.1. sudarytos deramos pasirengimo sąlygos sportininkams, besirengiantiems šalies ir tarptautinėms varžyboms;

2.2. sudarytos sąlygos miesto sportininkams dalyvauti aukščiausio diviziono varžybose siekiant aukštų sporto rezultatų;

2.3.  atstovaujama miestui ir reprezentuojamas miestas įvairiu lygmeniu.

 

3. Užtikrinus talentingų futbolo žaidėjų dalyvavimą atrankose į nacionalinę ir jaunimo rinktines:

3.1. sudarytos sąlygos gabiausiems ir geriausius sporto rezultatus pasiekusiems sportininkams atstovauti šalies rinktinei tarptautiniu lygmeniu;

3.2.  padidėjęs sportininkų skaičius regionų ir šalies rinktinėse.

 

4. Užtikrinus kvalifikacijos tobulinimo galimybes tiesiogiai ir netiesiogiai su futbolo veikla susijusiems personalo darbuotojams:

4.1.  sudarant sąlygas saviraiškai ir tobulėjimui, suburta kompetentinga ir darni darbuotojų bendruomenė;

4.2.  sudarytos sąlygos darbuotojams ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas;

4.3. siekiant sėkmingo organizacijos tikslų įgyvendinimo, parengta darbuotojų atlygio sistema, skatinanti naudoti įgytas kompetencijas ir žinias.

 

5. Užtikrinus futbolo sporto šakos vystymuisi palankią, saugią ir patrauklią aplinką:

5.1. sudarytos sąlygos futbolo sporto šakos sportininkams siekti optimalių sporto rezultatų;

5.2. sudarytos sąlygos sportinio rengimo procesą vykdyti nenutrūkstamai visus metus;

5.3. nuolat prižiūrint sporto bazes, racionaliau naudojami reikalingi finansiniai ir ūkiniai ištekliai, sukurta futbolo sporto šakos vystymui palanki aplinka;

5.4. tinkamai suformuotas įstaigos ir miesto sporto plėtros įvaizdis;

5.5. sukurta atvira, bendradarbiaujanti ir turinti savo identitetą futbolo organizacija;

5.6. sustiprinta abipusiai naudingų ilgalaikių susitarimų su išorės partneriais plėtra;

5.7. įvykdyti reikalavimai gauti Stadiono sertifikatą, leidžiantį sporto bazėje vykdyti tarptautines sporto varžybas;

5.8. suremontuotoje eksploatuojamoje sporto bazėje vykstančias varžybas stebi didesnis skaičius žiūrovų ir užtikrinamas jų saugumas.

Uždaviniai:

Rezultato pasiekimo vertinimo kriterijai:

Produkto vertinimo kriterijai

Metai

Pavadinimas, mato vnt.

2022

2023

2024

Futbolo specialistų, turinčių aukštąjį išsilavinimą ir futbolo trenerio UEFA licenciją, skaičius, žm.

16

17

17

Specialistų (medicininio personalo, atletinio rengimo, sporto vadybos, kito aptarnaujančiojo personalo) skaičius, žm.

12

14

16

Parengta programa kiekvienam sportinio ugdymo etapui pagal žaidimo modelį (5x5, 8x8, 11x11), vnt.

1

1

 

1

 

Programoje dalyvaujančių asmenų skaičius, žm.

600

600

600

Sukomplektuotų sportinio rengimo grupių skaičius, vnt.

36

36

36

Miestui atstovaujančių komandų (jaunių, jaunučių ir vaikų amžius), dalyvaujančių šalies ir regiono futbolo varžybose, skaičius, vnt.

18

20

22

Miestui atstovaujančių komandų (suaugusiųjų), dalyvaujančių Lietuvos futbolo federacijos A, I ir II lygos varžybose, vnt.

3

3

3

Išugdytų sportininkų skaičius, žaidžiančių Šiaulių miesto komandose (suaugusiųjų Lietuvos futbolo lygos varžybose), žm.

12

14

14

Sportininkų, dalyvaujančių miesto, regiono, šalies ir tarptautinėse varžybose, skaičius, žm.

400

420

460

Aukščiausio lygmens divizionuose (11–17 m. amžiaus, vaikinai, merginos) dalyvaujančių komandų skaičius, vnt.

8

9

9

Sportininkų (jaunimo ir jaunių amžius) atstovaujančių rinktinėse, skaičius, žm.

6

6

6

Sportininkų (suaugusiųjų) atstovaujančių Lietuvos nacionalinėms rinktinėms, skaičius, žm.

1

1

2

Surengtų šalies ir tarptautinių futbolo turnyrų skaičius, vnt.

2

2

2

Dalyvauta kvalifikacijos kėlimo kursuose ar kituose mokymuose (treneriai, kitas sportinio rengimo personalas), val.

100

120

120

Dalyvauta kvalifikacijos kėlimo kursuose ar kituose mokymuose (administracija, kitas personalas), val.

40

40

40

Įgyvendintos alternatyvios įvairaus amžiaus vaikams, nesiekiantiems sportinio rezultato, laisvalaikio praleidimo programos, vnt.

1

2

2

Naudojamų sporto bazių (įskaitant ir nuomojamas) skaičius, vnt.

12

14

14

Nuolat prižiūrimų sporto bazių skaičius, vnt.

3

3

4

Įvykdyti reikalavimai stadiono sertifikatui gauti, vnt.

1

1

1

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai:

1. Europos Sąjungos lėšos.

2. Lietuvos Respublikos sporto rėmimo fondo lėšos.

3. Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

4. Pajamos už teikiamas paslaugas.

5.    Šalies ir tarptautinių fondų lėšos.

6. Rėmėjų (privačios) lėšos.

2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa:

Šiaulių miesto plėtros prioritetai:

 I. ATVIRAS – aktyvi, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė;

II. SAUGUS – draugiška gamtai kokybiška gyvenamoji aplinka.

Prioriteto ,,ATVIRAS – aktyvi, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė“ įgyvendinimo tikslas: 

kurti modernią kūno kultūros ir sveikatos sistemą – realizuojamas įgyvendinant šiuos uždavinius:

1. Formuoti bendruomenės narių sveiką gyvenseną ir jos kultūrą.

2. Plėtoti aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemą.

Prioriteto ,,SAUGUS – draugiška gamtai kokybiška gyvenamoji aplinka“ įgyvendinimo tikslas –

vystyti ir puoselėti gyvenamąją ir viešąją aplinką, patrauklią gyventi, dirbti, tobulėti.

Uždavinys – atnaujinti ir plėsti sporto objektų infrastruktūrą mieste.

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:

1.    Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

2.    Lietuvos Respublikos sporto įstatymas.

3.    Lietuvos Respublikos sporto rėmimo fondo įstatymas.

4.    Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas.

5.  2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginis plėtros planas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-325.

5.    2021–2030 metų valstybinė sporto plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.

6.    Lietuvos futbolo plėtros strategiją 2017-2020 m. Lietuvos futbolo federacijos (LFF) strategija „Žaidimo planas 2024“, patvirtinta Lietuvos futbolo federacijos vykdomojo komiteto posėdžio nutarimu.

 

 

 

                                               

 

Į pradžią