Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-418 2021-10-14
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

 

2021 m. spalio 14 d. Nr. T-418

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 6 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu, atsižvelgdama į Nacionalinės švietimo agentūros 2021-08-12 raštą Nr. SD-2575 „Dėl mokyklinių autobusų skyrimo įgyvendinant projektą „Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0002“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.    Sutikti perimti Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą mokyklinį M2 klasės autobusą „Iveco Daily 50C18“, kurio vieneto įsigijimo (likutinė) vertė su PVM – 46 101,00 Eur (keturiasdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas vienas euras).

2.    Perduoti perimtą Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn šio sprendimo 1 punkte nurodytą turtą Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

3.    Nustatyti, kad Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn perduotas turtas bus naudojamas vežioti pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokančius, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, kurie nepajėgia savarankiškai vaikščioti arba dėl turimų sutrikimų yra nesaugūs kelyje.

4. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 ir 2 punktuose nurodyto turto priėmimo ir perdavimo aktus.

            Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią