Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-398 2021-10-14
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO ABIPUSIU ŠALIŲ SUSITARIMU NUTRAUKTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALFESTAS“ 2020 M. RUGSĖJO 16 D. INVESTICIJŲ ŠIAULIŲ PRAMONINIO PARKO VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPE SUTARTĮ NR. SŽ-1124 (PRIEDAS)

PRITARTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2021 m. spalio 14 d. sprendimu Nr. T-398

 

 

SUSITARIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALFESTAS“ 2020 M. RUGSĖJO 16 D. INVESTICIJŲ ŠIAULIŲ PRAMONINIO PARKO VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPE SUTARTIES NR. SŽ-1124 NUTRAUKIMO ABIPUSIU SUSITARIMU

 

 

2021 m.                                  d. Nr.

Šiauliai

 

 

Šiaulių miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė), adresas: Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus ..........................................., ir uždaroji akcinė bendrovė „Alfestas“, adresas: Šilkalnio k. 17, Kuršėnų sen., Šiaulių r., atstovaujama direktoriaus ............................................ (toliau – Investuotojas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. T-398 Dėl pritarimo abipusiu šalių susitarimu nutraukti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Alfestas“ 2020 m. rugsėjo 16 d. investicijų Šiaulių pramoninio parko valstybinės žemės sklype sutartį Nr. SŽ-1124“, atsižvelgdami į Investuotojo 2021-09-07 prašymą Nr. G-7298 (registracija DVS „Avilys“), sudaro šį abipusį susitarimą (toliau – Susitarimas) ir susitaria dėl tokių jo sąlygų:

1.     Šalys Susitarimu nutraukia 2020 m. rugsėjo 16 d. investicijų Šiaulių pramoninio parko valstybinės žemės sklype sutartį Nr. SŽ-1124 (toliau – Investicijų sutartis).

2.     Savivaldybė taiko Investuotojui Investicijų sutarties 15 punkte nustatytą atsakomybę bei reikalauja sumokėti valstybinės žemės nuomos mokestį už valstybinės žemės sklypą (toliau – mokestis) adresu: Aerouosto g. 1, Šiauliai (sklypo A dalis, sklypo plotas – 1,638 ha), už laikotarpį nuo Investicijų ir Žemės nuomos sutarčių įsigaliojimo iki Investicijų ir Žemės nuomos sutarčių nutraukimo (mokesčio dydis – 1 926,29 Eur). Valstybinės žemės nuomos mokestį Investuotojas turi sumokėti per vieną mėnesį į sąskaitą Nr. LT647300010002408966, AB „Swedbank“, b. k. 73000 arba į sąskaitą LT327180000000142105, AB Šiaulių bankas, b. k. 71800. Mokesčio gavėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188771865. Įmokos kodas 3121 – juridinių asmenų žemės nuomos mokestis.

3. Investuotojas įsipareigoja iki 2021 m. spalio 31 d. sutvarkyti valstybinės žemės sklypą (nugriauti, išmontuoti ir (arba) kitaip pašalinti visus išnuomotame žemės sklype esančius ir Investuotojui priklausančius pastatus, statinius, įrenginius ar daiktus ir sutvarkyti išnuomotą žemės sklypą taip, kad jo būklė kaip įmanoma labiau atitiktų išnuomoto žemės sklypo būklę, buvusią Žemės nuomos sutarties sudarymo dieną), esantį Aerouosto g. 1, Šiauliuose (sklypo A dalis), ir perduoti sutvarkytą žemės sklypą Savivaldybei perdavimo–priėmimo aktu.

4. Šalys susitaria, kad Susitarimas įsigalioja Susitarimo registracijos Savivaldybėje dieną, prieš tai Šalims jį pasirašius.

5. Investuotojas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo Investicijų sutarties nutraukimo dienos apie nutrauktą Investicijų sutartį informuoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir inicijuoti 2020 m. spalio 23 d. Valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. 31SŽN-603-(14.31.55.) (toliau – Žemės nuomos sutartis) nutraukimą.

6. Per 5 darbo dienas nuo Žemės nuomos sutarties nutraukimo dienos pateikti prašymą išregistruoti Žemės nuomos sutartį valstybės įmonėje Registrų centre ir apie išregistravimą raštu informuoti Savivaldybę.

7. Susitarimas sudaromas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai ir tampa neatskiriama Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Alfestas“ 2020 m. rugsėjo 16 d. investicijų Šiaulių pramoninio parko valstybinės žemės sklype sutarties Nr. SŽ-1124 dalimi.

8. Susitarimas galioja iki visų Susitarimo įsipareigojimų įvykdymo dienos.

 

 

Šalių atstovų parašai:

 

Šiaulių miesto savivaldybės                                                                UAB „Alfestas“

administracijos direktorius                                                                  direktorius

 

 

 A. V.                                                                                                   A. V.

 

Į pradžią