Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-419 2021-10-14
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR  PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS

 

2021 m. spalio 14 d. Nr. T-419

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir atsižvelgdama į Nacionalinės švietimo agentūros ir Šiaulių miesto savivaldybės 2016 m. spalio 24 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. F3-46-(05) 2020 m. balandžio 16 d. papildymą Nr. BS-67, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

            1. Sutikti perimti Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą turtą (1 priedas).

            2. Perduoti šio sprendimo 1 punkte nurodytą, Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn perimtą turtą:

            2.1. Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinėms švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (2 priedas);

            2.2. Šiaulių miesto savivaldybės viešosioms švietimo įstaigoms valdyti ir naudoti panaudos pagrindais (3 priedas).

            3. Nustatyti, kad Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn perduotas turtas bus skirtas bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumui didinti, mokymo(si) aplinkai modernizuoti (t. y. turtas skirtas naudoti mokinių nuotoliniam mokymui(si) ir skaitmeniniam ugdymo turiniui plėtoti).

4. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių Šiaulių miesto savivaldybės vardu pasirašyti šio sprendimo 1 ir 2 punktuose nurodyto turto priėmimo ir perdavimo aktus.

5. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 3 d. sprendimą Nr. T-281 „Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo švietimo įstaigoms“.

            Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

 

Dokumento priedai:
T-419 - DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS (1 PRIEDAS)
T-419 - DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS (2 PRIEDAS)
T-419 - DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS (3 PRIEDAS)
Į pradžią