Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-408 2021-10-14
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-475 „DĖL FINANSAVIMO TEIKIMO ATVYKSTANTIEMS DIRBTI Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TRŪKSTAMOS SPECIALYBĖS GYDYTOJAMS IR REZIDENTAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-475 „DĖL FINANSAVIMO TEIKIMO ATVYKSTANTIEMS DIRBTI Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TRŪKSTAMOS SPECIALYBĖS GYDYTOJAMS IR REZIDENTAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO

 

2021 m. spalio 14 d. Nr. T-408

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimą Nr. T-475 „Dėl Finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Šiaulių miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

DĖL TRŪKSTAMŲ GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ (REZIDENTŲ) SKATINIMO DIRBTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE FINANSAVIMO TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“.

2. Pakeisti 1 punktu patvirtintą Finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Šiaulių miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas      

______________

                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2018 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-475

(Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2021 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T-408

redakcija)

 

TRŪKSTAMŲ GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ (REZIDENTŲ) SKATINIMO DIRBTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE

FINANSAVIMO TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Trūkstamų gydytojų specialistų (rezidentų) skatinimo dirbti Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose finansavimo teikimo tvarkos aprašas (toliau –  Aprašas) nustato skatinimo priemones trūkstamiems gydytojams specialistams (rezidentams) pritraukti dirbti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – Įstaiga), kurios yra sudariusios paslaugų teikimo sutartis su teritorine ligonių kasa, ir skatinimo priemonių skyrimo tvarką.

2. Aprašo tikslas – nustatyti finansavimo teikimo tvarką trūkstamiems gydytojams specialistams (rezidentams), atvykstantiems dirbti į Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančias sveikatos priežiūros įstaigas, siekiant trūkstamus gydytojus specialistus (rezidentus) atvykti dirbti į Įstaigas, kad būtų užtikrintas kokybiškas ir prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas Šiaulių miesto gyventojams.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. išmoka gydytojui gydytojui specialistui mokama išmoka, skirta gydytojo poreikiams tenkinti;

3.2. rezidentas asmuo, kuris studijuoja medicinos rezidentūroje pagal medicinos krypties rezidentūros studijų programą ir prižiūrimas gydytojo rezidento vadovo dirba gydytoju rezidentu bei savarankiškai verčiasi medicinos praktika pagal rezidentūros studijų programos metu įgytas kompetencijas, patvirtintas jam išduotu pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjimu;

3.3. stipendija rezidentui – rezidentui, kuris negali dalyvauti Sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinamame 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-617 ,,Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“ projekte (toliau – Projektas), apmokamos gydytojo rezidento studijų Lietuvos Respublikos universitetuose įmokos ar  gydytojo rezidento studijų Lietuvos Respublikos universitetuose sutartyje nurodyta studijų kaina;

3.4. trūkstamas gydytojas specialistas (rezidentas) (toliau – gydytojas) – į Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančias sveikatos priežiūros įstaigas, sudariusias paslaugų teikimo sutartis su teritorine ligonių kasa, atvykęs dirbti gydytojas, kurio specializacija įrašyta į Šiaulių mieste trūkstamų gydytojų specialistų sąrašą;

3.5. kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

4. Įstaiga kasmet ne vėliau kaip iki spalio 15 d. pateikia Šiaulių miesto savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracija) trūkstamų gydytojų specialistų sąrašą.

5. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Finansavimo teikimo atvykstantiems trūkstamiems gydytojams specialistams (rezidentams) dirbti į Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigas komisija (toliau – Komisija) ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d. sudaro bendrą kitų metų Įstaigose trūkstamų gydytojų specialistų sąrašą, kuris tvirtinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. 

6. Nėštumo ir gimdymo atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti metu išmoka ir stipendija nemokama. Mokėjimas tęsiamas gydytojui grįžus į darbą Įstaigoje arba rezidentui į rezidentūros studijas.

 

II SKYRIUS

SKATINIMO PRIEMONĖS IR JŲ TAIKYMO TVARKA ATVYKSTANTIEMS GYDYTOJAMS SPECIALISTAMS (REZIDENTAMS)

 

7.    Apraše numatytos šios skatinimo priemonės gydytojui specialistui:

7.1. 7 000 eurų išmoka gydytojo poreikiams tenkinti, jei gydytojas Įstaigoje įsipareigoja dirbti ne trumpiau kaip 1 metus nuo pirmos darbo dienos Įstaigoje. Išmoka gali būti mokama už kiekvienus kitus metus, bet ne ilgiau kaip 3 metus, kasmet sudarant naujas finansavimo sutartis pagal Aprašo 19 punktą;

7.2. 25 000 eurų vienkartinė išmoka gydytojo poreikiams tenkinti, jei gydytojas Įstaigoje iškart įsipareigoja dirbti ne trumpiau kaip 3 metus nuo pirmos darbo dienos Įstaigoje.

8. Aprašo 7 punkte numatyta viso dydžio išmoka gydytojui gali būti skiriama, jei gydytojas Įstaigoje dirba visu 1,0 etato darbo krūviu (dirbant keliose Įstaigose, darbo krūvis sumuojamas). Jei dirbama mažesniu darbo krūviu, skatinimo priemonių sumos proporcingai mažinamos dirbamam darbo Įstaigoje krūviui.

9. Apraše numatytos šios skatinimo priemonės gydytojui rezidentui:

9.1. ne daugiau kaip 10 000 eurų rezidento kasmetinė stipendija, skirta rezidentūros studijoms Lietuvos Respublikos universitetuose apmokėti pagal rezidentūros išlaidų sąmatą. Skatinimo priemone pasinaudojęs rezidentas įsipareigoja Įstaigoje dirbti pagal savo specializaciją laikotarpį, proporcingą Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto (toliau – savivaldybės biudžetas) lėšomis finansuotam rezidentūros studijų laikotarpiui, nuo pirmos darbo dienos Įstaigoje kaip gydytojas rezidentas arba gydytojas specialistas ne trumpiau kaip 1 metus (nėštumo ir gimdymo atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpis neįskaičiuojamas) ir ne mažiau kaip 1,0 etatu;

9.2. 5 000 eurų vienkartinė išmoka rezidento poreikiams tenkinti, jei rezidentas dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinamame Projekte.

 

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR FINANSAVIMO TEIKIMO TVARKA

 

10. Prašymą (priedas) dėl Aprašo 7 ar 9 punkte nurodytų skatinimo priemonių finansavimo Įstaigos vadovas teikia Savivaldybės administracijos direktoriui. Prie prašymo turi būti pridedami pasirinktos skatinimo priemonės skyrimo reikalingumą pagrindžiantys dokumentai ir Aprašo 24 punktu nustatytas nepiniginių priemonių planas.

11. Prašymas gali būti pateiktas paštu, elektroniniu būdu arba Savivaldybės administracijos priimamajame, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliuose.

12. Įstaigos prašymą nagrinėja Komisija. Įstaigos prašymas turi būti išnagrinėtas per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Savivaldybės administracijoje dienos.

13. Įstaigos prašymo Komisija nenagrinėja, jei prie prašymo nėra pridėti pasirinktos skatinimo priemonės skyrimo reikalingumą pagrindžiantys dokumentai ir Aprašo 24 punktu nustatytas nepiniginių priemonių planas.  

14. Komisija savo darbe vadovaujasi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais Komisijos nuostatais ir Aprašu.

15. Komisija apsvarsto Įstaigos prašymą ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui motyvuotą siūlymą dėl skatinimo priemonių taikymo Įstaigos siūlomiems kandidatams:

15.1. teikti finansavimą;

15.2. neteikti finansavimo, nurodant nefinansavimo motyvus.

16. Sprendimą dėl finansavimo teikimo priima Savivaldybės administracijos direktorius. 

17. Savivaldybės administracijos Sveikatos skyrius (toliau – Sveikatos skyrius) rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo ir sutarties projektus dėl finansavimo teikimo taikant skatinimo priemonę gydytojui specialistui ar gydytojui rezidentui.

18. Įstaiga apie priimtą sprendimą dėl finansavimo teikimo taikant skatinimo priemonę gydytojui informuojama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Įstaigai elektroniniu būdu išsiunčiama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo kopija.

19. Per 20 darbo dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo įsigaliojimo datos Savivaldybės administracija su Įstaiga ir gydytoju specialistu arba gydytoju rezidentu pasirašo sutartį dėl finansavimo teikimo taikant skatinimo priemonę gydytojui specialistui ar gydytojui rezidentui (toliau – Sutartis).

20. Jei Sutartis per nustatytus terminus dėl nepateisinamos priežasties nesudaroma, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl finansavimo teikimo pripažįstamas netekusiu galios.

21. Už sutartinių įsipareigojimų įvykdymą atsakinga Įstaiga, pasiūliusi gydytojo specialisto ar gydytojo rezidento kandidatūrą ir su juo sudariusi darbo sutartį. Gydytojui specialistui ar gydytojui rezidentui pažeidus Sutarties sąlygas, Įstaiga ne ginčo tvarka privalo grąžinti Sutartyje numatytas (skirtas) lėšas į savivaldybės biudžetą.

 

IV SKYRIUS

APRAŠO ĮGYVENDINIMAS  IR FINANSAVIMAS

 

22. Aprašo įgyvendinimą koordinuoja Sveikatos skyrius.

23. Aprašui įgyvendinti lėšos skiriamos ir kiekvienais metais numatomos Savivaldybės bendruomenės sveikatinimo programoje.

24. Įstaiga, kuriai reikalingas gydytojas, privalo parengti darbo vietos būsimam darbuotojui sukūrimo (nepiniginių priemonių) planą, numatyti darbo organizavimo būdą, techninio aprūpinimo galimybes, darbo apmokėjimo sistemą, kvalifikacijos kėlimo galimybes, kompensavimo mechanizmus (maitinimo paslauga, papildomos atostogos, ryšio paslaugos, pagalbos šeimai organizavimas ir pan.). Nepiniginių priemonių planas teikiamas su prašymu dėl finansavimo teikimo taikant skatinimo priemonę Savivaldybės administracijos direktoriui.

 

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

25. Įstaigos vadovas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų raštu informuoti Savivaldybės administraciją:

25.1. jeigu gydytojas specialistas nutraukia darbo santykius su Įstaiga (-omis), nepraėjus Sutartyje nurodytam įsipareigojimo laikotarpiui, už kurį finansuota savivaldybės biudžeto lėšomis (Aprašo 7 punktas);

25.2. jeigu gydytojas rezidentas nutraukia studijas Lietuvos Respublikos universitetuose arba darbo santykius su Įstaiga (-omis), nepraėjus Sutartyje nurodytam įsipareigojimo laikotarpiui, už kurį finansuota savivaldybės biudžeto lėšomis (Aprašo 9 punktas).

26. Skatinimo priemonei gautą sumą Įstaiga privalo grąžinti:

26.1. jeigu gydytojas specialistas nutraukia darbo santykius su Įstaiga (-omis), nepasibaigus  įsipareigojimams pagal Sutartį, proporcingai neišdirbtam laikotarpiui;

26.2. jeigu gydytojas rezidentas nutraukia studijas Lietuvos Respublikos universitetuose arba darbo santykius su Įstaiga (-omis), nepasibaigus įsipareigojimams pagal Sutartį, proporcingai išdirbtam laikotarpiui.

27. Grąžinama suma apskaičiuojama taip: skatinimo priemonei gauta suma dalijama iš 365 kalendorinių dienų ir dauginama iš neišdirbtų kalendorinių dienų, likusių iki sutartinių įsipareigojimų pabaigos, skaičiaus.

28. Gydytojo iniciatyva nutraukus Sutartį dėl sudėtingos gydytojo sveikatos būklės, kuriai esant gydytojas nebegali Įstaigoje dirbti sutarto darbo pagal įgytą licenciją, gydytojas ir Įstaiga atleidžiami nuo pareigos grąžinti išmokėtą finansavimą.

29. Jei Įstaiga, kurioje dirba gydytojas, yra likviduojama arba gydytojo  pareigybė toje Įstaigoje naikinama, sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslu gydytojas renkasi kitą Įstaigą Šiaulių mieste.

30. Jei dėl Aprašo 29 punkte numatytų priežasčių gydytojas atsisako tęsti įsipareigojimus pagal Sutartį kitoje įstaigoje, laikoma, kad gydytojas nutraukia Sutartį. Tokiu atveju atsiranda prievolė gražinti skirtą finansavimą, apskaičiuotą vadovaujantis Aprašo 27 punktu. Nesant galimybės gydytojui pereiti dirbti į kitą Įstaigą, gydytojas ir Įstaiga atleidžiami nuo pareigos grąžinti išmokėtą finansavimą.

31. Įstaiga atsako už pateiktos informacijos ir duomenų teisingumą ir sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

32. Įstaiga už gautas lėšas atsiskaito Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Teikiant ir vertinant prašymą, tvarkomi šie asmenų duomenys: gydytojo asmens dokumento duomenys, darbo sutarties duomenys, mokymosi įstaiga, studijų programa, kvalifikacija, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas.

34. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, tvarkomi ir saugomi vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugoti pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, jo įgyvendinamuosius ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tokių dokumentų saugojimą.

35. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti teikiami tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka bei laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų.

36. Tai, kas nereglamentuota Apraše, sprendžiama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

37. Aprašą tvirtina, keičia ir papildo Šiaulių miesto savivaldybės taryba.

 

 

___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trūkstamų gydytojų specialistų (rezidentų) skatinimo dirbti Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose finansavimo teikimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

_______________________________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijai

 

PRAŠYMAS DĖL FINANSAVIMO TEIKIMO TAIKANT SKATINIMO PRIEMONES

 

___________________

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

 

 

1.  Kontaktiniai duomenys

·         Sveikatos priežiūros įstaigos kontaktiniai duomenys:

_____________________________________________________________________________

 

·         Trūkstamo gydytojo specialisto / rezidento kontaktiniai duomenys:

Vardas _________________________________________________

Pavardė ________________________________________________

Gyvenamosios vietos adresas _______________________________

Tel. _________________________________

El. paštas _____________________________

 

 

2. Trūkstamos specialybės gydytojo kvalifikacijos duomenys:

(atvykusio trūkstamos specialybės gydytojo profesinė kvalifikacija / rezidento studijų pavadinimas, studijų trukmė, studijų kaina)

 

·         ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

3.  Motyvai dėl gydytojo / rezidento reikalingumo:

(nurodomi atvykusio trūkstamos specialybės gydytojo / rezidento reikalingumo motyvai įstaigoje; įvertinamas atitinkamos kvalifikacijos gydytojų skaičius Šiaulių mieste; laikotarpis, nuo kada trūkstama šios specialybės gydytojo; įstaigos paslaugų plėtros prognozės; kiti pagrįstumo aspektai)

·         ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

·         ________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

4. Darbas kitose sveikatos priežiūros įstaigose:

(nurodoma, ar atvykęs trūkstamos specialybės gydytojas / rezidentas dirba kitose gydymo įstaigose. Jei taip, kokiose gydymo įstaigose, kokiu darbo krūviu, sutarties data, numeris, įsigaliojimo data, įsipareigojimai)

 

·         ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

5. Skatinimo priemonės pavadinimas pagal Finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašą:

 

·         _______________________________________________________________________

 

 

6.  Pridedami dokumentai (pažymimi x):

(asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, darbo sutarties su įstaiga kopija, rezidentūros studijas patvirtinančių dokumentų kopijos, pažymos apie studijas arba studento pažymėjimo kopija ir kt., nurodomas lapų skaičius)

□   asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, ........;

□   išsilavinimą ir  kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos, .....;

□   rezidentūros studijas patvirtinančių dokumentų kopijos, .......;

□   nepiniginių priemonių planas, .......;

□   kita (nurodyti), ....... .

 

 

Asmens duomenų tvarkymas: Informuojame Jus, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kaip duomenų valdytoja (juridinio asmens kodas 188771865, adresas: Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, el. p. info@siauliai.lt, tel. (8 41)  509 490), Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka rinks ir tvarkys asmens duomenis. Asmens duomenys bus tvarkomi siekiant suteikti finansinę paramą. Tvarkymo pagrindas: 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 6 str. 1 d. e ir c punktas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 18 punktas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimas Nr. T-475 „Dėl Trūkstamų gydytojų specialistų (rezidentų) skatinimo dirbti Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose finansavimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Jūsų duomenys Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami tretiesiems asmenims (Finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Šiaulių miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams komisija), jeigu tai yra būtina Jūsų pasiūlymui išnagrinėti, ir asmenims, kurie turi teisę šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenis pateikti privalote, nes kitokiu atveju negalėsime išnagrinėti Jūsų prašymo. Jūs turite teisę kreiptis su prašymu susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą, juos perkelti, taip pat turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius) ir pasikonsultuoti su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūnu el. p. duomenuapsauga@siauliai.lt. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos vadovaujantis Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklėmis, patvirtintomis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. A-477 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“. Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą rasite www.siaulai.lt  pasirinkdami asmens duomenų apsaugos skiltį.

 

 

 

 

 

 

 

staigos atstovas)

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

(gydytojas / rezidentas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

________________________

 

Į pradžią