Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. A-1689 2021-10-18
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MAKSIMALIŲ ASIGNAVIMŲ, PLANUOJAMŲ SKIRTI IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO FUTBOLO IR KREPŠINIO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMŲ VYKDYTOJAMS, APSKAIČIAVIMO 2022 METAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2021 m. spalio 18 d. įsakymu

Nr. A-1689

 

 

MAKSIMALIŲ ASIGNAVIMŲ, PLANUOJAMŲ SKIRTI IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO FUTBOLO IR KREPŠINIO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMŲ VYKDYTOJAMS, APSKAIČIAVIMO 2022 METAIS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Maksimalių asignavimų, planuojamų skirti iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto (toliau – Lėšos) Futbolo ir Krepšinio sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programų vykdytojams, apskaičiavimo 2022 metais tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja lėšų apskaičiavimą Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programai (toliau – Futbolo programa) ir Krepšinio sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programai (toliau – Krepšinio programa) įgyvendinti.

2. Lėšos apskaičiuojamos atsižvelgiant į nustatytą sąlyginį personalo pareigybių rodiklį, sąlyginį vidutinį personalo pareigybės pareiginės algos koeficientą, sąlyginį prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų koeficientą.

3. Lėšos gali būti naudojamos personalo darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, prekių ir paslaugų naudojimo, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms.

 

II SKYRIUS

LĖŠŲ APSKAIČIAVIMAS

 

4. Lėšos, tenkančios Futbolo ir Krepšinio programai įgyvendinti, apskaičiuojamos pagal formules taikant Aprašo 1 priede nustatytus rodiklius:

K = Km1 + Km2 + Kmu

Km1 = ((R1 x E1 x PABD x 12 mėn.) + (R3 x E3 x PABD x 12 mėn.)) + SD+ Pkd + KT

SD = ((R1 x E1 x PABD x 12 mėn.) + (R3 x E3 x PABD x 12 mėn.)) x ksd

Pkd  = ((R1 x E1 x PABD x 12 mėn.) + (R3 x E3 x PABD x 12 mėn.) + SD) x 5 proc.

KT  = PABD x 15 proc. x RM

Km2 = (R5 x E5 x PABD x 12 mėn.) + SD + Pkd + KT

SD = (R5 x E5 x PABD x 12 mėn.) x ksd

Pkd  = ((R5 x E5 x PABD x 12 mėn.) + SD) x 5 proc.

KT = PABD x 15 proc. x RM

5. Formulėse naudojamų sutrumpinimų reikšmės:

K – 2022 m. apskaičiuota Lėšų suma (eurais per metus) ir ugdymo lėšų suma (eurais per metus) iš viso Futbolo ir Krepšinio programai:

Km1  – pastoviosios dalies Lėšų suma (eurais per metus) Futbolo ir Krepšinio programai;

Km2  – kintamosios dalies Lėšų suma (eurais per metus) Futbolo ir Krepšinio programai;

Kmu – ugdymo lėšų suma (eurais per metus) Futbolo ir Krepšinio programai, paskaičiuota pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr.            A-1389 patvirtintą Ugdymo lėšų, skiriamų iš savivaldybės biudžeto neformaliojo švietimo ir sporto įstaigoms, apskaičiavimo ir naudojimo tvarkos aprašą;

R1 – Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo (toliau tekste – Įstatymas) 9 straipsnio ir Įstatymo 1 ir 3 prieduose nurodytų A ir B lygio pareigybių sąlyginis vidutinis pareiginės algos koeficientas;

R3 – Įstatymo 4 priedo C lygio ir Minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) pareigybių sąlyginis

vidutinis pareiginės algos koeficientas;

R5 – kintamasis pareigybių sąlyginis vidutinis pareiginės algos koeficientas;

Epe sąlyginis pastovusis pareigybių, išlaikomų iš Lėšų, rodiklis iš viso;

E1 – sąlyginis pastovusis A ir B lygio pareigybių, išlaikomų iš Lėšų, rodiklis, kuriam taikomas R1 – sąlyginis vidutinis pareiginės algos koeficientas;

E3 – sąlyginis pastovusis C lygio ir MMA pareigybių, išlaikomų iš Lėšų, rodiklis, kuriam taikomas R3 – sąlyginis vidutinis pareiginės algos koeficientas;

E5 – sąlyginis kintamasis pareigybių, išlaikomų iš Lėšų, rodiklis, kuriam taikomas R5 – sąlyginis vidutinis pareiginės algos koeficientas;

SD – socialinio draudimo įmokų dydis, apskaičiuojamas teisės aktų nustatyta tvarka (ksd = 1,77 proc.);

Pkd  – sąlyginė pareiginės algos kintamoji dalis, kuri lygi 5 proc.;

PABD – pareiginės algos bazinis dydis ( 177 Eur);

KT – sąlyginis prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų koeficientas, kuris lygus 15 proc.;

RM – Futbolo ir Krepšinio programą vykdančioje įstaigoje sportininkų skaičius, užfiksuotas elektroninės apskaitos sistemos registre spalio 1 d.;

6. Lėšos miestui atstovaujančiai komandai, dalyvaujančiai Lietuvos futbolo federacijos A, I ir II lygos varžybose, apskaičiuojamos atsižvelgiant į pateiktą išlaidų sąmatą, bet ne daugiau 70 proc.

7. Lėšos miestui atstovaujančiai komandai, dalyvaujančiai Lietuvos Regionų lygos varžybose, apskaičiuojamos atsižvelgiant į pateiktą išlaidų sąmatą, bet ne daugiau 70 proc.

8. Papildomos lėšos nuomai už sporto salių / stadionų (toliau – sporto bazė) naudojimą skiriamos:

8.1. pagal faktiškas naudojimosi bendrojo ugdymo mokyklų sporto bazėmis valandas, vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-248 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė, teikiamų atlygintinų paslaugų kainos dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“;

8.2. pagal faktiškas naudojimosi kitų įstaigų sporto bazėmis valandas, atsižvelgiant į sportininkų rengimo planą (įkainis už valandą ne didesnis kaip 5,6 Eur).

9. Lėšos šildymo, elektros energijos, vandentiekio ir kanalizacijos išlaidoms skiriamos atsižvelgiant į įstaigos trejų metų faktinių išlaidų vidurkį. Įstaiga, kuri neturi faktinių išlaidų už trejus metus, komunalinių paslaugų lėšos apskaičiuojamos pagal turimų metų faktinių išlaidų priskaitymų vidurkį. Jei gaunamos lėšos už komunalines paslaugas iš trečiųjų asmenų, ta dalimi mažinami asignavimai.

10. Futbolo ir Krepšinio programos vykdytojas turi teisę, atsižvelgdamas į teisės aktų reikalavimus, pagal poreikį nustatyti personalo, išlaikomo iš Lėšų, pareigybių skaičių, pareiginės algos koeficientą, Lėšų dalį prekėms ir paslaugoms įsigyti, užtikrindamas kokybišką viešųjų paslaugų teikimą ir įstaigos veiklą.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Tai, kas nereglamentuota šiame Apraše, sprendžiama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

12. Šis Aprašas keičiamas, naikinamas ar stabdomas jo galiojimas Administracijos direktoriaus įsakymu.

_______________________

Į pradžią