Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. A-1670 2021-10-13
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

(Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties tipinė forma)

 

SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SUTARTIS

 

________________________________________________________________________________

(statytojo (vystytojo) pavadinimas, fizinio ar juridinio asmens kodas, buveinės ar gyvenamosios vietos adresas)

________________________________________________________________________________________________

(toliau – Iniciatorius), atstovaujamas pagal _____________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(bendrovės įstatus, akcininkų sprendimą, įgaliojimą)

ir_______________________________________________________________________________(savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

(toliau – Organizatorius) veikiantis pagal ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(teisės aktą, įstatus ar kitą dokumentą)  ir_______________________________________________________________________________

 (savivaldybės infrastruktūros valdytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

(toliau – Valdytojas) veikiantis pagal ______________________________________________

                                                                                 (teisės aktą, įstatus ar kitą dokumentą)

ir ______________________________________________________________________________

 (elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

(toliau – Ryšių infrastruktūros valdytojas) veikiantis pagal ________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________,

(teisės aktą, įstatus ar kitą dokumentą)

toliau kiekviena atskirai vadinama Šalimi, o kartu Šalys, susitarė ir sudarią šią savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį (toliau – Sutartis).

 

1.                SUTARTIES DALYKAS

1.1.           Šalys susitaria dėl ____________________(toliau – Savivaldybės infrastruktūra)_______________________________________ (toliau – Darbai).

1.2.           Organizatorius ir Valdytojas paveda Iniciatoriui teritorijoje ir objektuose, kuriuose jis vykdys Savivaldybės infrastruktūros plėtrą, statytojo (vystytojo) pareigas ir teises, numatytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (toliau – Statybos įstatymas) ir kituose teisės aktuose, ir įsipareigoja bendradarbiauti su Iniciatoriumi, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų išduoti visi būtini leidimai, sutikimai ir suderinimai, kad Iniciatorius pagal Sutartį galėtų įgyvendinti savo įsipareigojimus.

1.3.           Iniciatorius įsipareigoja pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis, savo jėgomis, lėšomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe įgyvendinti Sutartyje numatytus Darbus, sukurtą Darbų rezultatą įregistruoti nekilnojamojo turto registre ir Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis perduoti Valdytojui.

1.4.           Iniciatorius patvirtina, kad Sutarčiai vykdyti pasitelkti Iniciatoriaus asmenys turi visus reikalingus atestatus, leidimus, licencijas, techninį ir profesinį pajėgumą Sutartyje numatytoms pareigoms vykdyti.

 

2.                DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

 

2.1. Pagal šią Sutartį Darbai atliekami ir Savivaldybės infrastruktūra yra perduodama Valdytojui ne vėliau kaip per 3 (trejus) kalendorinius metus nuo šios Sutarties pasirašymo dienos. Sutarties Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas Sutarties Šalių susitarimu.

 

 

 

 

3.                SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS MOKĖJIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

3.1.           Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka (toliau – Įmoka) nustatoma ir apskaičiuojama Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1475 (toliau – Metodika), nustatyta tvarka ir sąlygomis.

3.2. Įmoka mokama dalimis, kai Iniciatorius raštu pateikia prašymą Šiaulių miesto savivaldybei (toliau – Savivaldybė) dėl Įmokos mokėjimo dalimis ir atitinka Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytus mokėjimo dalimis atvejus. Mokant Įmoką dalimis, visa Įmokos suma turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki statinių statybos užbaigimo dienos (kai atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo).

 

4.                INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

4.1.           Iniciatorius turi teisę:

4.1.1. Sutarties vykdymui pasitelkti rangovus, kurie atliktų dalį ar visus Sutartyje numatytus Darbus. Visais atvejais Iniciatorius lieka atsakingas Organizatoriui ir Valdytojui už tinkamą Darbų atlikimą pagal šią Sutartį;

4.1.2. vadovaujantis Sutarties 6.3 punktu, kreiptis į atitinkamas savivaldybės, valstybės institucijas ir kitus fizinius ar juridinius asmenis, kad šie pateiktų ir (ar) išduotų reikiamus dokumentus, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Savivaldybės infrastruktūros plėtrai teisės aktų nustatyta tvarka;

4.2.           Iniciatorius privalo:

4.2.1.      suprojektuoti, pastatyti ir (ar) įrengti Sutarties 1.1 punkte nurodytą Savivaldybės infrastruktūrą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, išduotas prisijungimo sąlygas ir (ar) pagal kitus dokumentus, reikalingus Darbams atlikti. Šiam įsipareigojimui įvykdyti gali būti pasitelkiami tretieji asmenys;

4.2.2.      iki Darbų pradžios Iniciatorius privalo organizuoti ir atlikti Darbų statybos techninę priežiūrą bei projekto vykdymo priežiūrą ir apie pasirinktą bei paskirtą Darbų techninį prižiūrėtoją informuoti Valdytoją;

4.2.3.      perduoti tinkamai ir kokybiškai suprojektuotą, pastatytą ar įrengtą ir įregistruotą Savivaldybės infrastruktūrą Valdytojui šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais;

4.2.4.      atlikti visus tyrimus, reikalingus pradėti ir vykdyti Darbus (užsakyti ir gauti topografinius planus, atlikti geologinius, geodezinius ar kitus tyrimus, kai juos yra būtina atlikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus). Šiam įsipareigojimui įvykdyti gali būti pasitelkiami tretieji asmenys;

4.2.5.       pateikti rangovo, atlikusio Savivaldybės infrastruktūros statybos ar įrengimo darbus, garantinio laikotarpio įsipareigojimų garantiją/laidavimo raštą, atitinkantį teisės aktų nuostatas;

4.2.6.      savo lėšomis parengti Iniciatoriaus pastatomos ar įrengiamos Savivaldybės infrastruktūros statinių projektą ir jį suderinti su Organizatoriumi ir (ar) Valdytoju iki pradedant statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūrą (jeigu statybą leidžiantis dokumentas privalomas). Projektas laikomas suderintu su Organizatoriumi ir (ar) Valdytoju tada, kai gaunamas rašytinis pritarimas projekto sprendiniams. Šiam įsipareigojimui įvykdyti gali būti pasitelkiami tretieji asmenys;

4.2.7.      su Organizatoriumi ir (ar) Valdytoju suderintą projektą teikti Organizatoriui projekto ekspertizės atlikimui ir saugaus eismo audito atlikimui (jeigu reikia);

4.2.8.       atlikti visus kitus veiksmus, numatytus teisės aktuose, reikalingus Darbams atlikti ir  įsipareigojimams pagal Sutartį įvykdyti;

4.2.9.       susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų kitų statinių projektavimą ir statybą valstybės žemėje vykdyti turint Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ar jos įgaliotos institucijos raštišką sutikimą;

4.2.10.   darbų vykdymo metu ir garantinio termino metu užtikrinti, kad rangovas (-ai), vykdantis (-ys) Savivaldybės infrastruktūros statybos ar įrengimo darbus, ištaisytų pastebėtus defektus ir (ar) trūkumus savo sąskaita. Visiems atliktiems darbams, tarp jų ir panaudotoms medžiagoms, įrangai, priemonėms ir visoms sudedamosioms jų dalims, rangovas (-ai) privalo suteikti ilgiausią atitinkamiems darbams (produktams) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį terminą;

4.2.11.   savo lėšomis ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Darbų užbaigimo dienos įvykdyti atitinkamus Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų tikslinimus, jų registraciją Nekilnojamojo turto registre, atliktų Darbų rezultatą perduoti Valdytojui. Atlyginti kitas pagrįstas Organizatoriaus ar Valdytojo turėtas išlaidas (pvz., sumokėtas rinkliavas, dokumentų įforminimą (išdavimą) ir kita) ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo detalios sąskaitos faktūros pateikimo Iniciatoriui dienos;

4.2.12.   ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo aplinkybių paaiškėjimo dienos, raštu įspėti Organizatorių ir Valdytoją dėl aplinkybių, kurios trukdo ar gali ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį, ar kelia grėsmę atliekamų Darbų kokybei ir terminams.

 

5.                ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

5.1.           Organizatorius turi teisę:

5.1.1. reikalauti iš Iniciatoriaus vykdyti įsipareigojimus, numatytus Sutartyje;

5.1.2. teikti pastabas dėl Iniciatoriaus planuojamų atlikti Darbų, kontroliuoti, kaip Iniciatorius vykdo Sutartyje nustatytas pareigas ir reikalauti, kad Iniciatorius jas tinkamai įvykdytų. Iniciatorius privalo atsakyti į Organizatoriaus teikiamas pastabas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jų gavimo dienos.

5.2.           Organizatorius privalo:

5.2.1. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia Savivaldybės infrastruktūros plėtrai;

5.2.2. bendradarbiauti su Iniciatoriumi viešinant Savivaldybės infrastruktūros projektinius pasiūlymus, nagrinėjant ir aptariant šiuos pasiūlymus, dalyvaujant jų viešame svarstyme;

5.2.3. priimti iš Iniciatoriaus perduodamus tinkamos kokybės atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka;

5.2.4. gavęs Iniciatoriaus raštu parengtą prašymą, teises aktų nustatytais terminais ir tvarka pateikti jam sutikimus, suderinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus ir dokumentus, kiek tai būtina šios Sutarties vykdymui;

5.2.5. sumokėti kompensaciją už Iniciatoriaus pagrįstas patirtas išlaidas šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais;

5.2.6. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo aplinkybių paaiškėjimo dienos, raštu pranešti Valdytojui ir Iniciatoriui apie aplinkybes, kurios trukdo ar gali ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį, ar kelia grėsmę atliekamų Darbų kokybei ir terminams.

 

6.                VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1.           Valdytojas turi teisę:

6.1.1. reikalauti iš Iniciatoriaus vykdyti įsipareigojimus, numatytus Sutartyje;

6.1.2. teikti pastabas dėl Iniciatoriaus planuojamų atlikti Darbų, kontroliuoti, kaip Iniciatorius vykdo Sutartyje nustatytas pareigas, ir reikalauti, kad Iniciatorius jas tinkamai įvykdytų. Iniciatorius privalo atsakyti į Valdytojo teikiamas pastabas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jų gavimo dienos.

6.2.           Valdytojas privalo:

6.2.1. suderinti Iniciatoriaus pateikiamą statinio projektą, kai jis atitinka teisės aktų reikalavimus;

6.2.2. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia Savivaldybės infrastruktūros plėtrai;

6.2.3. gavęs Iniciatoriaus raštu parengtą prašymą, teises aktų nustatytais terminais ir tvarka pateikti jam sutikimus, suderinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus ir dokumentus, būtinus šios Sutarties vykdymui;

6.2.4. priimti iš Iniciatoriaus tinkamos kokybės Savivaldybės infrastruktūrą šios Sutarties numatyta tvarka;

6.2.5. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo dienos, raštu pranešti Organizatoriui ir Iniciatoriui apie aplinkybes, kurios trukdo ar gali ateityje sutrukdyti tinkamai vykdyti Sutartį, ar kelia grėsmę atliekamų Darbų kokybei ir terminams.

6.3. Šia Sutartimi suteikiamas įgaliojimas Iniciatoriui Valdytojo vardu kreiptis į valstybės, savivaldybės institucijas ir kitus fizinius ar juridinius asmenis, kad jie pateiktų reikalingus dokumentus ir atliktų kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia suprojektuoti, pastatyti ar įrengti Sutarties 1.1 punkte nurodytą Savivaldybės infrastruktūrą ir ją įregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka.

 

       7. SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO, STATYBOS AR ĮRENGIMO SĄLYGOS

       7.1. Savivaldybės infrastruktūros savivaldybės infrastruktūros plėtros Darbai atliekami vadovaujantis Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis.

       7.2. Darbai turi būti atliekami taip, kad nebūtų defektų, kurie sudarytų kokias nors kliūtis tinkamai naudotis Savivaldybės infrastruktūra (jos dalimi) ar lemtų nukrypimą nuo kokybės kriterijų. Iniciatorius privalo sutartyse su rangovais numatyti rangovų pareigą atlyginti visus dėl rangovo pažeidimų Organizatoriaus ir (ar) Valdytojo patirtus pagrįstus tiesioginius nuostolius ir ištaisyti defektus savo lėšomis Statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas)

numatytais terminais.

       7.3. Statybos ir (ar) įrengimo Darbai užbaigiami Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

       8. SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PERDAVIMAS VALDYTOJUI

       8.1. Savivaldybės infrastruktūra perduodama Iniciatoriui pateikus prašymą Valdytojui perimti tinkamai pastatytą ar įrengtą Savivaldybės infrastruktūrą. Kartu su prašymu Iniciatorius pateikia statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją, pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, Savivaldybės infrastruktūros, jos dalių tinkamai įformintus projektavimo ir statybos dokumentus (techninį ir darbo projektą, statybos darbų žurnalus, bandymų protokolus, eksploatacinių savybių deklaracijas, kadastrinių matavimų bylas, geodezines nuotraukas ir kt.). Perduodamų dokumentų sąrašas Valdytojo sprendimu gali būti tikslinamas.

       8.2. Valdytojui gavus visus reikiamus dokumentus, Valdytojas ir Iniciatorius, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Iniciatoriaus prašymo pateikimo Valdytojui dienos, pasirašo Savivaldybės infrastruktūros projektavimo ir statybos vykdymo dokumentų perdavimo ir priėmimo aktą.

       8.3. Iniciatorius iki Savivaldybės infrastruktūros perdavimo Valdytojui vykdo pastatytos ar įrengtos Savivaldybės infrastruktūros priežiūrą, remontą ir Savivaldybės infrastruktūros užimamos teritorijos tvarkymą.

 

9. KOMPENSAVIMO UŽ INICIATORIAUS LĖŠOMIS SUPROJEKTUOTĄ IR PASTATYTĄ IR (AR) ĮRENGTĄ SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪRĄ SĄLYGOS IR TVARKA

* Sutarties skyrius netaikomas, kai įrengiama vieno sklypo vartotojui (-ams) reikalinga infrastruktūra (nuovaža į sklypą, vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų įvadas nuo gatvėje esančių skirstomųjų tinklų ir panašiais atvejais, kai prie įrengtos infrastruktūros dalių naujų prisijungimų fiziškai būti negali).

9.1. Kompensacijos suma bus nustatyta parengus Sutarties 1.1 punkte nurodytą Savivaldybės infrastruktūros projektą, kuriam bus gautas teigiamas projekto ekspertizės aktas, Šalims pasirašant papildomą susitarimą prie šios Sutarties.

9.2. Kompensacija už Iniciatoriaus lėšomis suprojektuotą ir pastatytą ar įrengtą Savivaldybės infrastruktūrą mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1475 patvirtintame Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos apraše (toliau – Tvarkos aprašas) nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

9.3. Kompensacija Iniciatoriui yra mokama tik po to, kai užbaigiami visi Savivaldybės infrastruktūros plėtros Darbai pagal Sutartį ir Savivaldybės infrastruktūra yra perduodama Valdytojui.

9.4. Norėdamas gauti Kompensaciją, Iniciatorius turi pateikti pranešimą apie Sutarties įgyvendinimą Organizatoriui Tvarkos apraše nustatyta tvarka.

9.5. Organizatorius, gavęs Sutarties 9.4 punkte nurodytą Iniciatoriaus pranešimą, perskaičiuoja kompensacijos sumą už Iniciatoriaus patirtas išlaidas Tvarkos apraše nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Kompensacijos suma negali viršyti Sutarties 9.1 punkte nurodytame papildomame susitarime nustatytos kompensacijos sumos.

9.6. Kompensacija gali būti mokama dalimis Tvarkos apraše nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip 5 (penkerius) metus (už prioritetinės Savivaldybės infrastruktūros plėtrą) arba 10 (dešimt) metų (už neprioritetinės Savivaldybės infrastruktūros plėtrą), dėl kompensacijos mokėjimo dalimis pasirašant atskirą mokėjimo grafiką/sutartį.

 

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

         10.1. Šalių atsakomybė nustatoma pagal Sutartį ir galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

         10.2. Iniciatorius privalo užtikrinti, kad jo pasitelkti rangovai būtų atsakingi už Darbų saugą ir Savivaldybės infrastruktūros kokybę, kol Darbų perdavimo ir priėmimo aktu neperduoda Darbų Valdytojui. Perdavus Savivaldybės infrastruktūrą, Iniciatoriaus pasitelktų rangovų atliktiems Darbams taikomi garantiniai terminai, numatyti Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje, jei šioje Sutartyje nenumatyta kitaip.

         10.3. Organizatorius ir Valdytojas neatsako už pasekmes, atsiradusias ne dėl jų kaltės nesuprojektavus (netinkamai suprojektavus), nepastačius (netinkamai pastačius) ir (ar) neįrengus (netinkamai įrengus) Savivaldybės infrastruktūros, nurodytos Sutarties 1.1 punkte.

 

11. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

         11.1. Šalis gali būti visai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir ją patyrusios Šalies įrodytos pagal Civilinį kodeksą ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840, kai Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį ir jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

         11.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalis pažeidžia savo prievoles.

 

12. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

         12.1. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius (jei Šalys pasirašo ne tą pačią dieną, Sutartis laikoma pasirašyta, kai ją pasirašo paskutinė Šalis) ir galioja iki įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo dienos, išskyrus Sutarties 9.6 punktą, kuris nustoja galioti pasirašius Sutarties 9.6 punkte numatytą grafiką/sutartį dėl kompensacijos mokėjimo dalimis.

         12.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus Sutarties galiojimo terminui (kai kitaip nenumatyta Sutartyje).

         12.3. Sutartis Šalių rašytiniu susitarimu gali būti nutraukiama, keičiama, pratęsiama, Civiliniame kodekse ir teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka.

         12.4. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių šios Sutarties nuostatų. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek įmanoma, turėtų tą patį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

         12.5. Sutartis gali būti nutraukiama vienašališku Organizatoriaus sprendimu, kai:

12.5.1. neišduodamas statybą leidžiantis dokumentas ir Iniciatorius pateikia prašymą Organizatoriui dėl Sutarties nutraukimo;

12.5.2. panaikinamas statybą leidžiančio dokumento galiojimas;

12.5.3. statybos darbai nebaigiami per 3 (trejus) kalendorinius metus nuo Sutarties sudarymo dienos ir Darbų terminas šia Sutartimis nėra pratęstas. Tokiu atveju Iniciatorius netenka teisės į kompensavimą.

 

13.            BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

         13.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Sutarties ar susijusį su Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Sutarties Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis per 20 (dvidešimt) darbo dienų, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Organizatoriaus buveinės vietą taikant Lietuvos Respublikos teisę.

         13.2. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ir korespondencija siunčiami el. paštu, o jų originalai, bet kuriuo atveju, įteikiami asmeniškai pasirašytinai Organizatoriui, Iniciatoriui ir (ar) Valdytojo atstovams arba kiekvienam jų siunčiami registruotu paštu ar per kurjerį atitinkamais Sutartyje nurodytais adresais.

         13.3. Sutartis skelbiama viešai Organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

 

14.            ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Organizatorius

 

____________

(Pavadinimas)

Juridinio asmens kodas:

 

Adresas: _______________________

Tel. Nr.

El. p.

A. S. Nr. ________________

Bankas, banko kodas:

 

Iniciatorius

 

____________

(Pavadinimas)

Juridinio asmens kodas:

 

Adresas: _______________________

Tel. Nr.

El. p.

A. S. Nr. ________________

Bankas, banko kodas:

 

Valdytojas

 

____________

(Pavadinimas)

Juridinio asmens kodas:

 

Adresas: _______________________

Tel. Nr.

El. p.

A. S. Nr. ________________

Bankas, banko kodas:

 

Ryšių infrastruktūros valdytojas  *Taikoma, kai įgyvendinant savivaldybės infrastruktūros plėtrą  reikia rekonstruoti (iškelti, įgilinti ir pan.) ryšių infrastruktūrą

____________

(Pavadinimas)

Juridinio asmens kodas:

 

Adresas: _______________________

Tel. Nr.

El. p.

A. S. Nr. _________________

Bankas, banko kodas:

 

 

 

 

 

 

______________________     ______________________    _____________________   ______________________ 

(Vardas, pavardė, pareigos)           (Vardas, pavardė, pareigos)         (Vardas, pavardė, pareigos)      (Vardas, pavardė, pareigos)

 

Į pradžią